Využili ste legislatívny odklad splátok úveru a zlepšila sa vám finančná situácia? Začnite úver splácať.

17/08/2020

V dôsledku situácie vyvolanej pandémiou COVID – 19 boli okrem iného prijaté aj opatrenia na zmiernenie finančných dopadov tejto krízy v podobe možnosti legislatívneho odkladu splácania úverov. Ide o pomoc najmä pre tých spotrebiteľov, ktorí následkom pandémie stratili zamestnanie, prišli o príjem alebo sa ich príjem znížil.

„Legislatívny odklad splácania úveru možno v prípade bankových úverov povoliť najviac na 9 mesiacov a pri úveroch poskytnutých od iných spoločností (napr. lízingových spoločností) na dobu 3 mesiacov s možnosťou následného predĺženia o ďalšie 3 mesiace t.j. na dobu 6 mesiacov. Počas tejto odkladnej doby, ale zostáva pre spotrebiteľov zachovaná možnosť začať úver splácať, prípadne tento predčasne v časti alebo v celom rozsahu splatiť. Povolený legislatívny odklad splátok úveru sa zároveň zaznamenáva v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch (úverovom registri) pričom odložená splátka sa nepovažuje za omeškanú t.j. nebráni  spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a ani nezhoršuje jeho kreditnú kvalitu. Povolený legislatívny odklad splátok úveru tak nemá charakter negatívnej informácie a spotrebiteľ nemôže byť v budúcnosti vnímaný ako neplatič. V tejto súvislosti je potrebné ešte dodať, že banky sú pri poskytovaní úverov povinné postupovať s odbornou starostlivosťou a dôkladne posudzovať bonitu žiadateľa o úver.“ uvádza Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková zároveň v tejto súvislosti dopĺňa„Spotrebiteľom, ktorým sa finančná situácia zlepšila natoľko, že sú schopní začať svoje záväzky splácať, odporúčam, ukončiť odklad a pokračovať v riadnom splácaní úveru. Treba mať totižto na pamäti, že úver sa počas odkladnej doby aj naďalej úročí a tieto úroky bude potrebné po ukončení odkladu veriteľovi zaplatiť. Banka to vníma ako pozitívny signál, že sa klientova situácia spôsobená znížením či výpadkom príjmu, stabilizovala. Preto ak sa rozhodne dlžník, ktorý mal odklad splátok úveru povolený, začať splácať úver alebo jeho časť, je povinný túto skutočnosť veriteľovi t.j. spoločnosti, ktorá mu úver poskytla, oznámiť. Tým sa ukončí odklad splátok. Toto oznámenie resp. žiadosť musí obsahovať okrem prejaveného záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok, aj číslo úverovej zmluvy na ktorú sa samotný odklad splátok úveru vzťahoval. Žiadosť je záväzná, a preto je dôležité tento krok dôkladne zvážiť. Po zrušení legislatívneho odkladu splátok totiž nie je možné opätovne o túto možnosť požiadať.“

Po preklenutí finančnej tiesne vyvolanej pandémiou COVID – 19 netreba zabúdať na obozretnosť a finančnú uvážlivosť, pretože „ani ustálená finančná situácia či ukončený odklad splátok úveru by nemali byť impulzom pre čerpanie ďalšieho úveru. Vždy je potrebné si uvedomiť, že úver je záväzkom na dlhodobé obdobie a z tohto dôvodu dôkladne zvážiť a vyhodnotiť vlastné finančné možnosti a pre neočakávané životné situácie si vytvárať dostatočnú finančnú rezervu.“ uzatvára S. Ďatelinková.