Q&A

Stále platí pravidlo prečítať si zmluvu pred podpisom až do konca?

Pred uzatváraním akejkoľvek zmluvy, a to nielen s bankou platí základné pravidlo pozorne si zmluvu pred jej podpisom prečítať. Ak Vám obsah zmluvy nie je zrozumiteľný nebojte sa požiadať o vysvetlenie. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že neoddeliteľnou súčasťou mnohých zmlúv sú všeobecné obchodné podmienky, s ktorými by ste mali byť ešte pred podpisom zmluvy dostatočne oboznámení. Ak Vám všeobecné obchodné podmienky neboli pred podpisom zmluvy predložené, požiadajte o ne. Až potom čo Vám budú dostatočne určito známe všetky zmluvné dojednania vrátane obsahového znenia príloh zmluvy, pristúpte k jej podpisu.

Kedy nemôže veriteľ požadovať náhradu nákladov v súvislosti so splatením úveru pred lehotou splatnosti?

Podľa ust. § 16 ods. (4) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak a) k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru, b) ide o povolené prečerpanie, c) takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná, d) suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo e) splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.

 

Môžem splatiť úver pred lehotou splatnosti?

Áno, spotrebiteľ má v súlade s ust. § 16 ods. (1) Zákona číslo 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách“) právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úveru úplne alebo čiastočne splatiť úver pred dohodnutou lehotou splatnosti, avšak v takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Podľa ust. § 16 ods. (2) a (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a  pôžičkách má veriteľ nárok, ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Podľa ust. § 16 ods. (5) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorú by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.

Má banka právo neposkytnúť mi úver?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že na poskytnutie úveru, nie je právny nárok. To znamená, právna legislatíva neukladá povinnosť bankám, ani ostatným spoločnostiam poskytujúcim úvery žiadateľovi na základe jeho žiadosti úver v ním požadovanej výške a za ním požadovaných podmienok poskytnúť. Banky musia pri poskytovaní úverov dodržiavať prísnu legislatívnu úpravu a konať obozretne, t.j. dostatočne posúdiť návratnosť peňažných prostriedkov. Každá banka má vlastné interné hodnotiace kritériá, na základe ktorých sa rozhoduje, či žiadateľovi s prihliadnutím na jeho bonitu (napríklad informácie z úverového registra, výška príjmov a výdavkov, existencia iných úverov a pod.) úver poskytne.

Kedy banka vyžaduje ručiteľa pri pôžičke?

Banky zväčša vyžadujú ručiteľa, v prípadoch, kedy žiadateľ žiada o vyšší úver a má nedostatočnú bonitu. Banky si preverujú bonitu a schopnosť splácať nielen u žiadateľa o úveru, ale aj u možného ručiteľa. Každá banka si pritom stanovuje presné podmienky, podľa ktorých sa môže človek stať ručiteľom pri pôžičke. Ručiteľ je vlastne ten, kto sa zaviaže banke splácať pôžičku za dlžníka v prípade, že by ju dlžník sám nesplácal alebo by pôžičku nebol schopný riadne a včas splácať. Ručenie je teda forma zabezpečenia záväzku. Pred vstupom do ručiteľského záväzku si vždy dôkladne zvážte všetky možné právne dopady.

Na čo si dať pozor pred podpisom zmluvy o pôžičke?

Predtým než sa rozhodnete si vziať pôžičku, mali by ste si poriadne zrátať, či Vám zostane potrebná suma na splátku. Rovnako by ste mali myslieť aj na zadné vrátka a pre neočakávané výdavky si vytvárať priebežne rezervu minimálne vo výške aspoň troch mesačných splátok. Pri výbere pôžičky je tiež dôležité preštudovať si všetky ponuky bánk. Nemusíte sa orientovať iba na tú banku, v ktorej máte založený účet, a to najmä pokiaľ ide o hypotekárny úver, ktorý bude splácať po dlhý čas. Pri rozhodovaní o pôžičke nekonajte unáhlene ani pod tlakom. Ak viete vopred, že budete potrebovať pôžičku napríklad na prestavbu bytu venujte sa jej výberu s dostatočným časovým predstihom. Budete tak mať dostatok času dôkladne si jednotlivé ponuky zvážiť. Ak sa už pre niektorú z ponúk rozhodnete dôkladne si prečítajte zmluvu a i keď je dlhá, mali by ste poznať celý jej obsah ešte pred jej podpisom, a to vrátane všetkých príloh. Preto nikdy nevynechávajte ani časti označené hviezdičkou a prečítajte si aj poznámky uvedené pod čiarou.

Ako sa orientovať v rôznych ponukách pôžičiek?

Pri výbere pôžičky by ste mali dodržiavať niekoľko zásad a nesiahať hneď po prvom produkte, ktorý Vám banka ponúkne. Mali by ste vedieť, že o výhodnosti pôžičky nevypovedá iba výška úrokovej sadzby, ale viacero parametrov. Zvýšenú pozornosť by ste mali venovať najmä ročnej percentuálnej miere nákladov v skratke RPMN. Toto číslo vyjadruje cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. RPMN v sebe zahŕňa aj iné poplatky súvisiace s úverom, napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, prepočítané na jeden kalendárny rok. V zásade platí, že čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší a lacnejší. Porovnávať jednotlivé úverové produkty má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké.

Ako dlho trvá bankám schválenie pôžičky?

Je to rôzne, pretože každá banka má vlastné hodnotiace kritéria na základe ktorých sa rozhoduje či žiadateľovi pôžičku alebo úver poskytne. Závisí to aj od toho, či ste klientom banky, v ktorej žiadate pôžičku, aj od toho o aký druh pôžičky máte záujem. Banky musia konať obozretne, a preto nie je získanie úveru také jednoduché akoby sa zdalo. Aby ste však prispeli k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej žiadosti o úver, mali by ste banke spolu so žiadosťou o úver predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá je potrebná na schválenie úveru. Zvyčajne banky vyžadujú predloženie dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, pasu, vodičského preukazu, rodného listu), potvrdenia o príjme, výpisov z účtu, na ktoré je pripisovaná Vaša mzda zvyčajne za posledných dvanásť mesiacov alebo dokladu o súčasnej adrese apod. V prípade, že žiada o poskytnutie pôžičky podnikateľ zvyčajne banky požadujú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania. Ak ste občanom Európskej únie musíte sa pri žiadosti o pôžičku preukázať dvomi dokladmi totožnosti, povolením o trvalom pobyte alebo dokladom o pridelenom rodnom čísle. V niektorých prípadoch banky vyžadujú od žiadateľov o pôžičku potvrdenie o príjme, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní, doklad na overenie kontaktnej adresy klienta a súhlas manželka alebo manželky žiadateľa, ktorý žiada o vyššiu pôžičku.