Sprievodca podaním návrhu

Na Inštitút ARS SBA sa môžete obrátiť podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu na formulárovom tlačive (ďalej len „návrh“), ktorý nájdete v časti „Formuláre a dokumenty“ za podmienky, že spĺňate kumulatívne nižšie uvedené podmienky:

 1. Ste spotrebiteľ fyzická osoba nepodnikateľ (s výnimkou ust. § 44d Zákona o platobných službách), nekonajúci v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania, ktorý sa domnieva, že banka, poskytovateľ platobných služieb alebo člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (banka, poskytovateľ platobných služieb a člen ALS SR ďalej spolu ako „finančná inštitúcia“) porušili jeho práva,
 2. Podstúpili ste k predmetu sporu vo finančnej inštitúcii reklamačné konanie, ktoré dokladujete listinnými dôkazmi, reklamačné konanie bolo ukončené,
 3. Požiadali ste o nápravu a finančná inštitúcia zaujala k žiadosti o nápravu svoje stanovisko,
 4. Návrh smeruje voči finančnej inštitúcii.

Návrh môžete podať:

 1. Elektronicky na e-mailovej adrese: institutars@sbaonline.sk
 2. Písomne na adrese: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
 3. Ústne do zápisnice: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto (po predchádzajúcej telefonickej dohode – uvedené nie je možné učiniť v čase pandémie).

Stiahnuť návrh

K návrhu je potrebné predložiť:

 1. Fotokópiu reklamácie
 2. Vyjadrenie finančnej inštitúcie  k reklamácii
 3. Žiadosť o nápravu 
 4. Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
 5. Dôkaz o tom, že ste finančnú inštitúciu kontaktovali bezvýsledne, v prípade, že finančná inštitúcia neodpovedala na reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa jej obdržania
 6. Fotokópie všetkých dokladov, ktoré sa predmetného sporu týkajú, najmä aj keď nielen zmluvnú dokumentáciukomunikáciu s finančnou inštitúciou a listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia uvádzané v návrhu.

Ako funguje alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kedy sa môžem obrátiť na Inštitút ARS SBA?

Ak sa domnievate, že finančná inštitúcia poškodila Vaše záujmy a neuskutočnila nápravu na základe podanej reklamácie. V tejto súvislosti by ste mali vedieť, že Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo.

Ako sa môžem obrátiť na Inštitút ARS SBA?

Na základe návrhu, ktorý nájdete tu https://institutars.sk/podat-navrh/.

 

Kto vedie alternatívne riešenie sporu?

Alternatívne riešenie sporu (ďalej len „ARS“) je oprávnená viesť len fyzická osoba (ďalej len „poverená fyzická osoba“) zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).

 

Platí sa za konanie pred Inštitútom ARS SBA?

Nie, konanie je bezodplatné.

 

Ako môžem podať návrh?

Návrh možno podať písomne a doručiť na adresu Slovenská banková asociácia, Inštitút alternatívneho riešenia sporov, BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, ústne do zápisnice na adrese Slovenská banková asociácia, Inštitút alternatívneho riešenia sporov, BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto po vzájomnej telefonickej dohode alebo elektronickou poštou na adrese institutars@sbaonline.sk.

 

Aké sú podmienky prijatia elektronických dokumentov a ich technická špecifikácia ?

Dokumenty v elektronickej podobe môžete podať v nasledovných formátoch: Pdf, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xslx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3. Maximálna veľkosť dátovej zprávy je 3 MB.

 

Je možné podať návrh vrátane príloh v digitálnej podobe ?

Áno, na týchto technických nosičoch: CD, DVD, USB Flash disk.

 

Kto môže podať návrh?

Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že došlo zo strany finančnej inštitúcie k porušeniu jeho práva a nedošlo k náprave na základe reklamácie. Spotrebiteľom sa na účely ARS rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§ 2 ods. (1) Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania (napr. Živnostenský zákon); pričom ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách za spotrebiteľa sa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 EUR (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

V akom jazyku možno podať návrh?

Návrh možno podať v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku (platí výlučne v tom prípade, že zmluvný titul, ktorý sa vzťahuje k predmetu sporu bol uzavretý medzi stranami sporu v anglickom jazyku).

 

Čo musí obsahovať návrh?

Návrh musí byť podaný na predpísanom tlačive https://institutars.sk/podat-navrh/. Z návrhu musí byť zrejmé akej veci sa týkaproti konaniu ktorej finančnej inštitúcie smeruje a čoho sa spotrebiteľ návrhom domáha.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu je, vyjadrenie finančnej inštitúcie k sťažnosti/reklamácii alebo dôkaz, že spotrebiteľ kontaktoval finančnú inštitúciu bezvýsledne, t.j. v lehote 30 dní od odoslania sťažnosti/reklamácie a finančná inštitúcia neodpovedala na sťažnosť/reklamáciu spotrebiteľa, kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, súhlas so spracúvaním a poskytovaním údajov podliehajúcich mlčanlivosti za účelom vybavenia návrhu v zmysle platných právnych predpisov, súhlas spotrebiteľa s procesnými pravidlami ARS, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS spôsobom podľa § 20 ods. (1) písm. a) až e)  Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARSS“).

 

Čo ak nemá návrh predpísané náležitosti?

Poverená fyzická osoba bezodkladne vyzve spotrebiteľa, aby neúplný alebo nejasný návrh v určenej lehote, nie kratšej ako 15 dní, doplnil prípadne spresnil. O následkoch nedodržania lehoty a nesplnenia povinnosti poučí poverená fyzická osoba spotrebiteľa priamo vo výzve.

 

Kedy bude návrh odmietnutý?

Poverená fyzická osoba návrh odmietne, ak

 1. spotrebiteľ v stanovenej lehote nedoplnil podaný neúplný návrh,
 2. nie je príslušná spor riešiť alebo ide o druh sporu, ktorý nemá zapísaný v zozname,
 3. vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, subjekt ARS alebo bola vo veci uzavretá dohoda o mediácii,
 4. je návrh neopodstatnený (t.j. návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom ARS, pričom samotný návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti),
 5. je návrh anonymný (t.j. návrh v ktorom spotrebiteľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu bydliska),
 6. SBA ako subjekt ARS požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o vyčiarknutie zo zoznamu subjektov ARS.

 

Kedy môže byť návrh odmietnutý?

Poverená fyzická osoba môže návrh odmietnuť, ak zistí, že

a) spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa

– doručenia zamietavej odpovede finančnej inštitúcie na jeho žiadosť o nápravu alebo

– márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy odoslal finančnej inštitúcii žiadosť o nápravu, na ktorú finančná inštitúcia neodpovedala,

b) sa spotrebiteľ pred podaním návrh preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s finančnou inštitúciou,
c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
e) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

Kedy sa začína ARS?

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu.

 

Ako sa postupuje pri vybavovaní návrhu?

Poverená fyzická osoba po riadnom doručení úplného návrhu tento preskúma a vyzve finančnú inštitúciu, aby sa k namietaným skutočnostiam v ňom obsiahnutých vyjadrila. Súčasťou výzvy je kompletná spisová dokumentácia predmetného konania, t.j. návrh vrátane všetkých príloh.

 

Aká je lehota na ukončenie ARS?

Poverená fyzická osoba je povinná ukončiť konanie najneskôr do 90-tich dní odo dňa doručenia úplného návrhu. V zložitých prípadoch je poverená fyzická osoba oprávnená predĺžiť lehotu o 30 dní, a to aj opakovane. O každom predĺžení lehoty spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty musia byť strany sporu bezodkladne informované.

 

Kedy sa ARS končí?

ARS sa končí dňom:

 1. a) uzavretia dohody o vyriešení sporu,
 2. b) vydania odôvodneného stanoviska,
 3. c) odloženia návrhu,
 4. d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 5. e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 6. f) vyčiarknutia SBA ako oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu Ministerstva hospodárstva SR.

 

Kedy dôjde k ukončeniu ARS uzavretím dohody o vyriešení sporu?

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a z vyjadrení strán sporu zrejmé, že tieto majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu.

 

Kedy dôjde k ukončeniu ARS vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska?

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a poverená fyzická osoba na základe skutočností, ktoré zistí pri ARS, dospeje k odôvodnenému záveru, že finančná inštitúcia porušila práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

 

Kedy dôjde k odloženiu návrhu ?

Poverená fyzická osoba návrh odloží, ak

a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo už začaté ARS pred iným subjektom ARS, rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo ukončené ARS uzavretím dohody o vyriešení sporu, vydaním odôvodneného stanoviska, odložením návrhu, úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou, zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobu,

b) spotrebiteľ napriek výzve poverenej fyzickej osoby neposkytne potrebnú súčinnosť,

c) spotrebiteľ svoju účasť na ARS odvolal,

d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. (5) ZoARSS a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu ARS,

e) na základe skutočností zistených počas ARS nie je zrejmé, že finančná inštitúcia porušila práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.