V minulom roku Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA riešil 156 sporov

27/03/2019

Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) riešil v roku 2018 celkovo 156 sporov, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a členskými bankami Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SBA“) pri poskytovaní bankových produktov a služieb, pričom 128 sporov bolo riešených formou alternatívneho riešenia sporov.

V žiadnom z riešených prípadov nedošlo k porušeniu spotrebiteľských práv podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa zo strany banky. Napriek tomu bolo celkovo v prospech spotrebiteľa uzavretých 16% sporov (dobrovoľné plnenie).

Priemerná dĺžka riešenia sporu za sledované obdobie bola približne 34 dní.

Alternatívne riešenie sporov je mimosúdna forma riešenia sporov, ktorá je legislatívne upravená v zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a spotrebiteľom ponúka možnosť, aby sa prostredníctvom kvalifikovaných subjektov domáhali svojich spotrebiteľských práv. Zákonná úprava, ktorá reguluje alternatívne riešenie sporov ukladá spotrebiteľovi povinnosť, uplatniť si právo na reklamáciu, predtým než sa spotrebiteľ rozhodne podstúpiť alternatívne riešenie sporov.

Inštitút ARS SBA vystupuje v spore nezávisle v pozícii sprostredkovateľa tzn. nezastupuje záujmy žiadnej zo strán sporu a jeho cieľom je nájsť zmierlivé riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromno-právnej dohody.

„Niekoľkoročná prax v oblasti alternatívneho riešenia sporov nám jednoznačne potvrdzuje, že systém alternatívneho riešenia sporov je fungujúcim a účinným nástrojom v oblasti ochrany spotrebiteľov“, hodnotí Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu ARS SBA.

Spotrebitelia sa najčastejšie domáhali nárokov na kompenzáciu zúčtovaných poplatkov, platobných transakcií, úrokov, ale aj nárokov na predčasné splatenie úveru, výmaz záložného práva, opravu alebo výmaz údajov zo Spolčeného registra bankových informácií, objasnenie informácií či prešetrenia postupu banky.

Medzi skutočnosti, ktoré vedú k sporom možno zaradiť predovšetkým nedostatočnú informovanosť zo strany spotrebiteľov vo vzťahu k jednotlivým bankovým produktom ako aj nedodržiavanie bezpečnostných pokynov a pravidiel pri používaní platobných kariet zo strany spotrebiteľov, či pokynov banky pri predčasnom splatení úveru.

„Okrem toho sme prijali množstvo žiadostí, ktoré však z dôvodu, že sa jedná o oblasti, ktoré sú mimo kompetencie Inštitútu ARS SBA, boli odmietnuté. Išlo predovšetkým o žiadosti o splátkový kalendár, zníženie splátok, odklad splátok, zrušenie dražby, vyhlásenie konkurzu, poskytnutie či refinancovanie úveru, poskytnutie poistného plnenia či poskytnutie právneho poradenstva. V týchto prípadoch, najmä čo sa týka žiadostí o zníženie, odklad splátok je nevyhnutné aby sa spotrebitelia obrátili priamo na dotknutú finančnú inštitúciu. Inštitút ARS SBA nie je oprávnený v týchto veciach konať“, dodáva Ďatelinková.

Bližšie informácie k Výročnej správe Inštitútu ARS SBA za rok 2018 nájdete na tu: https://institutars.sk/o-nas/dokumenty/.