Sprievodca podaním návrhu

Na Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) sa môžete obrátiť podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu na formulárovom tlačive (ďalej len „návrh“), ktorý nájdete v časti „Formuláre a dokumenty“ za podmienky, že spĺňate kumulatívne nižšie uvedené podmienky:

  1. Ste spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania (§ 52 ods. (4) Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník); pričom ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona č. 492/2009 Z. z. platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov za spotrebiteľa sa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 EUR (ďalej len „spotrebiteľ“),
  2. Uplatnili ste voči banke, pobočke zahraničnej banky, poskytovateľovi platobných služieb alebo členovi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky(banka, pobočka zahraničnej banky, poskytovateľ platobných služieb a člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky ďalej spolu ako „finančná inštitúcia“) žiadosť o nápravu z titulu sporu z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady a/alebo z titulu porušenia iných práv spotrebiteľa (ďalej len „žiadosť o nápravu“),
  3. Finančná inštitúcia odpovedala na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na túto neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania,
  4. Návrh smeruje voči finančnej inštitúcii.

Návrh môžete podať v:

  1. elektronickej podobe na e-mailovej adrese: institutars@sbaonline.sk

alebo

2.   listinnej podobe na adrese: BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto.

STIAHNUŤ NÁVRH

K návrhu je potrebné predložiť nasledovné:

  1. Fotokópie dokumentácie preukazujúcej spor z uplatnenia práv zodpovednosti za vady a/alebo  spor z porušenia iných právspotrebiteľa v rozsahu uplatnenia zo strany spotrebiteľa a vyjadrenia zo strany finančnej inštitúcie,
  2. Fotokópie dokumentácie preukazujúcej uskutočnenie nápravnostného konania v rozsahu uplatnenia žiadosti o nápravu zo strany spotrebiteľa (slúži aj ako dôkaz v prípade, ak by finančná inštitúcia na túto neodpovedala v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania) a vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo strany finančnej inštitúcie,
  3. Informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s finančnou inštitúciou bol bezvýsledný, 
  4. Fotokópie dokumentácie, ktorá sa vzťahuje k predmetnému sporu, a to najmä aj keď nielen zmluvnej dokumentácie a dôkazov, ktoré podporujú tvrdenia spotrebiteľa v návrhu uvádzané.

Ako funguje alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kedy sa môžem obrátiť na Inštitút ARS SBA?

Ste spotrebiteľ a finančná inštitúcia odpovedala na vami uplatnenú žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. V tejto súvislosti by ste mali vedieť, že Inštitút ARS SBA je oprávnený výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARSS“) vo vymedzených oblastiach a neposkytuje právne ani iné poradenstvo.

Ako sa môžem obrátiť na Inštitút ARS SBA?

Na základe návrhu, ktorý nájdete tu https://institutars.sk/podat-navrh/.

Kto vedie alternatívne riešenie sporu?

ARS je oprávnená viesť len fyzická osoba (ďalej len „poverená fyzická osoba“) zapísaná v zozname subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).

Platí sa za konanie pred Inštitútom ARS SBA?

Nie, konanie je bezodplatné.

Ako môžem podať návrh?

Návrh možno podať v listinnej podobe a doručiť na adresu Slovenská banková asociácia, Inštitút alternatívneho riešenia sporov, BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto alebo v elektronickej podobe na adrese institutars@sbaonline.sk.

V akom jazyku možno podať návrh?

Návrh možno podať v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku (platí výlučne v tom prípade, že zmluvný titul, ktorý sa vzťahuje k predmetu sporu bol uzavretý medzi stranami sporu v anglickom jazyku).

Čo musí obsahovať návrh?

Návrh je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné tu: https://institutars.sk/podat-navrh/. Z návrhu musí byť zrejmé akej veci sa týka, t.j. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, proti konaniu ktorej finančnej inštitúcie smeruje a čoho sa spotrebiteľ návrhom domáha.

Súčasťou návrhu sú:

a) kópie dokumentácie preukazujúcej spor z uplatnenia práv zodpovednosti za vady a/alebo spor z porušenia iných práv spotrebiteľa, a to uplatnenie zo strany spotrebiteľa a vyjadrenie zo strany finančnej inštitúcie,

b) kópie dokumentácie preukazujúcej uskutočnenie nápravnostného konania, a to uplatnenie žiadosti o nápravu zo strany spotrebiteľa (slúži aj ako dôkaz v prípade, ak by finančná inštitúcia na túto neodpovedala v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania) a vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo strany finančnej inštitúcie,

c) kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú a/alebo ktoré majú s vecou súvis,

d) súhlas so spracúvaním a poskytovaním osobných údajov spotrebiteľa a údajov podliehajúcich mlčanlivosti za účelom vybavenia návrhu v zmysle platných právnych predpisov,

e) súhlas spotrebiteľa s procesnými pravidlami ARS,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS spôsobom podľa 20 ods. (1) písm. a) až e) alebo písm. g) ZoARSS. 

Čo ak nemá návrh predpísané náležitosti?

Poverená fyzická osoba bezodkladne vyzve spotrebiteľa, aby neúplný alebo nejasný návrh v určenej lehote, nie kratšej ako 15 dní, doplnil prípadne spresnil. O následkoch nedodržania lehoty a nesplnenia povinnosti poučí poverená fyzická osoba spotrebiteľa priamo vo výzve.

Kedy bude návrh odmietnutý?

Poverená fyzická osoba návrh odmietne ak spotrebiteľ napriek výzve v určenej lehote návrh nedoplní, alebo nespresní a pre tento nedostatok nemožno ďalej pokračovať, poverená fyzická osoba návrh odmietne (§ 13 ods. (1) ZoARSS).

Poverená fyzická osoba odmietne návrh aj vtedy, ak

a) nie je príslušná spor riešiť alebo ide o druh sporu, ktorý nemá zapísaný v zozname,

b) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené ARS podľa § 20 ods. (1) písm. a) až e) alebo písm. g) ZoARSS,

c) je návrh neopodstatnený (t.j. návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom ARS, pričom samotný návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti, alebo ak spotrebiteľ pred začatím ARS vyhlási, že viac nemá záujem o ARS),

d) je návrh šikanózny, pričom šikanóznym návrhom je opakované podanie, ktoré už bolo inštitútom ARS SBA najmenej dvakrát odmietnuté podľa § 13 ods. (1) alebo ods. (2) ZoARSS a ktoré neobsahuje žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iný postup ako odmietnutie návrhu,

e) je návrh anonymný,

f) SBA ako subjekt ARS požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o vyčiarknutie zo zoznamu subjektov ARS.

Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel ARS nevyplýva niečo iné,  poverená fyzická osoba môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak

a) spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa

– doručenia zamietavej odpovede finančnej inštitúcie na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo

– márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal finančnej inštitúcii žiadosť o nápravu, na ktorú finančná inštitúcia neodpovedala,

b) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s finančnou inštitúciou,

c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,

d) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,

e) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

Poverená fyzická osoba odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu oznámi spotrebiteľovi najneskôr do troch týždňov odo dňa doručenia návrhu; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.

Kedy sa začína ARS?

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu začína dňom doručenia úplného návrhu, ak nedošlo k odmietnutiu návrhu podľa Čl.4 ods. (5) alebo ods. (6) Pravidiel Slovenskej bankovej asociácie pri alternatívnom riešení sporov (ďalej len „Pravidlá“).

Ako sa postupuje pri vybavovaní návrhu?

Poverená fyzická oznámi stranám sporu začatie konania (ďalej len „oznámenie o začatí konania“).

Poverená fyzická osoba súčasne s oznámením o začatí konania strany sporu informuje o tom, že:

a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,

b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,

c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,

d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na ARS v ktoromkoľvek štádiu,

e) finančná inštitúcia, ktorá neposkytne inštitútu ARS SBA súčinnosť podľa § 15 ods. (2) ZoARSS sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. (1) ZoARSS a jej obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle inštitútu ARS SBA podľa § 15 ods. (5) ZoARSS,

f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve neposkytne inštitútu ARS SBA potrebnú súčinnosť na ARS.

Poverená fyzická osoba spolu s oznámením o začatí konania doručí finančnej inštitúcii úplný návrh vrátane jeho príloh a doplnení spolu s výzvou na vyjadrenie ku skutočnostiam v ňom uvedeným v lehote nie kratšej ako 15 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie (§ 15 ods. (2) ZoARSS).

Môže dôjsť aj k prerušeniu ARS?

Inštitút ARS SBA môže na nevyhnutný čas prerušiť ARS, ak

a) má vedomosť, že finančná inštitúcia pripravuje alebo podala návrh dobrovoľného opatrenia podľa osobitného predpisu[1] vo veci, ktorej sa ARS týka,

b) má vedomosť o prebiehajúcom výkone dohľadu alebo o konaní o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa vo veci, ktorej sa ARS týka, a ktorého výsledok by mohol prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu.

Inštitút ARS SBA preruší ARS zaslaním písomného oznámenia o prerušení ARS stranám sporu.

Inštitút ARS SBA pokračuje v ARS bezodkladne po odpadnutí dôvodu na prerušenie ARS, po oboznámení sa s novou skutočnosťou, ktorá má význam pre pokračovanie v ARS alebo na žiadosť strany sporu. Inštitút ARS SBA písomne oznámi stranám sporu pokračovanie ARS najneskôr pri prvom úkone, ktorý vykoná voči strane sporu po ukončení prerušenia ARS.

Aká je lehota na ukončenie ARS?

Poverená fyzická osoba je povinná návrh preskúmať a ukončiť konanie, najneskôr do 90 dní odo dňa začatia konania. V osobitne zložitých prípadoch je poverená fyzická osoba oprávnená predĺžiť lehotu o 30 dní, a to aj opakovane. O každom predĺžení lehoty spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty musia byť strany sporu bezodkladne informované. Lehota podľa prvej a druhej vety neplynie počas prerušenia ARS. 

Kedy sa ARS končí?

ARS sa končí dňom

a) uzavretia dohody o vyriešení sporu podľa Čl.9 ods. (8) Pravidiel,

b) vydania odôvodneného stanoviska podľa Čl.9 ods. (9) Pravidiel,

c) odloženia návrhu podľa Čl.9 ods. (10) Pravidiel,

d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

f) vyčiarknutia SBA ako oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu Ministerstva hospodárstva SR,

g) oznámenia strany sporu o vyriešení sporu bez uzavretia dohody podľa Čl.9 ods. (8) Pravidiel, ak druhá strana na základe oznámenia podľa § 20 ods. (2) ZoARSS nevzniesla v lehote určenej inštitútom ARS SBA námietku.

Kedy dôjde k ukončeniu ARS uzavretím dohody o vyriešení sporu?

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu poverená fyzická osoba vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. 

Kedy dôjde k ukončeniu ARS vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska?

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa Čl.9 ods. (8) Pravidiel a poverená fyzická osoba na základe skutočností, ktoré zistí pri ARS, dospeje k odôvodnenému záveru, že finančná inštitúcia porušila práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí ARS vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Kedy dôjde k odloženiu návrhu ?

Poverená fyzická osoba návrh odloží, ak

a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,

– bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,

– rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,

– bola uzavretá dohoda o mediácii alebo

– bolo ukončené ARS podľa Čl.9 ods. (5) písm. a) až e) alebo g) Pravidiel,

b) spotrebiteľ napriek výzve poverenej fyzickej osoby neposkytne potrebnú súčinnosť,

c) spotrebiteľ svoju účasť na ARS odvolal,

d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. (5) ZoARSS a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu ARS,

e) na základe skutočností zistených počas ARS nie je zrejmé, že finančná inštitúcia porušila práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa ,

f) finančná inštitúcia neposkytla súčinnosť inštitútu ARS SBA podľa § 15 ZoARSS a inštitút ARS SBA nepovažuje skutkový stav za dostatočne zistený na ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa písmena e) alebo podľa § 18 ZoARSS,

g) dospeje k záveru, že pre pokračovanie ARS je potrebné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby ku skutočnostiam zisteným počas jeho doterajšieho priebehu, pričom nejde o postup podľa § 15 ods. (7) ZoARSS a vo vedení ARS by bolo možné pokračovať len s vynaložením neprimeraného úsilia.