Slovník bankových pojmov

A

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.

Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Anuitné platby alebo splátky sú rovnaké splátky platené v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek – zo splátky istiny a úroku. Na začiatku splácania úveru tvorí najväčší podiel splátky úrok, na konci, naopak, istina. Naproti tomu existuje aj nerovnomerné splácanie, ktoré môže byť progresívne (zvyšujúce sa splátky) alebo degresívne (znižujúce sa splátky).

Autorizovaná platba

Autorizovaná platba je platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje – suma, číslo účtu, prípadne číslo karty, dátum platnosti, CVV kód a následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom.

B

Bankomat, ATM

Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) a PIN.

Bankový prevod

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu klienta (prevodný príkaz).

Bezkontaktná platobná karta

Umožňuje držiteľovi karty platiť v obchodoch aj bez zadania PIN kódu priložením k terminálu a to až do výšky sumy 20,- EUR jednorazovo. Maximálne možno takto zaplatiť do výšky sumy 60,- EUR, a potom treba zadať PIN.

Bežný účet

Bežný účet je bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkaso. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

C

Cash advance

Cash advance je výber hotovosti po predložení platobnej karty v pobočke banky.

Cash back

Cash back je spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu(POS). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka pri platbe na nakúpený tovar alebo poskytnuté služby, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.

Cenník (Sadzobník poplatkov)

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejniť v každej pobočke a na internete. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy.

Chargeback

Spätná úhrada na účet držiteľa karty, ktorú je banka za splnenia podmienok oprávnená požadovať od obchodníka, ak držiteľ karty namieta napr. podvodnú transakciu alebo nedodanie tovaru a služby.

CVV/CVC kód

Trojmiestny verifikačný kód, ktorého úlohou je obmedziť možnosť zneužitia platobnej karty pri realizovaní platby, keď nedochádza k fyzickému kontaktu karty a platobného terminálu (platby cez internet). Je umiestnený na zadnej strane platobnej karty.

D

Debetná platobná karta

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobná karta môže byť vydaná len k bežnému účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze, pokiaľ nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte.

Devíza, devízový kurz

Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou v cudzej mene alebo bezhotovostný prevod z účtu na účet v cudzej mene. Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií, napr. pri platbe kartou v cudzej mene sa prevod na domácu menu prepočítava práve devízovým kurzom. Devízový kurz je výhodnejší ako valutový kurz.

Devízový účet

Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie.

Digitalizovaný podpis

V podstate je to klasický podpis perom, rozdiel je v tom, že osoba sa nepodpisuje na papier ale na špeciálnu plochu citlivú na dotyk.

Disponibilny zostatok

Disponibilny zostatok

Suma peňazí na bežnom účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte – „povolený debet“.

Dlžník

Dlžník je jedna zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a on sa zaviaže vrátiť ich spolu s úrokmi v stanovenom čase a v stanovených splátkach.

E

Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú – meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť aj u obchodníkov na zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú online spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (POS).

F

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou, zvyčajne býva od 1 do 10 rokov.

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou, zvyčajne býva od 1 do 10 rokov.

Fond ochrany vkladov

Fond slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov od bánk a na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady klientom. Vklady fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb v bankách v SR a ďalších krajinách EÚ sú chránené jednotne do výšky 100.000,- EUR.

Fond ochrany vkladov

Fond slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov od bánk a na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady klientom. Vklady fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb v bankách v SR a ďalších krajinách EÚ sú chránené jednotne do výšky 100.000,- EUR.

G

Garančný fond investícií

Sústreďuje peňažné príspevky osôb zúčastnených na ochrane klientov (napr. obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku.

H

Hypotéka/Hypotekárny úver

Pozri heslo Úver na bývanie.

Hypotekárne záložné listy

Ide o dlhopisy kryté záložným právom k nehnuteľnosti. Emitentom je hypotekárna banka, ktorá sa jeho predajom zaväzuje investorovi vyplatiť okrem vloženej investície aj vopred dohodnutý úrok.

I

IBAN

IBAN je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby. IBAN pre slovenské banky má 24 znakov.

Inkaso (SEPA Direct Debit)

Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke.

Internet banking

Moderná služba, ktorá umožňuje klientom realizovať vybrané bankové operácie prostredníctvom internetu. Klient tak bez návštevy obchodného miesta môže uskutočniť bankový prevod, zriadiť trvalý príkaz, či len zistiť zostatok na svojom účte.

Investičný dotazník

Tvorí ho niekoľko otázok, pomocou ktorých banka zisťuje investičné zámery, rizikový profil klienta a ďalšie informácie, na základe čoho potom svojmu klientovi dokáže ponúknuť produkt alebo službu vyhovujúcu jeho požiadavkám/profilu.

Istina

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.

K

Konsolidácia úverov

Zlúčenie viacerých úverov do jedného. Konsolidácia spočíva v optimalizácii úverového zaťaženia dlžníka.

Kreditná karta

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou schválenej výšky – úverového limitu. Kreditná karta umožňuje podobne ako debetná platobná karta uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej karty klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 – 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Kvitancia

Kvitancia je listina, ktorou veriteľ (ten, čo peniaze požičiava) potvrdzuje dlžníkovi, že tento dlh splatil. Kvitancia sa vystavuje hlavne pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu, na základe ktorej kataster nehnuteľností vykoná výmaz záložného práva.

L

Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti úveru je obdobie, počas ktorého dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, zároveň však rastie celková cena úveru.

M

Medziúver

Medziúver je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení.

MiFID

Skratka MiFID pozostáva z anglických slov Markets in Financial Instruments Directive. Je to európska smernica, ktorá upravuje prácu na trhoch s finančnými nástrojmi. Klient sa s pojmom MiFID v praxi stretne, ak sa rozhodne investovať na finančných trhoch. Banka musí pri každom predaji investičných služieb preskúmať ich vhodnosť pre daného klienta – investora prostredníctvom tzv. testu vhodnosti (pozri Investičný dotazník). Hlavným výstupom testovania je teda určenie správneho produktu pre klienta.

Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, keď klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške.

N

Národná banka Slovenska (NBS)

Centrálna banka Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je udržiavanie cenovej stability. Od 10. júna 2013 plní aj funkciu jednotného kontaktného miesta pre podania spotrebiteľov voči tzv. dohliadaným subjektom (banky, poisťovne a pod.).

Nepovolené prečerpanie

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, „povolený debet“), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

O

Obchodné podmienky, (Všeobecné obchodné podmienky)

Obchodné podmienky sú dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej zmluvy. Obsahom sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.

P

p.a.

Skratka pre per annum je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade klient získa 5 % z vložených peňazí v hrubom.

Pharming

Pharming je typ podvodu, keď je užívateľ vplyvom infikovaného počítača alebo iného zariadenia presmerovaný na podvodnú stránku banky, ktorá vzhľadom na prvý pohľad pripomína stránku internetbankingu. Keď klient do nej zadá prihlasovacie údaje, získajú ich podvodníci.

Phishing

Phishing je typ podvodu, pri ktorom sa podvodníci snažia vylákať od používateľov rôzne heslá (do internetbankingu, k bankovému účtu a podobne). Využívajú napríklad podvodné emaily, ktoré vzbudzujú dojem, že odosielateľom je banka. Obsahujú odkaz na podvodnú napodobeninu stránky banky a žiadajú potvrdenie citlivých bankových údajov.

PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo výber peňazí z bankomatu.

Platobná karta

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo v pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera alebo na internete).

Platobný príkaz alebo SEPA Credit Transfer

Platobný príkaz alebo SEPA credit transfer je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu. Platobný príkaz možno podať v papierovej podobe, v pobočke banky alebo elektronicky, napríklad cez internetbanking.

Podielnik, investor

Investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu.

Podielový fond

Majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond nemá právnu subjektivitu.

Podielový list

Cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v podielovom fonde, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu.

POS (platobný terminál)

POS, alebo platobný terminál je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty.

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientovi ísť do „mínusu“. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého výška sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou dohodnuté a uvedené v zmluve.

Predčasné splatenie úveru

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Progresívne splácanie

Typ splácania úveru výhodný v čase, keď je príjem žiadateľa o úver nižší, avšak s predpokladom jeho zvyšovania. Výška splátky sa každoročne zvyšuje o tzv. koeficient rastu tak, aby bola dodržaná konečná splatnosť úveru. Nevýhodou je, že v prvých rokoch splácania nemusí splátka úveru postačovať ani na úhradu úrokov, čo hypotekárny úver predražuje.

R

Redemácia

Vyplatenie podielových listov, ktoré podielnik predložil na vyplatenie správcovskej spoločnosti.

Reštrukturalizácia úveru

Pri dočasných finančných problémoch má klient možnosť požiadať banku o reštrukturalizáciu úveru. Cieľom je dosiahnuť buď zníženie, alebo odklad splátok či predĺženie lehoty splatnosti úveru.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ako číslo vyjadrené v percentách na ročnej báze. Pre spotrebiteľa predstavuje smerodajné a jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom, resp. pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver, resp. pôžička, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote splatnosti úveru).

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, že dlžník neplatí riadne a včas.

S

Sankčná úroková sadzba

V prípade, že si klient neuhradí svoje záväzky voči banke včas, suma, s ktorou je v omeškaní, sa úročí aj sankčnou úrokovou sadzbou (uplatňuje sa popri štandardnej úrokovej sadzbe).

SEPA

Single Euro Payments Area je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Skimming

Skimming je typ podvodu, respektíve techniky fyzického skopírovania platobnej karty do zariadenia, ktoré si tieto informácie uchováva (najčastejšie ide o prípady naskimmovania bankomatovej karty po vložení do bankomatu). Útočníci sa snažia získať úpravou bankomatov špeciálnymi zariadeniami údaje z platobnej karty a PIN klienta s cieľom vytvoriť klon platobnej karty a takýto duplikát použiť na výber peňazí z bankomatu.

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch.

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Splatnosť, termín splatnosti splátky úveru

Splatnosť, alebo termín splatnosti splátky úveru, je deň, do ktorého má byť uhradená splátka úveru, t.j. pripísaná na vopred dohodnutý účet. Ak má klient v úverovej zmluve dohodnutý deň splatnosti splátok napríklad 10-ty deň v mesiaci, najneskôr v tento deň musia byť prostriedky pripísané na účet (platba pripísaná aj na 11-ty deň sa totiž bude považovať za splátku s omeškaním).

Spoludlžník (solidárny spoludlžník)

Osoba, ktorá má rovnaké postavenie ako dlžník. Na rozdiel od ručiteľa je priamym účastníkom úverového vzťahu a z tohto vzťahu mu vyplývajú rovnaké práva a povinnosti spoločne a nerozdielne s hlavným dlžníkom (najmä povinnosť platiť splátky).

Sporiaci účet

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia termínovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na druhej strane peniaze na účte nie sú viazané podobne ako na bežnom účte.

Spotrebiteľ

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, teda keď fyzická osoba nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľským úverom v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebný úver

Spotrebný úver je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel od napríklad investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru.

Správcovská spoločnosť

Právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku. Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy. Za túto správu si účtuje zvyčajne poplatky.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky najmä na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá prostriedky na účet v stavebnej sporiteľni, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze stavebný úver.

Stavebný úver

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stvabenými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

SWIFT kód (BIC kód)

Unikátny identifikačný kód banky. Jeho prostredníctvom sa dokáže jednak každá banka identifikovať, ale kód slúži aj na detekciu (zisťovanie) jednotlivých finančných operácií. Tento kód sa najčastejšie skladá z 8 až 11 znakov.

Switching/Presun platobného účtu

Pravidlá pre presun bežného účtu určujú práva a povinnosti bánk a klienta pri procese presunu bežného účtu klienta z jednej banky do inej banky.

Štátny príspevok pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Hypotekárna banka sa zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých, najviac však o 1 %. Je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim stanovený strop (strop príjmu sa mení každý štvrťrok v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve).

T

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva zvyčajne nezmenená.

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

U

Upomienka

Písomné upozornenie zaslané bankou za nedodržanie dohodnutých záväzkov. Najčastejšie je spojené s omeškaním úhrady splátok úveru. Upomienka je zväčša spoplatňovaná podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Úrok

Úrok je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

Úver na bývanie a Hypotekárny úver (Hypotéka)

Úver na bývanie je dlhodobý úver, ktorého účelom je väčšinou nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Úver na bývanie je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným zabezpečením. Podmienky poskytovania úveru na bývanie upravuje zákon o úveroch na bývanie. Hypotéka je druhom úveru na bývanie osobitne upravená v zákone o bankách.

Úverový register

Úverový register spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách a podaných žiadostiach klientov o úver v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver. Informácie sú v registri uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení.

V

Valuta

Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií – napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke.

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby centrálnej banky a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, so sumou, s menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi – dlžníkovi na stanovené obdobie peňažné prostriedky.

Vinkulácia

Vinkulácia je blokácia peňazí na účte klienta v prospech banky alebo iného subjektu.

Vishing

Vishing je typ podvodu, pri ktorom sa podvodníci snažia získať od klienta citlivé údaje s využitím telefonického rozhovoru (podvodníci sa vydávajú za banku a žiadajú heslá do internetbankingu, čísla platobných kariet alebo iné osobné informácie).

Vklad

Vklad sú peniaze vložené na účet klienta.

Vkladná knižka

Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene. S vystavením a vedením vkladnej knižky nie sú obyčajne spojené žiadne poplatky.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pri vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo aby zaplatil poplatok za predčasný výber.

Z

Zabezpečenie úveru

V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Základná úroková sadzba (diskontná)

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Zložené úročenie

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Zmenka

Zmenka je cenný papier. Podstatou zmenky je záväzok osoby (väčšinou vystavovateľa zmenky) zaplatiť jej majiteľovi (tomu kto ju v danom momente vlastní) v mieste a čase vyplývajúcom z listiny (zmenky) sumu určenú zmenkou. Podstatným princípom zmenky je, že podpisom zmenky dlžníkom odpadá veriteľovi akékoľvek dokazovanie vierohodnosti záväzku (aj obsahu, aj výšky). Každá zmenka musí byť označená slovom „zmenka“. O nárokoch zo zmenky súd rozhoduje v skrátenom konaní vydaním zmenkového platobného rozkazu, voči ktorému je možné v stanovenej lehote podať námietky – tieto však nemôžu byť smerované voči obsahu záväzku.