O Inštitúte ARS SBA

Slovenská banková asociácia (ďalej aj ako „SBA“) je v oblasti ochrany spotrebiteľa subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavky finančného trhu a rastúce povedomie spotrebiteľov sa SBA rozhodla umožniť spotrebiteľom riešiť spotrebiteľské spory, ktoré vznikli pri poskytovaní platobných služieb, vrátane sporov súvisiacich s presunom platobného účtu a sporov vyplývajúcich z bankových obchodov systémom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej aj ako „ARS“), a to prostredníctvom Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) zriadeného na tento účel.

Okrem toho je Inštitút ARS SBA s účinnosťou od 01.06.2019 oprávnený na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo.

Na inštitút ARS SBA sa môže obrátiť spotrebiteľ, ak banka a pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka“), poskytovateľ platobných služieb (ďalej len „poskytovateľ platobných služieb“) alebo člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „člen ALS SR“) (banka, poskytovateľ platobných služieb a člen ALS SR ďalej spolu ako „finančná inštitúcia“) odpovedali zamietavo na žiadosť o nápravu alebo na túto neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľom sa na účely ARS rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania (§ 52 ods. (4) Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník); pričom ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za spotrebiteľa sa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 EUR.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARSS“) sa do nášho právneho poriadku v plnej miere prebrala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ zo dňa 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie Európskeho spoločenstva č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (ďalej len „smernica“) a implementovalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie Európskeho spoločenstva č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom ZoARSS je prispieť k vysokej právnej istote spotrebiteľov, ale aj obchodníkov, a to zavedením základných pravidiel postupu pri ARS. ZoARSS upravuje ARS medzi spotrebiteľom a obchodníkom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom ARS. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a obchodník, proti ktorému návrh smeruje (spotrebiteľ a obchodník ďalej spolu ako „strany sporu“).

Subjektom ARS (ďalej len „subjekt“) je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v § 3 odseku (2) ZoARSS a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. (2) ZoARSS.

Do pôsobnosti ZoARSS patria výlučne spotrebiteľské spory, pričom ZoARSS sa nevzťahuje na (1) spory, v ktorých si uplatňuje právo obchodník voči spotrebiteľovi, (2) komunikáciu medzi spotrebiteľom a obchodníkom za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu, (3) spory riešené obchodníkom alebo treťou osobou, ktorá je s obchodníkom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu, (4) spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne, (5) spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a (6) spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou.

Spotrebiteľ má právo uplatniť voči obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch ARS, ak odpovedal zamietavo na žiadosť o nápravu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS (ďalej len „návrh“) subjektu ARS, ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Uplatneniu návrhu musí predchádzať snaha spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s obchodníkom priamou komunikáciou, až následne je možné pristúpiť k uplatneniu návrhu.

Zoznam subjektov ARS pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republikyAk sú na ARS príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt ARS, sa neprihliada.

ARS je bezodplatné alebo spoplatnené najviac sumou 5,– EUR vrátane DPH.

Subjekt návrh po doručení preskúma, aby zistil, či boli splnené procesné podmienky na jeho uplatnenie a či je možné začať ARS. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa § 12 ods. (3) ZoARSS alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt ARS bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt ARS zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote. Subjekt ARS neuplatní postup podľa prvej vety, ak sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. (2) ZoARSS.

Ak sú dané dôvody na odmietnutie, subjekt návrh odmietne. K odmietnutiu pristúpi subjekt ARS vtedy ak spotrebiteľ napriek výzve podľa § 12 ods. (6) ZoARSS svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v ARS. Subjekt ARS odmietne návrh aj vtedy, ak (1) nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, (2) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. (1) písm. a) až e) alebo písm. g) ZoARSS, (3) je návrh neopodstatnený, (4) je návrh šikanózny, (5) je návrh anonymný, (6) požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu. Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel ARS nevyplýva niečo iné, subjekt ARS môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak (1) spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa a) doručenia zamietavej odpovede obchodníka na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo b) márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal obchodníkovi žiadosť o nápravu, na ktorú obchodník neodpovedal, (2) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s obchodníkom, (3) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, (4) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, (5) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia. Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia je povinný subjekt oznámiť spotrebiteľovi najneskôr do troch týždňov odo dňa doručenia návrhu; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS, ak nedošlo k odmietnutiu návrhu podľa § 13 ods. (2) alebo ods. (5) ZoARSS. Subjekt ARS oznámi začatie ARS stranám sporu.

Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom ARS a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu ARS. Subjekt ARS môže počas ARS požiadať o súčinnosť aj tretiu osobu, ak jej vyjadrenie môže mať význam pre priebeh alebo výsledok ARS.

Subjekt ARS môže na nevyhnutný čas prerušiť ARS, ak a) má vedomosť, že finančná inštitúcia pripravuje alebo podala návrh dobrovoľného opatrenia podľa osobitného predpisu vo veci, ktorej sa ARS týka, b) má vedomosť o prebiehajúcom výkone dohľadu alebo o konaní o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa vo veci, ktorej sa ARS týka, a ktorého výsledok by mohol prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu. Subjekt ARS preruší ARS zaslaním písomného oznámenia o prerušení ARS stranám sporu. Subjekt ARS pokračuje v ARS bezodkladne po odpadnutí dôvodu na prerušenie ARS, po oboznámení sa s novou skutočnosťou, ktorá má význam pre pokračovanie v ARS alebo na žiadosť strany sporu a písomne oznámi stranám sporu pokračovanie ARS najneskôr pri prvom úkone, ktorý vykoná voči strane sporu po ukončení prerušenia ARS.

Subjekt ARS je pri ARS povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Zistené skutočnosti hodnotí jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne podľa svojej úvahy, pričom vyvíja úsilie na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu, a to najmä aktívnym oslovovaním strán sporu. Ako uvádza dôvodová správa k ZoARSS subjekt ARS by mal vyvíjať všetko úsilie, aby došlo k zmierlivému ukončeniu sporu, a to hľadaním kompromisu medzi vôľou spotrebiteľa a obchodníka s ohľadom na oprávnené záujmy oboch zúčastnených strán. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom ARS je najmä nájsť určité kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody (ďalej len „dohoda“) a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov konania. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok ARS, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa § 17 ZoARSS a subjekt ARS na základe skutočností, ktoré zistí pri ARS, dospeje k odôvodnenému záveru, že obchodník porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí ARS vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Voči odôvodnenému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok a pre jeho informatívny charakter je nepreskúmateľné súdom. Napriek nezáväznej povahe sa odôvodnené stanovisko môže sa stať významnou oporou pre spotrebiteľa, v prípade, že sa rozhodne domáhať svojich nárokov súdnou cestou. Odôvodnené stanovisko subjekt ARS bezodkladne doručí stranám sporu.

odloženiu návrhu dochádza vtedy, ak subjekt zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka, (1) bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, (2) rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, (3) bola uzavretá dohoda o mediácii, (4) bolo ukončené ARS podľa § 20 ods. (1) písm. a) až e) alebo písm. g) ZoARSS, (5) spotrebiteľ napriek výzve subjektu ARS neposkytne súčinnosť potrebnú na ARS, (6) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na ARS, (7) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. (5) ZoARSS a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu ARS, (8) na základe skutočností zistených počas ARS nie je zrejmé, že obchodník porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, (9) spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie ARS v lehote určenej vo výzve podľa § 13 ods. (1) ZoARSS, (10) obchodník neposkytol súčinnosť subjektu ARS podľa § 15 ZoARSS a subjekt ARS nepovažuje skutkový stav za dostatočne zistený na ukončenie ARS podľa § 19 písmena e) ZoARSS alebo podľa § 18 ZoARSS a (11) dospeje k záveru, že pre pokračovanie ARS je potrebné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby ku skutočnostiam zisteným počas jeho doterajšieho priebehu, pričom nejde o postup podľa § 15 ods. (7) ZoARSS a vo vedení ARS by bolo možné pokračovať len s vynaložením neprimeraného úsilia.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS aj prostredníctvom online platformy:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Základné informácie: 

Názov subjektu: Slovenská banková asociácia
Sídlo: Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, IČO 30 813 182
Dátum zápisu do zoznamu subjektov ARS: 7. 4. 2016
Druhy sporov, ktoré ARS rieši: a. spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb (§ 2 ods. (3) Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov); to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „spory z platobných služieb“),

b. spory vyplývajúce z bankových obchodov podľa § 5 písm. i) Zákona o bankách medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a spotrebiteľmi (ďalej len „spory z bankových obchodov“),

c. spory súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „leasingové spory“).

Osoby poverené riešiť spory: JUDr. Sylvia Ďatelinková, dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená

JUDr. Mária Brezovská, dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená

Ing. Petra Eckertová, dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená

Náš tím

JUDr. Sylvia Ďatelinková

právnik

Vyštudovala Paneurópsku vysokú školu práva, ktorú ukončila v júni roku 2012, pričom od septembra roku 2012 pôsobila na pozícii advokátskeho koncipienta v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa špecializovala prevažne na oblasť spotrebiteľského práva a sporovú agendu v rámci ktorej viedla právne zastúpenia pre významných klientov v rôznych oblastiach práva. Od júna roku 2017 pôsobí ako právnik Slovenskej bankovej asociácie poverený vedením alternatívneho riešenia sporov.

Funkčné obdobie: neobmedzené

JUDr. Mária Brezovská

právnik

Mária Brezovská absolvovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od roku 2013.

Funkčné obdobie: neobmedzené

Ing. Petra Eckertová

poverená fyzická osoba

Petra Eckertová pracuje v Slovenskej bankovej asociácii od júna roku 2014. Pôsobila na Stálom rozhodcovskom súde pri Slovneskej bankovej asociácii. Zaoberala sa vybavovaním podnetov a dopytov zo strany strán sporu, súdov a iných subjektov (napr. advokátskych kancelárií). V rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala registratúrnu správu spisovej dokumentácie, plnila funkciu informačnej kancelárie čo zahŕňalo poskytovanie informácií na vyžiadanie, vybavovanie žiadostí o vyznačovanie doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodcovských rozhodnutí, či žiadostí týkajúcich sa nahliadnutia do spisov. V rámci Inštitútu ARS SBA o.i. participuje na vybavovaní telefonických a iných všeobecných dopytov.