Nezabudnite si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie

03/02/2022

Uzatvorili ste zmluvu o úvere na bývanie? Možno máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu na zaplatené úroky objasňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

„Pre zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené od 01.01.2018 s lehotou splatnosti od 5 do 30 rokov platí možnosť získania daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba či dostavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Na refinančný úver sa daňový bonus na zaplatené úroky nevzťahuje. Daňový bonus je možné uplatniť si vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac zo sumy 50.000 EUR na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, maximálne však do výšky 400 EUR za rok, a to počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru na bývanie. Podkladom pre uplatnenie daňového bonusu je potvrdenie o zaplatených úrokoch vydané bankou automaticky alebo na požiadanie. Nárok na daňový bonus si uplatňujete v daňovom priznaní alebo v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň.“ uvádza S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková ďalej ozrejmuje kto môže o daňový bonus požiadať, „O daňový bonus môžete požiadať v prípade, že spĺňate nasledovné podmienky. Vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podpisu žiadosti o úver na bývanie. Ďalšou podmienkou je splnenie limitu výšky príjmu. Priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Ak v úverovej zmluve figurujú viacerí dlžníci podmienku veku a podmienku limitu výšky príjmu musia spĺňať všetci.“

„Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká iba hlavnému dlžníkovi, ak tento súčasne nie je  spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.“ uzatvára S. Ďatelinková.