Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

04/06/2018

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 31. mája 2018 odsúhlasilo zmenu stanov SBA upravujúcu inštitút Bankového ombudsmana.

Vzhľadom k legislatívnym zmenám v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavkám finančného trhu, rastúcemu povedomiu spotrebiteľov sa Zhromaždenie členov SBA rozhodlo, že sa spotrebiteľské spory budú riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. So zvyšujúcim sa povedomím spotrebiteľov o možnostiach ochrany ich práv sa spotrebitelia stále vo väčšej miere obracajú na inštitúty, ktoré odborne prešetria ich podanie a právne odôvodnia svoje závery. To potvrdzuje aj rastúci počet podnetov riešených formou alternatívneho riešenia sporov. Pokiaľ v roku 2016 ich bolo 68 o rok neskôr bolo týmto spôsobom riešených 176 podnetov.

Táto zmena nebude mať žiadny dopad na spotrebiteľov, naďalej sa budú môcť obracať so svojimi podnetmi na osoby poverené riešiť spory. Podnety v etickej oblasti, prípadne iné konzultácie budú riešené prostredníctvom poradne na webovej stránke.