Q&A

Bezplatné dlhové poradne sú zriadené za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom Slovenskej republiky. Zároveň plnia úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal. Pomôcť klientovi dostať sa z dlhovej špirály/začarovaného kruhu dlhov a následne zmierniť aj psychické napätie a psychickú záťaž s cieľom obnoviť pohodu/ to pozitívne v rodinách.

Hlavnou úlohou poradní je poskytovať integrované poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve integráciou týchto troch oblastí a vzájomnej priamej a úzkej kooperácie troch poradenských profesií je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva.

Dlhoví poradcovia klientom majú poskytnúť bezplatnú pomoc a vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia sa snažia pomôcť pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a pokúsia sa nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť.

Poradcovia radia v situáciách, kedy klienti meškajú s povinnými splátkami, ocitli sa v zlej zdravotnej situácii a ostali PN, prišli o prácu, dlžia peniaze štátnym inštitúciám či bankám a nebankovým spoločnostiam, čelia exekúcii, uvažujú nad úverom a v rôznych ďalších.

Zoznam poradní a podrobnosti o projekte nájdete na Pomáhame Dlžníkom – Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete. (pomahamedlznikom.sk)

 

Ako postupovať ak som už využil legislatívny odklad splátok a nedokážem sa vrátiť k predošlému splácaniu?

V prípade, ak ste už využili legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokážete vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame vám, aby ste kontaktovali svoju banku a požiadali o riešenie svojej finančnej situácie. Banky majú záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.

Menia sa pravidlá legislatívneho odkladu splátok od 01. júla 2021?

Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla 2021 bez zmeny.

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú od apríla minulého roka v platnosti ustanovenia Lex corona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát o odklad splátok úveru na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov.

Podľa usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), odklad splátok úverov realizovaný do 31. marca 2021, nemal negatívny príznak v úverovom registri. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť európskych pravidiel skončila 31. marca 2021, banky majú od 1. apríla povinnosť posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver. To znamená, že odklad splátok realizovaný v zmysle príslušných ustanovení Lex corona, bude mať negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta.

Kto vykonáva dohľad na dodržiavaním opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru ?

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení v oblasti odkladá splácania úveru vykonáva Národná banka Slovenka.

Môže dlžník začať splácať úver počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať. Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splácania úveru. Oznámenie musí okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splácania úveru obsahovať aj číslo spotrebiteľskej zmluvy ku ktorej sa tento odklad vzťahuje.

Môže dlžník predčasne splatiť úver v časti alebo celku aj počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru.

Do kedy platí odklad splácania úveru ?

Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia odkladu splátok t.j. lehoty na ktorú bol odklad splácania úveru povolený.

Zaniká povolením odkladu splácania úveru nárok na štátny príspevok ?

Nie, nárok štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov povolením odkladu splácania úveru nezaniká a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splácania úveru. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa spotrebiteľ dostal do omeškania s plnením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Je potrebná z dôvodu povoleného odkladu splácania úveru zmena spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť k nej dodatok.

Je povolený odklad splácania úveru považovaný za omeškanie ?

Niesplátka úveru odložená v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (úverového registra) nepovažuje za omeškanú.

Môže odklad splácania úveru ovplyvniť možnosť čerpania úveru v budúcnosti ?

Nie, povolený odklad nesmie brániť spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.

Sú povolením odkladu splácania úveru dotknuté práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie zo spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti z tejto zmluvy tým nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa nevyžaduje.

Nastávajú účinky omeškania povolením odkladu splácania úveru ?

Nie, povolením odkladu splácania úveru nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka.

Čo ak finančná inštitúcia neinformuje spotrebiteľa o posúdení žiadosti o odklad splácania úveru ?

V prípade, ak finančná inštitúcia v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru neinformuje spotrebiteľa o posúdení predmetnej žiadostipovažuje sa odklad splácania úveru za povolený. Lehota neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru spotrebiteľovi, ktorý podal žiadosť, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru, v tejto informácii finančná inštitúcia informuje spotrebiteľa, ktorý predmetnú žiadosť podal o tom, že lehota podľa ust. § 30b ods. (5) Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti neplynie.

Čo ak finančná inštitúcia odklad splácania úveru nepovolí ?

Finančná inštitúcia je v tomto prípade povinná svoje rozhodnutie odôvodniť.

Čo znamená stav zlyhania ?

Skutočnosť, že došlo k zlyhaniu sa konštatuje vždy, keď nastane aspoň jedna z týchto okolností:

a) finančná inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky ktoré má voči finančnej inštitúcii, jej materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností v plnej výške bez realizácie zabezpečenia,

b) ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči finančnej inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po lehote splatnosti. Príslušné orgány môžu lehotu 90 dní nahradiť lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie.

Kedy finančná inštitúcia nemusí povoliť odklad splátok ?

Finančná inštitúcia nie je povinná povoliť odklad splátok v prípade, že:

a) je spotrebiteľ v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) bol spotrebiteľ k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100,– EUR pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,

c) bol spotrebiteľ ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená,

e) žiadosť o odklad neobsahuje náležitosti stanovené zákonom.

Aká je lehota na vybavenie žiadosti o odklad splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať spotrebiteľa o tom, či odklad splátok povolila, nepovolila alebo či je potrebné doplniť podanú žiadosť ak táto neobsahuje zákonom požadované náležitosti.

Je odklad splácania úveru bezpoplatkový ?

Áno, finančná inštitúcia nesmie v súvislosti s odkladom splátok úveru a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, požadovať úhradu akýchkoľvek poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok úveru ani tento podmieňovať ďalšími podmienkami.

Čo ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac ?

Finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru, ak bola žiadosť o odklad splácania úveru podaná ktorýmkoľvek z nich.

Môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru opakovane ?

Nie, spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Na ako dlho môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

O odloženie splácania úveru možno požiadať až o 9 mesiacov, pričom v prípade lízingového predaja môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadania o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na dobu 6 mesiacov.

Ktorých úverov sa odklad netýka?

Odklad splácania úverov sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní na účte.

Ktorých úverov sa odklad týka?

Odklad sa týka úverov, ktoré sú splácané pravidelnými vopred určenými splátkami, ide teda o úver na bývaniehypotékuamerickú hypotékumedziúverstavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja.

Má finančná inštitúcia informačnú povinnosť pri uplatnení žiadosti formou diaľkovej komunikácie ?

V prípade uplatnenia žiadosti o odklad splácania úveru formou prostriedku diaľkovej komunikácie je finančná inštitúcia povinná zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ pred jej podaním upozornený na to, že:

 • odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru,
 • povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr,
  • odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov nie dlhšie ako na
   • 9 mesiacovak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky,
   • 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiaceak je veriteľom iná osoba,
 • úver sa po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí,
 • ak je súčasťou úveru poistenie, bude veriteľ informovať o ďalšom postupe pri jej platbe,
 • veriteľ nemôže za odklad splácania úveru požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty,
 • aj v prípade, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné tento úver či jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených spotrebiteľskou zmluvou, pričom dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

Akým spôsobom možno podať žiadosť o odklad splácania úveru ?

Žiadosť o odklad splácania úveru možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta).

Kde nájde spotrebiteľ žiadosť o odklad splácania úveru ?

Na webovom sídle alebo v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie.

Aké informácie je finančná inštitúcia povinná zverejniť v súvislosti s odkladom splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná informovať spotrebiteľa počas obdobia pandémie o možnostiachpodmienkach a následkoch odkladu splácania úveru, zverejniť vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 2 Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a usmernenie ohľadom odporúčania k podaniu žiadosti o odklad splácania úveru prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg).

Kde možno nájsť informácie o odklade splácania úveru ?

Na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie s ktorou má spotrebiteľ uzavretú spotrebiteľskú zmluvu.

Je odklad splácania úveru automatický ?

Nie, v prípade, že má spotrebiteľ záujem o odklad splácania úveru musí oň požiadať finančnú inštitúciu s ktorou má uzatvorenú úverovú zmluvu.

Čo ak spotrebiteľ už požiadal o odklad splácania úveru pred účinnosťou Zákona č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby COVID- 19 (ďalej len „Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“) ?

Je nutné, aby spotrebiteľ podal žiadosť podľa Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Ak finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru podľa platnej legislatívy (Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti) zruší odklad splátok uplatnený na základe žiadosti podanej počas obdobia pandémie pred účinnosťou predmetného zákona. Obdobie odkladu splácania úveru začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti daného zákona.

Kedy môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania úveru počnúc dňom 9. apríla 2020 kedykoľvek počas obdobia pandémie.

Kto môže požiadať o odklad splácania úveru ?

O odklad splácania úveru môže požiadať spotrebiteľ (ďalej aj ako „dlžník“) voči ktorému má veriteľ (ďalej aj ako „finančná inštitúcia“) pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.

Na čo si dať pozor pri používaní internetbankingu v zahraničí?

Ak nevyhnutne potrebujete uskutočniť bankovú operáciu cez internetbanking v zahraničí v žiadnom prípade sa neprihlasujte do nezabezpečenej WiFi siete, pretože tie sú vždy rizikové a potenciálne zneužiteľné. Uprednostnite radšej dátový roaming alebo platené zabezpečené pripojenie na internet v hoteli. Avšak najbezpečnejšie je uhradiť všetky platby cez internetbanking ešte pred cestou do zahraničia.

Stále platí pravidlo prečítať si zmluvu pred podpisom až do konca?

Pred uzatváraním akejkoľvek zmluvy, a to nielen s bankou platí základné pravidlo pozorne si zmluvu pred jej podpisom prečítať. Ak Vám obsah zmluvy nie je zrozumiteľný nebojte sa požiadať o vysvetlenie. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že neoddeliteľnou súčasťou mnohých zmlúv sú všeobecné obchodné podmienky, s ktorými by ste mali byť ešte pred podpisom zmluvy dostatočne oboznámení. Ak Vám všeobecné obchodné podmienky neboli pred podpisom zmluvy predložené, požiadajte o ne. Až potom čo Vám budú dostatočne určito známe všetky zmluvné dojednania vrátane obsahového znenia príloh zmluvy, pristúpte k jej podpisu.

Pristúpi banka na odklad splátok zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu ku ktorej už prebieha dražobné konanie?

Nie, pokiaľ je už vymáhanie pohľadávky v tomto štádiu konania, ubehol už dlhý čas počas ktorého bola pohľadávka bankou vymáhaná bezvýsledne, a to či už v rámci mimosúdneho alebo súdneho vymáhania. Je potrebné si uvedomiť, že banka predtým dlžníkov v rôznych etapách niekoľkokrát rôznymi spôsobmi vyzýva na plnenie. Pokiaľ je vymáhanie bezúspešné pristupuje banka k vymáhaniu zabezpečenej pohľadávky realizáciou záložného práva, predajom v dražbe. V tomto štádiu konania už sú možnosti riešenia vzniknutej situácie veľmi obmedzené, tzn. napríklad nemožnosť plnenia dlhu v splátkach. Banka môže v ojedinelých prípadoch prejaviť ústretový krok, napríklad vo forme odloženia dražby po určitý čas, kedy banka dlžníkom umožňuje získať peňažné prostriedky na vyplatenie vymáhanej pohľadávky, alebo umožní dlžníkom odpredať zabezpečenú nehnuteľnosť v ich vlastnej réžii, čím sa dlžníci vyhnú vysokým poplatkom, ktoré sú spojené s dražobným konaním, a ktoré bude nutné uhradiť dražobnej spoločnosti z dražobného výťažku, čím dôjde k zníženiu tohto výťažku, ktorý v konečnom dôsledku ani nemusí postačovať na celkové splatenie pohľadávky. Je potrebné si uvedomiť, že všetky náklady dražobného konania medzi, ktoré patrí odmena dražobnej spoločnosti a náklady na realizáciu samotnej dražby, znáša v celom rozsahu dlžník.

Pre koho je vhodné refinancovanie úveru?

Pre dlžníkov, ktorí majú viacero úverových produktov, kedy formou ich refinancovania dochádza k spojeniu týchto úverov do jedného. Výhodou pre dlžníka je najmä úspora na poplatkoch za vedenie jednotlivých úverových produktov, ich refinancovaním totižto môže dlžník dosiahnuť pre neho výhodnejší úrok alebo nižšiu mesačnú splátku.

Ako mám postupovať, keď nedokážem splácať úver?

V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať veriteľa a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátkyodklad splátkyodpustenie časti nesplateného príslušenstva úveru alebo jeho refinancovanie. Otázku platobnej neschopnosti by ste mali riešiť ešte v jej začiatkoch, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší. Veriteľ v týchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu dlžníka, ale aj jeho aktívny prístup v riešení situácie. Za aktívny prístup však nemožno v žiadnom prípade považovať ignorovanie upomienok či výziev veriteľa na úhradu dlhu zo strany dlžníka. V tejto súvislosti je nutné tiež zdôrazniť, že na zníženie splátok a ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok, pokiaľ veriteľ takejto žiadosti dlžníka vyhovie, vždy sa jedná z jeho strany o ústretový krok.

Ako mám postupovať v prípade, že poukážem platbu na nesprávny účet?

V prípade, že ešte nenastala splatnosť prevodu platby, príkaz k platbe odvolajte. Pokiaľ už splatnosť nastala, pokúste sa kontaktovať banku a požiadajte o storno platby. Banka k tomu pristúpi vtedy, pokiaľ platbu ešte nespracovala. Ak ste zadali neexistujúce číslo účtu, peňažné prostriedky Vám banka poukáže späť na účet, platba nebude zrealizovaná. Za stavu, kedy už bola platba riadne zrealizovaná a peňažné prostriedky boli poukázané na nesprávny účet, požiadajte banku, ktorá účet príjemcu platiteľa vedie, aby Vám poskytla údaje o majiteľovi účtu. Vymáhať peňažné prostriedky môžete v civilnom sporovom konaní.

Ako správne realizovať platbu prevodom?

Platbu bankovým prevodom realizujte vždy s dostatočným časovým predstihom nakoľko prevod medzi bankami, a to nielen tuzemskými, trvá istý čas, pričom samotná rýchlosť prevodu platby je závislá od mnohých faktorov. Preto, aby bola platba včas na účte príjemcu, prevod platby realizujte v čase na to bankou určenom a počas pracovných dní (najlepšie pondelok až štvrtok), nakoľko cez sviatočné dni majú prevodné príkazy odlišné lehoty splatnosti. Ak platbu prevodom zadáte v piatok alebo cez voľné či sviatočné dni, mali by ste počítať s tým, že táto bude na účet príjemcu pripísaná najskôr až v najbližší pracovný deňPred zadaním platby vždy skontrolujte, či zostatok na Vašom účte postačuje na realizáciu Vami zamýšľanej platbyPred potvrdením platby prevodom odkontrolujte správnosť zadaných platobných údajov, najmä číslo bankového účtu príjemcu sumu zadávanej platby, vyhnete sa tým prípadným nezrovnalostiam, či reklamáciám.

Kde a v čom robia užívatelia internetbankingu najčastejšie chyby?

Medzi najčastejšie chyby používateľov internetbankingu možno zaradiť prihlasovanie do systému prostredníctvom verejných sietí a nezabezpečených sietí, voľbu slabého prihlasovacia hesla, roztržitosť a nepozornosť pri zadávaní platieb, najmä čo sa týka účtov príjemcov a sumy zadávanej platby, nedostatočnú časovú rezervu pri zadávaní platby cez internet, poskytovanie prihlasovacích údajov a hesla tretím osobám.

Ako správne zvoliť heslo do internetbankingu?

Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankingu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmena, malé písmená a číselnú kombináciu, zabezpečíte tým, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné. Vaše prihlasovacie údaje nikomu neposielajte ani ich nikomu neoznamujte. Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo do internetbankingu ako používate do iných služieb (e-mail, sociálne siete), dbajte na jeho jedinečnosť. Odolajte pokušeniu použiť mená Vašich blízkych, dátum narodenia, vaše telefónne číslo či názov miesta bydliska. Takto zvolené heslo je síce pohodlné a ľahko zapamätateľné, avšak veľmi ľahko prelomiteľné.

Môže dôjsť k uspokojeniu pohľadávky jedného z manželov výkonom rozhodnutia i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

V zmysle ust. § 147 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianskeho zákonníka“), pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa ust. § 147 ods. (2) Občianskeho zákonníka to neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ktoré pohľadávky nepodliehajú exekúcii?

Podľa ust. § 104 ods. (1) Exekučného poriadku v platnom znení exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eura prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou, vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur len na jednom z nich. V súlade s ust. § 104 ods. (2) Exekučného poriadku ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená.  Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

Je banka povinná poskytnúť súčinnosť exekútorovi?

Podľa ust. § 42 ods. (1) Zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“) sú tretie osoby počas exekúcie povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie. Banky sú v súlade s ust. § 42 ods. (6) Exekučného poriadku v platnom znení povinné exekútorovi na jeho žiadosť oznámiť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.

Čo znamená náhodný výber exekútora?

Odo dňa 1. apríla 2017 sa prideľujú elektronickými prostriedkami exekučné spisy exekútorovi v kraji, kde má dlžník trvalé bydlisko alebo sídlo náhodným výberom.

Ktorý súd zodpovedá za exekučnú agendu?

Na vybavovanie exekučnej agendy pre celé územie Slovenskej republiky je s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Kedy nemôže veriteľ požadovať náhradu nákladov v súvislosti so splatením úveru pred lehotou splatnosti?

Podľa ust. § 16 ods. (4) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak a) k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru, b) ide o povolené prečerpanie, c) takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná, d) suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo e) splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.

 

Ako postupuje banka, keď som v omeškaní so splácaním a nereagujem na výzvy banky?

V prípade, že svoje záväzky voči banke neplníte v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, v riešení situácie ste pasívny, pričom na výzvy banky nijako nereagujete, môže banka po vyčerpaní všetkých možností riešenia vzniknutej situácie, pristúpiť aj k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru, čo znamená, že sa úver stáva splatným v celom rozsahu a banka bude po Vás požadovať jednorazové splatenie úveru vrátane jeho príslušenstva, ktoré je zväčša tvorené úrokmi z omeškania, riadnymi úrokmi alebo poplatkami. Ak ani po vyhlásení mimoriadnej splatnosti Váš záväzok voči banke v lehote na to bankou určenej nesplníte a zlyhajú všetky možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky, banka môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou, čo značne navýši pohľadávku o náklady súdneho konania, v podobe náhrady trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a náhrady trov právneho zastúpenia. V prípade, že je pohľadávka zabezpečená záložným právom na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, banka môže pristúpiť za účelom uspokojenia svojej pohľadávky k realizácii záložného práva. Avšak, ak výťažok z dražby nepostačuje na uspokojenie pohľadávky v celom jej rozsahu pristúpi banka k vymáhaniu zvyšného nároku súdnou cestou a následne exekúciou, či podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Je potrebné uvedomiť si, že ak už banka pristúpi k exekučnému vymáhaniu pohľadávky táto sa navyšuje nielen o náklady súdneho konania v podobe náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia, ale aj o náhrady exekučného konania v podobe náhrady trov exekučného konania (za zaplatený súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie), náhrady trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní a trov povereného súdneho exekútora. Zanedbateľnou už v tomto procese vymáhania nie je ani samotná výška nesplatenej pohľadávky, ktorá je denne navyšovaná o úroky z omeškania až do jej úplného splatenia.

Čo ak meškám so splácaním úveru, upozorní ma banka?

Áno, vo všeobecnosti platí, že banka upozorní každého klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním úveru banke, a to písomnou formou zasielaním upomienok a výziev na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve alebo ktorú ako poslednú aktuálnu oznámil banke (táto forma upozornenia je spoplatnená v zmysle platného cenníka banky), telefonickyzaslaním SMS správ alebo upozornením prostredníctvom správ v internetbankingu.

Kedy sa využíva inštitút odkladu splátok úveru?

Odklad splátok sa zaraďuje medzi najčastejšie využívané riešenie pri neschopnosti splácať záväzky najmä v prípadoch straty zamestnania, zníženia príjmov, dlhodobej práceneschopnosti atď. Vždy je potrebné banke predložiť doklad o ťaživej životnej situácii. Na čas môže byť pre Vás možným riešením odklad splátok istiny, kedy platíte banke len úroky alebo celkový odklad splátok najčastejšie po dobu troch až šiestich mesiacov. Počas odkladového obdobia by ste sa mali snažiť vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu, nakoľko po období odkladu nastupuje obdobie splácania. Po odklade splátok je možné predĺžiť lehotu splácania o dobu odkladu splátok, prípadne zvýšiť mesačnú splátku, tak aby neuhradené splátky odkladu boli uhradené dodatočne. Preto by ste mali vedieť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie.

Aká môže byť maximálna doba splatnosti úveru pri neschopnosti splácať?

Je potrebné si uvedomiť, že znížením splátky či už spotrebného alebo hypotekárneho úveru dochádza zároveň aj k predĺženiu lehoty splatnosti úveru, ktorá nesmie prekročiť maximálne zákonom stanovenú lehotu, ktorá je pri spotrebiteľských úveroch maximálne 8 rokov a pri hypotekárnych úveroch v dĺžke maximálne 30 rokov. Ak máte spotrebiteľský či hypotekárny úver s maximálnou lehotou splatnosti, neprichádza zníženie pôvodnej nastavenej splátky, nakoľko zákonom predpísanú maximálnu lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť. Pred žiadosťou o zníženie splátok dbajte na to, aby ste si nenastavovali príliš dlhú lehotu splatnosti, ak ste schopný splácať viac, nakoľko úver zbytočne preplatíte. Tento model je výhodný v prípade, že potrebujete dlhodobo znížiť výšku mesačnej splátky.

Môžem splatiť úver pred lehotou splatnosti?

Áno, spotrebiteľ má v súlade s ust. § 16 ods. (1) Zákona číslo 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách“) právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úveru úplne alebo čiastočne splatiť úver pred dohodnutou lehotou splatnosti, avšak v takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Podľa ust. § 16 ods. (2) a (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a  pôžičkách má veriteľ nárok, ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Podľa ust. § 16 ods. (5) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorú by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.

Má banka právo neposkytnúť mi úver?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že na poskytnutie úveru, nie je právny nárok. To znamená, právna legislatíva neukladá povinnosť bankám, ani ostatným spoločnostiam poskytujúcim úvery žiadateľovi na základe jeho žiadosti úver v ním požadovanej výške a za ním požadovaných podmienok poskytnúť. Banky musia pri poskytovaní úverov dodržiavať prísnu legislatívnu úpravu a konať obozretne, t.j. dostatočne posúdiť návratnosť peňažných prostriedkov. Každá banka má vlastné interné hodnotiace kritériá, na základe ktorých sa rozhoduje, či žiadateľovi s prihliadnutím na jeho bonitu (napríklad informácie z úverového registra, výška príjmov a výdavkov, existencia iných úverov a pod.) úver poskytne.

Na čo si dať pozor a čo dobre zvážiť pred rozhodnutím, čo s účtami po zosnulom?

Je nesmierne dôležité informovať banku a v prípade, že mal zosnulý úver poistený aj poisťovňu o úmrtí blízkeho. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že dôjde k výberu peňažných prostriedkov z účtu zosnulého alebo z vkladnej knižky niektorým z možných dedičov bezprostredne po smrti zosnulého. Zdôrazňujeme, že k tomuto dochádza výlučne vtedy, ak si pozostalí nesplnenia svoju informačnú povinnosť a banka nemá v rozhodnom čase vedomosť o úmrtí klienta. Poškodeným dedičom potom neostáva iná možnosť len domáhať sa od osoby, ktorá takýto výber realizovala (či už nad rámec svojho dedičského podielu alebo vôbec nie je v postavení dediča) vrátenia bezdôvodného obohatenia súdnou cestou. Pre dedičov v postavení žalobcov to okrem nákladov na súdne konanie v podobe súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia znamená aj zdĺhavé súdne konanie. Tomu sa dá predísť tým, že pozostalí bezprostredne potom, ako disponujú napríklad úmrtným listom, navštívia ktorúkoľvek pobočku banky zomrelého a vykonajú vo vzťahu k jeho úmrtiu za súčinnosti pracovníkov banky všetky potrebné úkony.

Čo, ak si dedičia nesplnia povinnosť úhrady dlhov po poručiteľovi voči banke?

Dedičstvo možno odmietnuť ako celok, v žiadnom prípade nie iba jeho časť. Možným riešením ako sa vyhnúť splácaniu úveru po poručiteľovi je napríklad poistenie úveru. Ak je poistenie správne nastavené, zabezpečí, že úver po poručiteľovi splatí poisťovňa. Ak dedič neodmietne dedičstvo, pričom odmietne prevziať záväzok a splatiť dlhy po poručiteľovi alebo nebude tento záväzok splácať riadne a včas banka bude oprávnená uplatniť si svoj nárok v súdnom konaní.

Je výhodnejšie dedičstvo prijať, odmietnuť či vyplatiť?

V zmysle platnej právnej úpravy dedičstvo nemožno odmietnuť sčasti, ale ako celok. Preto nie je možné, aby ste zdedili dom, či úspory a dlhy ste banke odmietli vyplatiť. Je potrebné zvážiť, čo je pre Vás ako dediča výhodnejšie, je to však individuálne, prípad od prípadu, a nie je možné jednoznačne zaujať k tomu stanovisko. V zásade však platí, že dedičov sa nedotknú dlhy po zosnulom v prípade, že dedičstvo odmietnu. Dochádza k tomu vo väčšine prípadov potom, čo sa v rámci dedičského prejednania zistí, že dlhy poručiteľa značne prevyšujú hodnotu zdedeného majetku. Upozorňujeme, že je potrebné tento krok veľmi dôkladne zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Ako dedič máte možnosť napríklad dohodnúť s veriteľmi, že im zdedený majetok prenecháte v celku alebo v potrebnej časti na úhradu dlhov po poručiteľovi, pričom táto dohoda podlieha schváleniu súdom a musia s ňou súhlasiť všetci dediči. Zároveň majú dediči právo v rámci dedičského konania neuznať do dedičského konania prihlásenú pohľadávku, napríklad z dôvodu jej premlčania alebo jej neoprávnenosti. Preto, pokiaľ zákon ponúka túto možnosť bolo by na škodu respektíve v neprospech dedičov odmietnuť dedičstvo, v prípade, že sa jedná o sporné pohľadávky. Opačná situácia nastáva, pokiaľ sú pohľadávky prihlásené v dedičskom konaní nesporné a prevyšujú hodnotu majetku po poručiteľovi, v tom prípade je odmietnutie dedičstva pre dedičov istým riešením. O právach a povinnostiach sú dediči v rámci dedičského konania dostatočne poučený súdom či notárom, ktorý bol súdom poverený prejednaním dedičstva.

Čo ak mal zosnulý úver v banke?

V prvom rade je potrebné opäť komunikovať s bankou a informovať ju o tom, že došlo k úmrtiu. Neinformovanie banky môže mať za následok omeškania so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, nakoľko na nich prechádza povinnosť splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva. Banka po oznámení o úmrtí zosnulého môže znížiť úročenie úveru, zruší zasielanie výpisov, upomienok, pričom si neuplatňuje sankčné úroky a poplatky po pozostalých. Je nutné však ozrejmiť, že úver sa až do jeho úplného splatenia štandardne úročí, takže istinu a úroky je potrebné splatiť. Preto je nesmierne dôležité s bankou o tom komunikovať. Ak mal zosnulý úver poistený, oznámte jeho úmrtie aj poisťovni. V prípade vzniku opodstatneného nároku poisťovňa poskytne banke poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu smrti zosnulého, ale môže nastať aj situácia, kedy poisťovňa odmietne poskytnúť vyplatenie poistného plnenia. Vtedy sú dediči povinní splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva, rovnako akoby úver ani nebol poistený. Po smrti zosnulého môžu nastať v zásade dve situácie. A to ak bol zosnulý jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere, banky vo väčšine prípadov zastavia alebo znížia úročenie úveru. A druhá situácia nastane, ak boli ako spoludlžníci úveru vedení viacerí klienti, kedy po úmrtí jedného z nich sa na splácaní úveru nič nemení, pretože povinnosť splácať úver si musí aj naďalej plniť v zmysle zmluvných podmienok spoludlžníkZa splatenie pohľadávky z titulu úveru tak zodpovedá nielen spoludlžník, ale aj všetci právoplatní dediči, avšak tí len do výšky nadobudnutého dedičstvaBanky umožňujú dedičom, ak sa im splátky zdajú privysoké pristúpiť k úhrade splátok, napríklad predĺžením lehoty splatnosti úveru, novým úverom alebo prevzatím dlhuV prípade, že majú pozostalí záujem o úplné predčasné splatenie úveru, banky im to umožňujú a nie je potrebné čakať do právoplatného skončenia dedičského konania, ale môžu pristúpiť k záväzku ešte pred začatím dedičského konania, od ktorého okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úveru.

Aké sú podmienky pri dedení termínovaného účtu alebo pri vkladnej knižke?

Platí, že aj v prípade terminovaného vkladu povolí banka nakladať s peňažnými prostriedkami na ňom až právoplatnému dedičovi, a to až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia o skončení dedičského konania. Následne na to sa môže dedič rozhodnúť, či terminovaný vklad ponechá dobehnúť alebo ho zruší. Odporúčame, ak ste v postavení dediča nepristupovať k zrušeniu terminovaného vkladu pred ukončením doby viazanosti, nakoľko môžete takto prísť o značnú časť výnosu, pričom tento úkon môže byť zo strany banky v zmysle platného cenníka, spoplatnený. V prípade, že sa ako dedič rozhodnete zdedený produkt ponechať, banka s Vami spíše zmluvu a vyhotoví podpisový vzor, pričom pokiaľ to produkt v zmysle obchodných podmienok banky umožňuje, môžete si určiť ďalších disponentov. Pri vkladoch na vkladnej knižke ako aj pri sporiacich účtoch s viazanosťou postupujú banky obdobne ako pri termínovanom vklade.

Čo v prípade, ak má prístup k účtu aj ďalšia oprávnená osoba?

Je potrebné rozlišovať či ide o účet, na ktorom boli viacerí majitelia, alebo ide o účet kde bol zosnulý jediným majiteľom, ale mal zriadeného disponenta s týmto účtomV takom prípade zaniká právo disponovať s účtom a banka účet až do právoplatného skončenia dedičského konania blokuje. Opačná situácia nastane v prípade, že má účet viacerých majiteľov a dôjde k úmrtiu niektorého z nich, vtedy banka účet nezablokuje, pretože v zmysle Obchodného zákonníka má každá osoba, pre ktorú bol účet zriadený, postavenie majiteľa účtu, preto úmrtie jedného z majiteľov účtu neobmedzuje oprávnenia druhého majiteľa na dispozíciu s týmto účtom, avšak iba v časti, ktorá zodpovedá jeho podielu. V prípade, žeby došlo zo strany druhého majiteľa k výberom nad jeho podiel, neoprávnene použité peňažné prostriedky bude musieť vrátiť alebo sa o túto časť zníži hodnota jeho dedičského podielu, pokiaľ sa jedná o osobu dediča. Aby sa však predišlo ďalším sporom, čo platí najmä v prípade zdĺhavých súdnych sporov o dedičstvo, existuje zákonná možnosť požiadať súd o vymenovanie správcu dedičstva, ktorý môže za trvania dedičstva vykonávať všetky neodkladné úkony na uchovanie majetku, napríklad uhrádzať z tohto účtu nevyhnutné platby.

V akom režime sú bankové účty počas dedičského konania?

Vedenie účtu je odo dňa jeho blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania bez poplatku. V prípade, že bola k účtu vydaná platobná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zrušíPeniaze na účte sa počas blokácie účtu ďalej úročialen s nimi nie je možné až do právoplatného skončenia dedičského konania narábaťs výnimkou súhlasu súdu alebo notára povereného prejednaním dedičstva. Obdobne to platí napríklad aj v prípade viazaných vkladových produktov.

Čo ako prvé urobiť v prípade úmrtia príbuzného a kto nahlasuje banke túto udalosť?

Ak ste pozostalý, mali by ste čo najskôr banku informovať o úmrtí Vášho blízkeho, a to predložením úmrtného listu alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho. Následne na to banka vykoná blokáciu všetkých účtov zosnulého vrátane terminovaných vkladov, vkladných knižiek a ostatných produktov, a to až do právoplatného skončenia dedičského konaniaV prípade, že banke úmrtie zosnulého neoznámite, banka pristúpi k blokácii účtov a ostatných produktov až potom, ako sa o úmrtí dozvie iným hodnoverným spôsobom. Štandardne sa tak stáva na základe notárskeho dožiadania o poskytnutie údajov o účte zosnulého alebo žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že zákon takúto povinnosť blízkym zosnulého neprikazuje, len včasným oznámením úmrtia zosnulého v banke môžete predísť znižovaniu hodnoty majetku, ktorá je predmetom dedičstva. Napríklad, účet v režime blokácie je zabezpečený okrem iného voči účtovaniu debetných operácií, ako sú rôzne poplatky a úroky a v prípade vkladných knižiek budú peňažné prostriedky zabezpečené pred neoprávneným výberom, pretože k výberu peňažných prostriedkov môže najskôr dôjsť až po právoplatnom skončení dedičského konania.

Na čo si mám dať pozor pri podpise zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou?

Ak sa už rozhodnete oddlžovaciu spoločnosť osloviť mali by ste vedieť, k čomu Vás a druhú zmluvnú stranu predmetná zmluva zaväzuje. Jej obsahom spravidla je iba analýza Vašich záväzkov a výpočet nových mesačných splátok. Podpisom zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou túto splnomocňujete na to, aby vyjednávala s Vašimi veriteľmi namiesto Vás, čo znamená, že na čas sa zbavíte nepríjemných otázok veriteľov, no dlh za Vás oddlžovacia spoločnosť nepreberá, pretože ten musíte veriteľom splatiť sami. Zmluvou sa zaväzujete splátku podľa nastavených podmienok splácať priamo oddlžovacej spoločnosti, ktorá túto poukáže veriteľovi. Mali by ste vedieť, že splátku, ktorú za Vás oddlžovacia spoločnosť posiela veriteľovi, veriteľ pripíše na účet, no nemusí s jej výškou súhlasiť, nakoľko táto je vo väčšine prípadov podstatne nižšia než bola pôvodne nastavená mesačná splátka predpísaná veriteľom. Taktiež by ste si mali byť vedomý toho, že pokiaľ budete so splácaním splátky meškať, oddlžovacie spoločnosti si z každej splátky účtujú províziu respektíve odmenu, ktorá sa môže niekedy vyšplhať až do výšky 30%, navyše poplatky a odmeny platíte oddlžovacej spoločnosti aj vtedy, ak sa jej nepodarí na nových splátkach s veriteľom dohodnúť. Preto majte na pamäti, že oddlžovacia spoločnosť Vašu finančnú situáciu nerieši, akurát sa Vám dlh navýši o príslušenstvo (úroky z omeškania) a Vy budete mať o jedného veriteľa naviac.

Má význam riešiť dlhy cez oddlžovaciu spoločnosť?

Ak sa dostanete do nepriaznivej finančnej situácie a stratíte schopnosť riadne a včas splácať Vaše záväzky bezodkladne o tom informujte veriteľa. Nezostávajte pasívny, v začiatkoch môžete vyjednať s veriteľom zníženie či odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Mali by ste si uvedomiť, že nikto nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky, než Vy sami. Uvedomte si, že oddlžovacej spoločnosti zo zmluvy nevyplývajú žiadne záväzky, k ničomu sa v nej nezaväzuje a už vôbec nie k dohode s veriteľmi. Je nutné podotknúť, že vo väčšine prípadov veritelia s návrhom riešení platobnej neschopnosti dlžníka prostredníctvom oddlžovacích spoločností nesúhlasia, nakoľko ich návrhy v ničom nekorešpondujú s podmienkami, za ktorých bola tá ktorá spotrebiteľská zmluva uzatvorená. Reklamám, ktoré Vám ponúkajú zbavenie dlhov, neverte. Ide o klamlivý marketingový nástroj, pretože tieto spoločnosti sľubujú niečo, čo nemôžu splniť. Nikto iný, než ste Vy sami Vás dlhov nemôže zbaviť. Preto túto možnosť riešenia platobnej neschopnosti dôkladne zvážte.

Nesúhlasím s výškou odkupnej hodnoty poistenia, na koho sa mám obrátiť?

V prvom rade Vám odporúčame kontaktovať dotknutú poisťovňu a požiadať o vysvetlenie výpočtu odkupnej hodnoty poistenia. Ak ste už podali sťažnosť na úrovni poisťovne a nebolo Vám vyhovené, môžete sa obrátiť s podnetom na riešenie sporu priamo Poisťovacieho ombudsmana, http://www.poistovaciombudsman.sk/formular-pre-alternativne-riesenie-sporu, prípadne na Národnú banku Slovenskahttps://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami.

Namietam výšku vyplateného poistného plnenia z titulu poistnej udalosti, na koho sa mám obrátiť?

V prípade, že nie ste spokojný s výškou vyplateného poistného plnenia, máte možnosť sa s námietkami obrátiť priamo na dotknutú poisťovňu a požiadať o objasnenie výpočtu poistného plnenia. Námietky môžete podať na ktorejkoľvek z pobočiek dotknutej poisťovne, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. V prípade, že nie ste spokojný s riešením poistnej udalosti, poisťovne odporúčajú v prvom kroku podať odvolanie, a až v prípade, že nebudete súhlasiť s vyjadrením k podanému odvolaniu, máte nárok podať sťažnosť. S podnetom sa môžete obrátiť aj na Národnú banku Slovenska, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami, prípadne na Poisťovacieho ombudsmana http://www.poistovaciombudsman.sk/, pričom podmienkou začatia alternatívneho riešenia sporu pred Poisťovacím ombudsmanom je podanie sťažnosti v dotknutej poisťovni, ktorá Vaše nároky neuznala.

Mám problém s vyplatením poistného plnenia, ako mám postupovať?

Inštitút ARS SBA nie je kompetentný riešiť poistné spory. Predmetná oblasť spadá pod kompetenciu Slovenskej asociácie poisťovní, Útvaru poisťovacieho ombudsmana, so sídlom Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava, http://www.poistovaciombudsman.sk/ (ďalej len „Poisťovací ombudsman“).

Nemôžete vyhlásením konkurzu disponovať s Vašim účtom?

Požiadajte povereného správcu konkurznej podstaty, aby navštívil ktorúkoľvek pobočku banky, v ktorej máte zriadený účet a na základe súdneho rozhodnutia, ktorým bol ustanoveným za správcu konkurznej podstaty požiadal o zriadenie dispozície k danému účtu.

Na akú inštitúciu sa obrátiť v prípade inštitútu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi?

Inštitút ARS SBA nie je kompetentný riešiť otázky zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi formou tzv. osobného bankrotu (malý konkurz a oddlženie). V prípade, že máte záujem využiť inštitút osobného bankrotu, kontaktujte príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk (ďalej „CPP“) podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objednajte na konzultáciu. Zamestnanci CPP Vám poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu Vám vyplniť formulár žiadosti, nakoľko až vyplnením predpísaného formuláru sa začína konanie pred CPP. Podrobnosti o osobnom bankrote nájdete tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-OB-02_2017.pdf.

Ako dlho sa evidujú údaje v registri bankových informácií?

V zmysle platnej právnej úpravy sú dáta v Bankovom registri evidované a uchovávané počas celej doby existencie zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia.

Ako dosiahnuť výmaz údajov zo Spoločného registra bankových informácií?

Inštitút ARS SBA nie je oprávnený ukladať tretím subjektom, ktorým je Spoločný register bankových informácií (ďalej len „Bankový register“), povinnosť zmeny údajov v evidencii, ktorú v rámci svojej činnosti vedie. Inštitút ARS SBA je kompetentný v rámci riešenia sporu posúdiť, či si spotrebiteľ v postavení dlžníka z úverového vzťahu splnil alebo nesplnil voči banke ako veriteľovi všetky svoje povinnosti a či banke ako veriteľovi v súvislosti s týmto konaním spotrebiteľa, vzniklo právo evidovať neplnenie povinností zo strany dlžníka (spotrebiteľa) a zdieľať tieto informácie s inými veriteľmi. Prípadné opravy nesprávne uvedených údajov v Bankovom registri môže spotrebiteľ dosiahnuť výlučne prostredníctvom veriteľa t.j. banky, ktorá o spotrebiteľovi tieto údaje do registra poskytla.

Čo ak zistím, nesprávnosť v údajoch evidovaných v registri bankových informácií?

V prípade, že zistíte, že niektorá informácia v úverovej správe je nesprávna, nepresná alebo voči Vám neoprávnené spracovaná, obráťte sa priamo na klientske centrum Bankového registra http://www.sbcb.sk/klientske-centrum/ a banku, identifikujte problém a požiadajte o nápravu. Ak sa nezrovnalosti preukážu, Bankový register v spolupráci s bankou vykoná nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií pričom Vás o výsledku písomne upovedomia.

Môžu byť niektoré produkty bánk vnímané ako sporiace, ale pritom nie sú?

Medzi takéto produkty môžeme zaradiť napríklad investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata. Pri týchto produktoch nejde o typické sporenie, ktorého znakom je zhodnotenie peňazí úrokomIde o produkty, kde výplata, toho čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu. Tieto produkty preto nie sú klasickým sporením a nie sú ani chránené Fondom ochrany vkladov. Je nutné však podotknúť, že pri týchto produktoch môžete získať potenciálne vyšší výnos ako pri bežných sporiacich produktoch. Peniaze do fondov môžete vkladať jednorazovo alebo pravidelne a nie sú viazané dobou viazanosti. Pri výbere tohto typu produktov odporúčame najmä u klientov starších ročníkov, aby si nechali dostatočne vysvetliť podmienky sporenia a pred zriadením tohto typu produktu v banke sa o tom poradili so svojimi blízkymi. Výnos pri tomto type produktu závisí od vývoja na finančnom trhu, čiže je neistý.

Na čo si dávať pozor pri výbere sporiaceho účtu?

Pri výbere sporiaceho produktu je najpodstatnejším kritériom výška úroku, preto by ste si mali pozorne v zmluve prečítať podmienky vyplatenia úroku. Pri niektorých sporiacich produktoch je totižto vyplatenie úroku možné až po uplynutí doby viazanosti, ako je tomu napríklad v prípade terminovaných vkladov. Preto, ak by ste sa rozhodli vybrať peňažné prostriedky ešte pred ukončením doby viazanosti, mohli by ste prísť o značný výnos z úroku, pričom tento výber Vám bude bankou spoplatnený. V prípade, že nechcete byť viazaný dobou viazanosti máte na výber iné sporiace produkty, ktoré nie sú takto obmedzené.

Ako si vybrať sporenie?

Banky ponúkajú rôzne sporiace produkty a medzi tie najbežnejšie určite patria terminované vklady, sporiace účty, podielové fondy alebo vkladné knižky, ktoré sú však už na ústupePri výbere sporenia sa zamerajte najmä na to, aké dlhé obdobie si chcete sporiť, respektíve aké obdobie nebudete Vaše peniaze potrebovať. Je to dôležité najmä preto, aby ste si vedeli vhodne zvoliť viazanosť produktu. V zásade platí, že čím dlhšia viazanosť, tým vyšší výnosV prípade dlhodobejšieho sporenia sa odporúča odkladať si zo svojho mesačného príjmu 10%. Pre neočakávané výdavky by ste mali mať k dispozícii rezervu minimálne vo výške troch mesačných platov. Taktiež je pri výbere sporiaceho produktu podstatné, či chcete peniaze do sporenia vložiť jednorazovo, ako je tomu u termínovaných vkladov alebo si budete sporiť postupne, kedy by vhodným produktom mohol byť sporiaci alebo vkladový účet.

Kedy banka vyžaduje ručiteľa pri pôžičke?

Banky zväčša vyžadujú ručiteľa, v prípadoch, kedy žiadateľ žiada o vyšší úver a má nedostatočnú bonitu. Banky si preverujú bonitu a schopnosť splácať nielen u žiadateľa o úveru, ale aj u možného ručiteľa. Každá banka si pritom stanovuje presné podmienky, podľa ktorých sa môže človek stať ručiteľom pri pôžičke. Ručiteľ je vlastne ten, kto sa zaviaže banke splácať pôžičku za dlžníka v prípade, že by ju dlžník sám nesplácal alebo by pôžičku nebol schopný riadne a včas splácať. Ručenie je teda forma zabezpečenia záväzku. Pred vstupom do ručiteľského záväzku si vždy dôkladne zvážte všetky možné právne dopady.

Na čo si dať pozor pred podpisom zmluvy o pôžičke?

Predtým než sa rozhodnete si vziať pôžičku, mali by ste si poriadne zrátať, či Vám zostane potrebná suma na splátku. Rovnako by ste mali myslieť aj na zadné vrátka a pre neočakávané výdavky si vytvárať priebežne rezervu minimálne vo výške aspoň troch mesačných splátok. Pri výbere pôžičky je tiež dôležité preštudovať si všetky ponuky bánk. Nemusíte sa orientovať iba na tú banku, v ktorej máte založený účet, a to najmä pokiaľ ide o hypotekárny úver, ktorý bude splácať po dlhý čas. Pri rozhodovaní o pôžičke nekonajte unáhlene ani pod tlakom. Ak viete vopred, že budete potrebovať pôžičku napríklad na prestavbu bytu venujte sa jej výberu s dostatočným časovým predstihom. Budete tak mať dostatok času dôkladne si jednotlivé ponuky zvážiť. Ak sa už pre niektorú z ponúk rozhodnete dôkladne si prečítajte zmluvu a i keď je dlhá, mali by ste poznať celý jej obsah ešte pred jej podpisom, a to vrátane všetkých príloh. Preto nikdy nevynechávajte ani časti označené hviezdičkou a prečítajte si aj poznámky uvedené pod čiarou.

Ako sa orientovať v rôznych ponukách pôžičiek?

Pri výbere pôžičky by ste mali dodržiavať niekoľko zásad a nesiahať hneď po prvom produkte, ktorý Vám banka ponúkne. Mali by ste vedieť, že o výhodnosti pôžičky nevypovedá iba výška úrokovej sadzby, ale viacero parametrov. Zvýšenú pozornosť by ste mali venovať najmä ročnej percentuálnej miere nákladov v skratke RPMN. Toto číslo vyjadruje cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. RPMN v sebe zahŕňa aj iné poplatky súvisiace s úverom, napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, prepočítané na jeden kalendárny rok. V zásade platí, že čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší a lacnejší. Porovnávať jednotlivé úverové produkty má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké.

Čo musím spĺňať, aby som mohol využívať tzv. Legislatívny účet?

V súlade s ustanovením § 27 písm. c) Zákona číslo 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, banky ponúkajú svojim klientom základný bankový produkt tzv. Legislatívny účet, zdarma. Predmetný produkt je určený klientom (spotrebiteľom), ktorí ku dňu podania žiadosti o tento produkt: (i) dovŕšili vek 18 rokov, (ii) nemajú v banke zriadený platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov a (iii) ktorých čistý mesačný čistý mesačný príjem max. 1,1-násobok minimálnej mzdy. Všetky tieto skutočnosti klient potvrdzuje banke na podklade čestného vyhlásenia. V rámci Legislatívneho účtu sú klientom bánk poskytované nasledovné bankové produkty: (a) zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu, (b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť alebo výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty alebo medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky, (c) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo trvalého príkazu na inkaso v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, (d) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty a vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti. V rámci Legislatívneho účtu nesmú banky poskytovať svojim klientom úver formou povoleného prečerpania. Rovnako tak nesmú zriadenie tohto účtu banky podmieňovať poskytnutím iného bankového produktu či služby.

Ako bezpečne nakupovať cez internet?

Ak sa rozhodnete nakupovať cez internet nakupujte vždy výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, tzn., že počítač má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program, ktorý je pravidelne obnovovaný. Ak nemáte počítač zabezpečený týmto spôsobom, do internetbankingu sa na ňom neprihlasujte, pretože prípadný vírus môže získať Vaše prihlasovacie údaje a zneužiť ich. Uvedomte si, že len aktualizovaný softvér chráni Váš počítač a v tomto prípade aj Vaše financie pred najnovšími počítačovými hrozbami. Preto sa do internetbankingu nikdy neprihlasujte na zariadení, u ktorého nemáte dostatočnú mieru istoty, že je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov (napríklad v internetových kaviarňach) a ani prostredníctvom neoverených Wi-Fi sietí. Ak sa už nákupu cez verejnú Wi-Fi sieť nevyhnete, používajte vždy len Vám známe, chránené, zabezpečené a dôveryhodné pripojenie. Takéto pripojenie má pri názve Wi-Fi siete znázornený symbol visacieho zámku. Vyžadujte šifrovanú komunikáciu, dostatočne sa uistite, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Toto si môžete veľmi jednoducho overiť v internetovom prehliadači Vášho počítača (zariadenia na ktorom nakupujete), kde šifrovaná adresa začína v tvare https:// a nešifrovaná adresa začína v tvare http://. Nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka sa radšej vyvarujte, prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do internetbankingu, čím môže útočník prezerať Vaše dáta, ako zostatky na účte, platobné transakcie apod., ako aj všetky Vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte. Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankingu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmená a číselnú kombináciu, aby ste zabezpečili, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné treťou osobou. Overte si dôveryhodnosť internetového obchodníka a nákupy cez internet realizujte vždy cez zabezpečené a autorizované internetové obchody, ktoré majú vybudovanú istú reputáciu a ktorých dôveryhodnosť si môžete overiť z dostupných recenzií prevažne spokojných zákazníkov. Serióznych slovenských internetových obchodníkov môžete rozpoznať napríklad aj podľa certifikátu SAEC, ktorý Vám garantuje, že daný internetový obchodník alebo jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritéria stanovené zákonom a Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC). Okrem kontroly identity prevádzkovateľa platobnej služby si nezabudnite vždy pred potvrdením platby skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä sumu zadávanej platby a zhodnosť menných údajov príjemcu s názvom internetového obchodníka. Pokiaľ sa platobné údaje líšia platbu v nijakom prípade nepotvrdzujte. Taktiež sa vyhýbajte neznámym alebo neserióznym internetovým obchodníkom, pozor si dávajte predovšetkým na čínskych a taiwanských internetových obchodníkov. Citlivé údaje k platobnej karte nikomu neoznamujte, ak po Vás internetový obchodník alebo prevádzkovateľ platobnej služby vyžaduje oznámenie citlivých údajov o Vašej platobnej karte alebo zaslanie Vašich prihlasovacích údajov do internetbankingu zbystrite pozornosť. Rovnako prihlasovacie údaje do internetbankingu nikomu neoznamujte a neposielajte, ani Vašim blízkym alebo rodine. Týmto konaním by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a porušili bezpečnostné predpisy banky. Majte vždy na pamäti, že banka tieto údaje od svojich klientov nikdy nevyžaduje. V prípade, že takúto e-mailovú správu alebo SMS správu dostanete, ignorujte ju a bezodkladne oznámte túto skutočnosť Vašej banke. Po ukončení práce s internetbankingom sa vždy odhláste a ak ste do systému prihlásený nenechávajte ho mimo Vášho dozoru.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že na bankomate je pripevnené neobvyklé zariadenie?

Takýto bankomat nepoužívajte a bezodkladne kontaktujte banku a prevádzkovateľa bankomatu, telefónne číslo na tieto spoločnosti býva spravidla uvedené priamo na bankomate.

 

Ako mám postupovať, ak mi bankomat nevydá požadovanú peňažnú hotovosť alebo platobnú kartu?

Ak Vám bankomat nevydá platobnú kartu, či požadovanú peňažnú hotovosť od bankomatu neodchádzajte, ale bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomte banku a rovnako tak spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie daného bankomatu. Pre výber hotovosti si vždy vyberajte bankomaty na frekventovaných miestach napríklad v nákupných centrách.

Ako bezpečne vyberať peniaze z bankomatu?

Ak vyberáte peňažnú hotovosť z bankomatu dbajte na bezpečné zadávanie PIN kódu zakrytím klávesnice. Po výbere hotovosti z bankomatu počkajte kým Vám bankomat vydá platobnú kartu, požadovanú hotovosť a doklad o výbere.

Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie?

Pokiaľ zaznamenáte akékoľvek podozrivé či Vami neautorizované transakcie z bežného účtu alebo platobnej karty, bezodkladne o tom upovedomte banku a podajte písomnú reklamáciu. Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na Vašom účte alebo kreditnej karte aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na Vašom účte či kreditnej karte.

Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie?

Bezodkladne telefonicky kontaktujte banku (na číslo kontaktného centra alebo infolinku), ktorá Vám platobnú kartu vydala. Oznámte banke danú skutočnosť a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. Mali by ste vedieť, že ku zneužitiu platobnej karty dochádza behom prvých pár minút po jej získaní. Kontaktné číslo na banku si preto uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Ak by Vám súčasne s platobnou kartou bola odcudzený aj mobilný telefón oznámte krádež platobnej karty v najbližšej pobočke banky.

Čo ak dôjde k strate alebo odcudzeniu platobnej karty?

Bezodkladne telefonicky kontaktujte banku (na číslo kontaktného centra alebo infolinku), ktorá Vám platobnú kartu vydala. Oznámte banke danú skutočnosť a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. Mali by ste vedieť, že ku zneužitiu platobnej karty dochádza behom prvých pár minút po jej získaní. Kontaktné číslo na banku si preto uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Ak by Vám súčasne s platobnou kartou bola odcudzený aj mobilný telefón oznámte krádež platobnej karty v najbližšej pobočke banky.

Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou?

Debetná platobná karta je karta vydaná k bežnému účtu klienta a slúži na čerpanie vlastných prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov z povoleného prečerpania. Kreditná karta je kombináciou medzinárodnej platobnej karty a rýchleho úveru so zmluvne dohodnutým úverovým rámcom, ktorý je možné jeho splácaním opakovane čerpať, aj bez úrokov, ak klient dodrží stanovené podmienky.

Ako dlho trvá bankám schválenie pôžičky?

Je to rôzne, pretože každá banka má vlastné hodnotiace kritéria na základe ktorých sa rozhoduje či žiadateľovi pôžičku alebo úver poskytne. Závisí to aj od toho, či ste klientom banky, v ktorej žiadate pôžičku, aj od toho o aký druh pôžičky máte záujem. Banky musia konať obozretne, a preto nie je získanie úveru také jednoduché akoby sa zdalo. Aby ste však prispeli k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej žiadosti o úver, mali by ste banke spolu so žiadosťou o úver predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá je potrebná na schválenie úveru. Zvyčajne banky vyžadujú predloženie dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, pasu, vodičského preukazu, rodného listu), potvrdenia o príjme, výpisov z účtu, na ktoré je pripisovaná Vaša mzda zvyčajne za posledných dvanásť mesiacov alebo dokladu o súčasnej adrese apod. V prípade, že žiada o poskytnutie pôžičky podnikateľ zvyčajne banky požadujú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania. Ak ste občanom Európskej únie musíte sa pri žiadosti o pôžičku preukázať dvomi dokladmi totožnosti, povolením o trvalom pobyte alebo dokladom o pridelenom rodnom čísle. V niektorých prípadoch banky vyžadujú od žiadateľov o pôžičku potvrdenie o príjme, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní, doklad na overenie kontaktnej adresy klienta a súhlas manželka alebo manželky žiadateľa, ktorý žiada o vyššiu pôžičku.

Aké platobné karty najčastejšie banky ponúkajú klientom?

Medzi najčastejšie ponúkané karty patrí (a) debetná platobná karta vydáva sa k bežnému účtu, pričom peňažné prostriedky je možné čerpať len do výšky disponibilného zostatku, pokiaľ nemáte zriadené povolené prečerpanie na účte. Vtedy Vám banka povolí ísť na účte do výšky nastaveného limitu do mínusu. Pri platbe touto kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používate iba vlastné peniaze. Ak sa však rozhodnete využiť možnosti povoleného prečerpania, vtedy disponujete peniazmi banky, za ktoré si banka účtuje úrok. O výške úrokovej sadzby sa informujte pred žiadosťou o tento bankový produkt priamo v banke, (b) kreditná platobná karta je platobná karta s vopred schváleným úverovým rámcom. Pri tomto druhu platobnej karty nedisponujete s vlastnými financiami, ale využívate peňažné prostriedky banky v podobe úveru. Na rozdiel od debetnej platobnej karty nie je viazaná na bežný účet. Kreditnou platobnou kartou môžete platiť v kamenných obchodoch ako aj u internetových obchodníkov. Pri kreditnej platobnej karte je stanovená povinná mesačná splátka úveru a v prípade, že túto splatíte v stanovenom termíne banka si žiadne úroky neúčtuje. Úver môžete čerpať počas istého obdobia bezúročne, väčšinou to býva 30 až 50 dní, (c) predplatená platobná karta je nabitá určitou sumou a je možné ju využiť ako darčekovú platobnú kartu, alebo môže slúžiť ako náhrada hotovosti, čo ocenia najmä rodičia v prípade vreckového u detí pretože im umožňuje mať výdavky neustále pod kontrolou, (d) charge karta je forma kreditnej karty s tým rozdielom, že úver respektíve vyčerpané peňažné prostriedky nemôžete splácať postupne, pretože sú splatné vcelku a do konkrétneho dňa v mesiaci.

Ako bezpečne zaobchádzať s platobnou kartou?

Dbajte na to, aby ste platobnú kartu uchovávali v obale na to určenom alebo v peňaženke, aby sa táto mechanicky nepoškodila alebo nezmagnetizovala, čo môže následne spôsobiť problémy pri platení. Pri platbe platobnou kartou nepúšťajte ju z ruky ani z Vášho dohľadu, ako sa to veľmi často stáva najmä pri platbách v reštauráciách a vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu realizujte.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že sa niekto pri platení platobnou kartou snaží odpozorovať môj PIN kód?

V platobnej transakcii nepokračujte do času, kým si nezaistíte diskrétnu vzdialenosť a možnosť bezpečného zadania PIN kódu. Pokiaľ túto skutočnosť zistíte až v čase realizácie platobnej transakcie venujte v nasledujúcich minútach zvýšenú pozornosť transakciám na platobnej karte. Každú neobvyklú platobnú transakciu bezodkladne oznámte banke.

Ako bezpečne používať platobnú kartu?

PIN kód k Vašej karte nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si ho nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky. Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup v kamennom obchode platobnou kartou, PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu, aby nebola viditeľná Vami zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám. Ak platíte bezkontaktnou platobnou kartou PIN kód nezadávate, platobnú kartu po výzve obchodníka osobne priložte k platobnému terminálu a počkajte na signál o prevode platby. V oboch prípadoch vždy pred potvrdením platby skontrolujte správnosť údajov na platobnom termináli, najmä výšku platenej čiastky. Je potrebné si uvedomiť, že zadaním PIN kódu alebo priložením karty potvrdzujete správnosť účtovanej čiastky, čo má vplyv aj na výsledok prípadného reklamačného konania v banke. Po vykonanej platbe sa vždy uistite, že Vám obchodník vrátil platobnú kartu a vydal potvrdenku o zaplatení z platobného terminálu ako aj doklad z registračnej pokladnice. Následne skontrolujte správnosť platobných údajov. Ak Vám obchodník bezdôvodne zadržal platobnú kartu, požiadajte obchodníka o vydanie písomného potvrdenia o tejto skutočnosti, ktoré by malo obsahovať základné údaje o zadržanej platobnej karte, najmä číslo platobnej karty, kto a kedy (časové a dátumové vymedzenie) Vám platobnú kartu zadržal.