Voči nepoctivému obchodníkovi môžete využiť chargeback

08/12/2021

Veľkým benefitom platby platobnou kartou je možnosť využitia služby chargeback v prípade, že ste sa stretli s nepoctivým obchodníkom. Čo to chargeback je, kedy ho môžete využiť a naopak ako mu možno predchádzať objasňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Chargeback je vlastne proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Ide o efektívny nástroj na posilnenie ochrany používateľov platobných kariet pred nepoctivými obchodníkmi. Služba chargeback je určená pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka. “ vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Ďatelinková uvádza, že „Chargeback je možno využiť v prípadoch, kedy vám obchodník nedodá tovar alebo služby vôbec alebo vám tieto dodá v rozpore s vopred dohodnutými podmienkami. Napríklad v inej kvalite, v inom množstve, či s poškodením. Službu možno využiť tiež vtedy, ak obchodník odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy.“

Chargeback je až následnou reakciou na uplatnenie práv používateľov platobných kariet, v prípade keď nastane problém s nepoctivým obchodníkom. Ak túto službu mienite využiť, musí jej predchádzať riadne reklamačné konanie na úrovni kupujúci a obchodník. Doklady z reklamačného konania si uchovajte. Budete ich potrebovať pri žiadosti o chargeback.

V prípade, ak je reklamácia zo strany obchodníka vybavená zamietavo alebo tento na reklamáciu v lehote na to určenej nereaguje, a ste presvedčení, že ste v práve, podajte žiadosť o spätné zúčtovanie platby. Banky majú pre tieto účely vytvorené tlačivá. Tlačivo je potrebné vypísať, podpísať a doplniť o listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia v ňom uvádzané. Najmä je potrebné, predložiť dokumentáciu z  reklamačného konania, doklad o kúpe (faktúra, objednávka apod.), z ktorého vyplývajú rozhodujúce skutočnosti pre posúdenie opodstatnenosti žiadosti o spätné zúčtovanie platby, taktiež doklad o zaplatení a akýkoľvek ďalší dôkaz podporujúci tvrdenia v žiadosti uvádzané. V žiadosti je nevyhnutné uvádzať pravdivé informácie.“ vymenúva S. Ďatelinková.

Každý prípad je v rámci chargeback posudzovaný individuálne. Konanie sa riadi výlučne pravidlami kartových spoločností. Banka v celom tomto procese vystupuje iba v postavení sprostredkovateľa samotnej žiadosti.

Ďatelinková ponúka tiež návod na to, ako chargeback predchádzať, „Predtým, než sa rozhodnete nákupy realizovať, preverte si recenzie na daného obchodníka. Nákupy realizujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody prostredníctvom zariadení, ktoré sú zabezpečené proti zneužitiu dôveryhodných údajov. To znamená, že majú pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Platobnú kartu chráňte pred odcudzením a citlivé údaje o nej nikomu neoznamujte, nikde si tieto nezapisujte, nikam ich neposielajte, pretože by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a taktiež by ste tým porušili bezpečnostné predpisy banky na používanie platobných kariet. Ďalším podstatným pravidlom je, prečítať si obchodné podmienky obchodníka ešte predtým, než pristúpite k záväznej objednávke. Za takéto konanie nemožno považovať vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami bez ich prečítania. Poznať by ste mali nielen obsah obchodných podmienok, ale aj reklamačný poriadok. Je to nevyhnutné preto, aby ste vedeli posúdiť, či za daných podmienok do záväzkového vzťahu s obchodníkom vstúpite a čo môžete v prípade potreby reklamovať. Ak obchodník ponúka možnosť uchovania údajov o platobnej karte, radím takúto možnosť nevyužiť.“