Q&A

Ako dlho sa evidujú údaje v registri bankových informácií?

V zmysle platnej právnej úpravy sú dáta v Bankovom registri evidované a uchovávané počas celej doby existencie zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia.

Ako dosiahnuť výmaz údajov zo Spoločného registra bankových informácií?

Inštitút ARS SBA nie je oprávnený ukladať tretím subjektom, ktorým je Spoločný register bankových informácií (ďalej len „Bankový register“), povinnosť zmeny údajov v evidencii, ktorú v rámci svojej činnosti vedie. Inštitút ARS SBA je kompetentný v rámci riešenia sporu posúdiť, či si spotrebiteľ v postavení dlžníka z úverového vzťahu splnil alebo nesplnil voči banke ako veriteľovi všetky svoje povinnosti a či banke ako veriteľovi v súvislosti s týmto konaním spotrebiteľa, vzniklo právo evidovať neplnenie povinností zo strany dlžníka (spotrebiteľa) a zdieľať tieto informácie s inými veriteľmi. Prípadné opravy nesprávne uvedených údajov v Bankovom registri môže spotrebiteľ dosiahnuť výlučne prostredníctvom veriteľa t.j. banky, ktorá o spotrebiteľovi tieto údaje do registra poskytla.

Čo ak zistím, nesprávnosť v údajoch evidovaných v registri bankových informácií?

V prípade, že zistíte, že niektorá informácia v úverovej správe je nesprávna, nepresná alebo voči Vám neoprávnené spracovaná, obráťte sa priamo na klientske centrum Bankového registra http://www.sbcb.sk/klientske-centrum/ a banku, identifikujte problém a požiadajte o nápravu. Ak sa nezrovnalosti preukážu, Bankový register v spolupráci s bankou vykoná nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií pričom Vás o výsledku písomne upovedomia.