Vstúpte do nového roka finančne pripravení

02/12/2019

Začiatok nového roka je vhodným obdobím nielen na bilancovanie uplynulého roka, ale predovšetkým na vytýčenie si cieľov do toho nového. A jedným z nich môže byť osvojenie si základných pravidiel stabilného finančného hospodárenia.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie uvádza, že „Na to aby sme vedeli dobre hospodáriť, musíme dôkladne poznať svoje skutočné príjmy a výdaje. Preto odporúčam začať si zapisovať všetky príjmy a  vynaložené výdaje, ktoré si na konci každého kalendárneho mesiaca vyhodnoťte. Len na základe reálne zostavenej finančnej bilancie potom získate prehľad o tom, ako na tom finančne ste a ako ste za daný mesiac hospodárili.“

Podľa výsledkov finančnej bilancie si následne zostavte plán finančného hospodárenia. Tí, ktorí majú k dispozícii údaje za dlhšie časové obdobie pri jeho zostavovaní vychádzajú vždy z výsledkov prepočítaných na jeden kalendárny mesiac. Tí, ktorí začali s finančnou bilanciu ešte len nedávno sa budú pri nastavení finančného plánu odvíjať od výsledkov predošlého kalendárneho mesiaca. „Apelujem však na to, že ak má finančná bilancia splniť svoj cieľ t.j. byť podkladom pre správne nastavenie finančného rozpočtu, musí byť pravdivá a musí odzrkadľovať príjmové a najmä všetky výdavkové položky za dané časové obdobie.“ dopĺňa S. Ďatelinková.

Pri zostavovaní finančného plánu je preto potrebné nielen sa odvíjať od výsledkov finančnej bilancie, ale zahrnúť do neho aj vytýčené ciele a finančné rezervy. Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že 40% výdavkov by malo byť vyčlenených na finančnú spotrebu domácnosti, 30% výdavkov by malo byť určených na splácanie záväzkov (napr. úverov), 20% by malo byť určených na vytváranie dlhodobých rezerv (napr. na investovanie či už v podobe životného poistenia, či sporenie na starobný dôchodok) a zvyšných 10% by malo byť určených na finančné priority (napr. na vytváranie finančnej rezervy).

S. Ďatelinková ďalej zdôrazňuje, že „Plán je dôležité pravidelne aktualizovať, a to s ohľadom na prípadné zmeny vo vašich finančných pomeroch a dôsledne ho dodržiavať. Nielenže si osvojíte zdravé finančné návyky, ale sa týmto vyhnete prípadnej finančnej nestabilite.“

No a čo robiť ak sú výsledky vašej bilancie nepriaznivé ? S. Ďatelinková radí, že „Ak výsledky vášho hospodárenia ukazujú, že vaše výdavky prevyšujú príjmy, je potrebné začať s hľadaním možností riešenia, a to jednak za účelom zvýšenia vášho príjmu (napr. brigáda), ale aj za účelom zníženia výdavkov na nevyhnutné minimum. Bez prehodnotenia vynaložených výdavkov to totižto nepôjde. Možnosti sú rôzne, môžete napríklad obmedziť obedy v reštauráciách, či každodennú jazdu autom nahradiť MHD alebo ak splácate viaceré finančné záväzky z úverov tieto môžete refinancovať do jedného úveru. No ak patríte do tej druhej skupiny tzn. vaše príjmy prevyšujú výdavky v tomto prípade určite odporúčam aktívny spôsob šetrenia, t.j. ušetrené finančné prostriedky vložiť napríklad na sporiaci účet, termínovaný vklad, či investovať do podielových fondov, kde sa budú naďalej zhodnocovať.“