Radíme: Oddlžovacie spoločnosti vás dlhov nezbavia

02/01/2018

O tom ako postupovať, keď vám dlhy prerastú cez hlavu a či je rozumné vložiť dlhy do správy oddlžovacích spoločností radí Sylvia Ďatelinková právnička poverená vedením alternatívneho riešenia sporov.

 

Zásadné pravidlo – komunikovať

V prípade, že sa dostanete do nepriaznivej finančnej situácie a stratíte schopnosť riadne a včas splácať vaše záväzky bezodkladne o tejto skutočnosti informujte veriteľov a opýtajte sa na to aké sú vaše možnosti. Ak začnete riešiť situáciu včas, môžete s veriteľmi vyjednať zníženie alebo odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Pokiaľ, ale zostanete pasívni, dlhy vám budú zbytočne narastať a individuálne možnosti riešenia sa budú výrazne obmedzovať. Platí teda zásada vždy komunikovať priamo s veriteľom. A čo je podstatné, komunikujte s veriteľom vy osobne, pretože nikto iný nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky, než ste vy sami.

 

Nástrahy oddlžovacích spoločností

Mnohí spotrebitelia sa veľmi mylne domnievajú, že sa podpisom zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou zbavujú dlhov a tieto už nebudú musieť platiť, čo je chyba. Oddlžovacie spoločnosti totižto vystupujú pri rokovaní s veriteľmi iba v úlohe sprostredkovateľa a záruka, že k nejakej reálnej dohode dôjde nie je v tomto prípade žiadna. Na čas sa týmto spôsobom možno zbavíte nepríjemných otázok veriteľov, no dlh za vás oddlžovacia spoločnosť nepreberá, ten musíte veriteľom splatiť sami.

 

Vaše dlhy ešte narastú

Je potrebné si uvedomiť, že hlavnou činnosťou oddlžovacích spoločností je podnikanie, nejedná sa teda o neziskovú organizáciu, či občianske združenie na pomoc spotrebiteľom, preto by ste mali byť pred ponukami týchto služieb obzvlášť ostražití. Výsledok, ktorý vám sľubujú je takmer neistý a naúčtovaním ďalších poplatkov za ich činnosť sa vám dlh iba niekoľkonásobne prehĺbi, a to nielen o úroky z omeškania z nesplateného dlhu. Už iba samotné sprostredkovanie splácania vás vyjde na niekoľko desiatok eur, okrem toho si tieto spoločnosti účtujú nemalé sumy napríklad za poplatky za spracovanie konceptu správy dlhov, či rôzne iné administratívne poplatky, provízie a odmeny za správu a prerozdeľovanie splátok veriteľom, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 30-tich %. Rovnako netreba zabúdať aj na to, že v prípade, ak sa omeškáte s platením naúčtujú si okrem spomínaných poplatkov aj úroky z omeškania. Navyše poplatky a odmeny oddlžovacej spoločnosti platíte aj vtedy, ak sa oddlžovacej spoločnosti nepodarí na nových splátkach s vašimi veriteľmi dohodnúť, čo je takmer pravidlom, pretože väčšina veriteľov s návrhom riešenia platobnej neschopnosti dlžníka prostredníctvom oddlžovacích spoločností nesúhlasí, keďže tieto absolútne nekorešpondujú s podmienkami, za ktorých bola tá ktorá spotrebiteľská zmluva uzatvorená.

 

Nenechajte sa zlákať nízkou splátkou

Splátka určená oddlžovacou spoločnosťou býva podstatne nižšia než bola pôvodne nastavená mesačná splátka predpísaná veriteľom. Preto reklamám, ktoré vám ponúkajú možnosť zbavenie dlhov alebo sľubujú zníženie splátok bez súhlasu veriteľa, ktorý vám peniaze požičal, neverte. Ide o klamlivý marketingový ťah týchto spoločností, ktoré sľubujú niečo, čo ani nemôžu splniť. Nikto iný, než ste vy sami vás dlhov nemôže zbaviť.

 

Zvýšte pozornosť pri podpise zmluvy

Ak aj napriek tomu uvažujete nad touto alternatívou riešenia platobnej neschopnosti dôkladne ju zvážte a zmluvu pred jej podpisom si riadne prečítajte. Mali by ste vedieť k čomu vás zmluva zaväzuje. Oddlžovacej spoločnosti spravidla zo zmluvy nevyplývajú žiadne záväzky, k ničomu sa v tejto nezaväzuje a už vôbec nie k záväznej dohode s vašimi veriteľmi. Predmetom zmluvy je spravidla analýza vašich záväzkov a výpočet nových mesačných splátok. Okrem toho podpisom zmluvy splnomocňujete oddlžovaciu spoločnosť aby namiesto vás vyjednávala s vašimi veriteľmi. Tá na základe citlivých informácií v podobe osobných údajov, majetkových pomerov a výške príjmu, ktoré od vás podpisom zmluvy získala, určí v akej výške jej máte finančné prostriedky mesačne poukazovať. Z tejto sumy potom podľa nastavených podmienok poukáže jednotlivým veriteľom určitú sumu, samozrejme až po odpočítaní svojich poplatkov. Pričom si treba uvedomiť, že ak splátka nebude poukázaná vo výške požadovanej veriteľom, naďalej vám budú narasť úroky z omeškania a váš dlh sa bude len prehlbovať. Okrem toho, ak si nebudete plniť povinnosti voči oddlžovacej spoločnosti, ku ktorým ste sa zmluvou zaviazali získate o jedného veriteľa naviac. Preto majte vždy na pamäti, že oddlžovacia spoločnosť nielenže vašu finančnú situáciu vôbec nevyrieši a dlhov vás nezbaví, ale dlh vám iba zbytočne prehĺbi. Znížiť splátku alebo odpustiť dlh v časti či v celku vám môže umožniť jedine veriteľ pohľadávky. Najlepším riešením, ak ste sa už ocitli v platobnej neschopnosti je komunikovať o tom priamo s veriteľmi a snažiť sa hľadať čo najlepšie riešenie.