Odklad splátok úveru neznamená odpustenie

29/04/2020

Situácia vyvolaná pandémiou nového koronavírusu ovplyvnila mnohých spotrebiteľov najmä vo vzťahu k splácaniu záväzkov im vyplývajúcich zo spotrebiteľských úverov. Z tohto dôvodu boli prijaté Zákonom č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby COVID- 19 (ďalej len „Zákon o mimoriadnych opatreniach“) opatrenia, ktoré majú napomôcť zmierniť finančné dopady tejto krízy v oblasti splácania úverov.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v tomto smere uvádza, „Predmetné opatrenie vítam, apelujem však na spotrebiteľov, aby dôsledne zvážili všetky riziká a podmienky odkladu splácania úveru s tým súvisiace. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že odklad splácania úveru je určený predovšetkým pre tých spotrebiteľov, ktorí počas obdobia pandémie napríklad v dôsledku náhlej straty príjmu, dočasného zníženia príjmu, či práceneschopnosti alebo nedostatočne vytvorenej rezervy nie sú schopní splácať svoje záväzky im vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy riadne a včasZároveň je treba mať na pamäti, že úver sa počas odkladnej doby aj naďalej úročí a tieto úroky bude potrebné neskôr zaplatiťOdloženie splátok úveru totižto neznamená ich odpustenie. Preto spotrebiteľom, ktorí sú schopní splácať svoje záväzky bez obmedzení využitie tejto možnosti neodporúčam.“

Odklad sa týka úverov, ktoré sú splácané pravidelnými vopred určenými splátkami, ide o úver na bývanie, hypotéku, americkú hypotéku, medziúver, stavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja, pričom sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní.

O odklad splácania úveru môže spotrebiteľ požiadať banku na základe žiadosti, ktorú nájde na jej webovom sídle alebo v jej prevádzkových priestoroch. Počas obdobia pandémie môže spotrebiteľ požiadať o odklad splátok toho istého úveru najviac jedenkrát. Je však potrebné, aby spĺňal nasledujúce podmienky, nesmie byť (i) v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti o odklad splácania úveru, (ii) v omeškaní so sumou najmenej 100,– EUR pri inom úvere u toho istého veriteľa a (iii) v stave zlyhania.

V tejto súvislosti S. Ďatelinková dodáva, „Banka má na posúdenie žiadosti o odklad splácania úveru lehotu 30 dní odo dňa podania predmetnej žiadosti. V tejto lehote je povinná informovať spotrebiteľa o tom, či odklad splátok povolila, nepovolila alebo či je potrebné podanú žiadosť ak táto neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (Zákonom o mimoriadnych opatreniach) alebo nie je riadne vyplnená, doplniť. Žiadosť je bezpoplatková a možno ju podať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Z uvedeného teda vyplýva, že odklad splácania úveru nie je automatický, ale viaže sa na podanie žiadosti v ktorej spotrebiteľ určí na akú dobu má záujem odložiť splátky. V prípade úverov, ktoré poskytla banka môže spotrebiteľ požiadať o odloženie úveru najviac o 9 mesiacov a pri úveroch poskytnutých od iných spoločností (napr. lízingových spoločností) na dobu 3 mesiace s možnosťou následného predĺženia o ďalšie 3 mesiace t.j. až na dobu 6 mesiacov. Banka žiadosť posúdi a v prípade, ak odklad splácania úveru nepovolí je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť.“

Ak banka v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru spotrebiteľa o posúdení predmetnej žiadosti neinformuje, považuje sa odklad splácania úveru za povolený.

Povolením odkladu splácania úveru sa odložená splátka v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (úverového registra) nepovažuje za omeškanú. Povolený odklad taktiež nebráni spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnostiv možnosti začať úver splácať, tento predčasne v časti alebo v celom rozsahu počas odkladnej doby splatiťnemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje jeho kreditnú kvalitu. Povolením odkladu splácania úveru rovnako nezaniká nárok na štátny príspevok.“ dopĺňa S. Ďatelinková

Banka má v súvislosti s odkladom splátok úveru vo vzťahu k spotrebiteľovi viaceré informačné povinnosti, najmä ho počas obdobia pandémie informovať o možnostiach, podmienkach a následkoch odkladu splácania úveru. Taktiež je povinná zverejniť vzor žiadosti o odklad splácania úveru v súlade so Zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. V lehote do dvoch mesiacov odo dňa povolenia odkladu splácania úveru je banka povinná informovať spotrebiteľa, ktorý predmetnú žiadosť o odklad podal, o povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splácania úveru, jeho výške a postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu, ako aj o možnosti a podmienkach začatia splácania úveru počas obdobia odkladu a ďalších skutočnostiach, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom. Banka je rovnako povinná vyzvať spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru a informovať ho o výške splátky úveru a dátume poslednej splátky úveru.

Bližšie informácie o odklade splátok úveru nájdete v poradni na webovej stránke Inštitútu alternatívneho riešenia sporov.