Pozor na podvodné pôžičky!

30/08/2021

Aj v súčasnosti sa možno na finančnom trhu stretnúť s podvodnou formou poskytovania pôžičiek. Ako rozpoznať, že sa jedná o podvodnú pôžičku, kde si overiť legitímnosť subjektu poskytujúceho finančné služby a na čo si dávať pozor pri výbere pôžičky objasňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Pri výbere pôžičky je v prvom rade potrebné zvážiť samotnú potrebu čerpania pôžičky. Položte si otázku, či je pre vás nevyhnutnosťou a či ju skutočne potrebujete. Je dôležité si  uvedomiť, že pôžička je záväzok na isté, často dlhodobé obdobie. Preto než pristúpite k žiadosti o poskytnutie pôžičky, mali by ste dôkladne posúdiť nielen aké sú vaše finančné možnosti a či budete vedieť pôžičku v budúcnosti riadne a včas splácať, ale aj dôvodnosť potreby čerpania pôžičky. Tá by mala mať pádny dôvod a určite by sa ňou nemala financovať krátkodobá spotreba ako napríklad dočasné vykrytie výpadku príjmov, nákupy darčekov, dovolenka, výlet a tak podobne. Pôžičku by ste mali čerpať iba od dôveryhodných subjektov, ktoré dôkladne preskúmajú vašu finančnú situáciu pre účely poskytnutia pôžičky a jej následného splácania.“ konštatuje JUDr. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Ďatelinková ďalej uvádza, Preto, ak je už u vás potreba čerpania pôžičky nevyhnutnosťou, dôkladne zvážte s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpite. Oprávnenosť jednotlivých subjektov na poskytovanie finančných služieb si môžete veľmi jednoducho overiť prostredníctvom internetovej stránky Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/.“

„Pozor si treba dať najmä pôžičky ponúkané za nápadne výhodných podmienok, a to bez potreby  preukazovania bonity potenciálneho klienta či akejkoľvek inej formy zabezpečenia pôžičky. Ide predovšetkým o dobre premyslený podvodný systém na konci ktorého nedochádza k poskytnutiu pôžičky, ale k obohateniu sa podvodníka na úkor žiadateľa. Potenciálni klienti sú s ponukou výhodnej pôžičky zväčša oslovovaní formou e-mailových správ alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ponuky „výhodných“  pôžičiek sú zverejňované či už ako príspevky v rôznych diskusiách s cieľom osloviť čo najširšiu skupinu ľudí alebo sú tieto zasielané priamym oslovením jednotlivcov do správ na sociálnych sieťach.“ upozorňuje Ďatelinková.

Rady ako odhalíte podvodnú pôžičku

Ďatelinková zdôrazňuje, „To, či ide o podvodnú formu poskytovania pôžičky spoznáte veľmi jednoducho. Všímať si treba hneď niekoľko skutočností. Ako prvé je potrebné zamerať sa na to, kto je poskytovateľom pôžičky. Zvyčajne ide o subjekt bez dostatočnej histórie, o ktorom absentujú akékoľvek informácie, a to vrátane informácií o poskytovaných službách, či orgánoch dozoru, ale aj priame kontaktné údaje. Tieto subjekty obvykle vystupujú iba pod profilom vytvoreným na sociálnej sieti. A v prípadoch kedy aj majú vytvorenú aktívnu webovú stránku, kontaktovať subjekt býva zväčša možné iba prostredníctvom kontaktného formuláru. Okrem toho obvykle chýbajú právne informácie o danom subjekte, či dokumenty, ako sú napríklad obchodné podmienky alebo reklamačný poriadok. Žiadateľom sú zasielané fiktívne zmluvné dokumenty, ktoré obsahujú pečiatky a podpisy a navodzujú tak dojem oficiálnych dokumentov. Niektoré sú koncipované viacjazyčne a zväčša majú výraznú grafickú úpravu, pričom obsahujú množstvo podpisov a pečiatok za účelom získania dôveryhodnosti.“

„O serióznosti ponuky veľa napovie aj samotná forma a spôsob komunikácie zo strany poskytovateľa pôžičky. Tá zvyčajne prebieha prostredníctvom e-mailu alebo formou SMS či pomocou multi-platformových aplikácií určených na posielanie správ. Komunikácia zvyčajne obsahuje štylistické či gramatické chyby, nesprávne tvary slov pričom môže budiť dojem strojového prekladu textu do slovenského jazyka a miestami tiež absentujú interpunkčné znamienka či diakritika. Vždy je svojim obsahom jednostranná s cieľom získať peniaze od žiadateľa, a to pod zámienkou zaplatenia rôznych poplatkov, ktoré sa pohybujú v stovkách EUR. Pred získaním potenciálneho klienta je štýl komunikácie prívetivý, no postupom času ako žiadateľ o pôžičku odmieta plniť pokyny poskytovateľa na ďalšie platby, mení sa na nátlakovú, zavádzajúcu ba až agresívnu. Mali by ste vedieť, že ide o vyfabrikované poplatky napríklad za žiadosť o poskytnutie pôžičky, za poskytnutie pôžičky, za poistenie, za garanciu, za prevod platby atď. V praxi sme zaznamenali prípad, v ktorom sa celková suma  zaplatených poplatkov zo strany žiadateľa o pôžičku pohybovala v niekoľkých tisícoch EUR, pričom k poskytnutiu pôžičky v požadovanej výške nikdy nedošlo.“ vysvetľuje Ďatelinková.

Nikdy neposkytujte vaše údaje

Ďatelinková preto varuje: „Ide o sofistikovane premyslenú podvodnú pascu. Kde navyše ten, kto má záujem pôžičku získať, vynakladá nemalé finančné prostriedky na to, aby ju dostal. Preto na obdobné ponuky nereagujte, a ak ste už komunikáciu zahájili, ukončite ju a žiadne platby nehraďte. Rovnako neposkytujte neznámym osobám vaše osobné či iné citlivé údaje.  Vaša obozretnosť by s určitosťou mala byť na mieste, ak vám poskytovateľ pôžičky zašle odkaz a vyzýva vás k tomu, aby ste naň klikli a postupovali v súlade s inštrukciami v ňom uvedenými, obvykle pod zámienkou akéhosi overenia účtu či prísľubu pripísania sumy na platobnú kartu. Nikdy na takýto odkaz neklikajte. Ide totižto o phishingový podvod v snahe získať od vás prístupy do elektronického bankovníctva alebo údaje o platobnej karte, a to všetko s cieľom, obohatiť sa na váš účet. Akonáhle by ste na taký odkaz klikli, porušili by ste tým nielen bezpečnostné predpisy používania elektronického bankovníctva a platobného prostriedku, ale by ste aj niesli zodpovednosť za vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Dôveryhodnosť webovej stránky, ktorá od vás žiada vaše citlivé údaje si môžete overiť napríklad prostredníctvom webovej stránky s názvom Online Threat Alerts https://www.onlinethreatalerts.com/, ktorá sa venuje odhaľovaniu podvodných stránok. Vedzte, že podvodníci často menia svoje profily a dopátrať sa ich je ťažké. To v konečnom dôsledku môže znamenať, že náhradu vzniknutej škody by nebolo voči komu vymáhať. Vždy si preto overujte informácie o subjekte poskytujúcom pôžičky vrátane jeho oprávnenia ešte pred vstupom do zmluvného vzťahu.“

„Ak ste sa už stali obeťou tejto formy podvodu, odporúčam vám obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní s uplatnením trestného oznámenia. To je potrebné doplniť o dôkazy, ktoré máte k veci k dispozícii, a to vrátane komunikácie medzi vami a poskytovateľom pôžičky, dokladov o platbe či zmluvnej dokumentácie. Postup je rovnaký aj v prípade, ak by ste sa stali obeťou phishingového útoku s tým, že je potrebné bezodkladne o tom upovedomiť vašu banku a požiadať o blokáciu platobnej karty. Phishingovým útokom nie je možné zo strany banky zabrániť. Ide o útoky, ktoré sú realizované podvodníkmi voči klientom bánk, nie voči banke samotnej a sú čoraz sofistikovanejšie. Týmto útokom je možné predchádzať iba dôsledným dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri používaní elektronického bankovníctva a platobného prostriedku. Preto neotvárajte neznáme e-mailové správy a neklikajte na odkaz v týchto uvedený a nezadávajte prístupové kódy do elektronického bankovníctva a ani citlivé údaje o platobnej karte a neposkytujte ich ani neznámym osobám. Ak takýto email alebo SMS s výzvou na zadanie vašich údajov či už k platobnému účtu vrátane prístupov do elektronického bankovníctva alebo na poskytnutie údajov o platobnej karte dostanete, bezodkladne kontaktujte vašu banku.“ uzatvára Ďatelinková