Q&A

Na čo si dať pozor a čo dobre zvážiť pred rozhodnutím, čo s účtami po zosnulom?

Je nesmierne dôležité informovať banku a v prípade, že mal zosnulý úver poistený aj poisťovňu o úmrtí blízkeho. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že dôjde k výberu peňažných prostriedkov z účtu zosnulého alebo z vkladnej knižky niektorým z možných dedičov bezprostredne po smrti zosnulého. Zdôrazňujeme, že k tomuto dochádza výlučne vtedy, ak si pozostalí nesplnenia svoju informačnú povinnosť a banka nemá v rozhodnom čase vedomosť o úmrtí klienta. Poškodeným dedičom potom neostáva iná možnosť len domáhať sa od osoby, ktorá takýto výber realizovala (či už nad rámec svojho dedičského podielu alebo vôbec nie je v postavení dediča) vrátenia bezdôvodného obohatenia súdnou cestou. Pre dedičov v postavení žalobcov to okrem nákladov na súdne konanie v podobe súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia znamená aj zdĺhavé súdne konanie. Tomu sa dá predísť tým, že pozostalí bezprostredne potom, ako disponujú napríklad úmrtným listom, navštívia ktorúkoľvek pobočku banky zomrelého a vykonajú vo vzťahu k jeho úmrtiu za súčinnosti pracovníkov banky všetky potrebné úkony.

Čo, ak si dedičia nesplnia povinnosť úhrady dlhov po poručiteľovi voči banke?

Dedičstvo možno odmietnuť ako celok, v žiadnom prípade nie iba jeho časť. Možným riešením ako sa vyhnúť splácaniu úveru po poručiteľovi je napríklad poistenie úveru. Ak je poistenie správne nastavené, zabezpečí, že úver po poručiteľovi splatí poisťovňa. Ak dedič neodmietne dedičstvo, pričom odmietne prevziať záväzok a splatiť dlhy po poručiteľovi alebo nebude tento záväzok splácať riadne a včas banka bude oprávnená uplatniť si svoj nárok v súdnom konaní.

Je výhodnejšie dedičstvo prijať, odmietnuť či vyplatiť?

V zmysle platnej právnej úpravy dedičstvo nemožno odmietnuť sčasti, ale ako celok. Preto nie je možné, aby ste zdedili dom, či úspory a dlhy ste banke odmietli vyplatiť. Je potrebné zvážiť, čo je pre Vás ako dediča výhodnejšie, je to však individuálne, prípad od prípadu, a nie je možné jednoznačne zaujať k tomu stanovisko. V zásade však platí, že dedičov sa nedotknú dlhy po zosnulom v prípade, že dedičstvo odmietnu. Dochádza k tomu vo väčšine prípadov potom, čo sa v rámci dedičského prejednania zistí, že dlhy poručiteľa značne prevyšujú hodnotu zdedeného majetku. Upozorňujeme, že je potrebné tento krok veľmi dôkladne zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Ako dedič máte možnosť napríklad dohodnúť s veriteľmi, že im zdedený majetok prenecháte v celku alebo v potrebnej časti na úhradu dlhov po poručiteľovi, pričom táto dohoda podlieha schváleniu súdom a musia s ňou súhlasiť všetci dediči. Zároveň majú dediči právo v rámci dedičského konania neuznať do dedičského konania prihlásenú pohľadávku, napríklad z dôvodu jej premlčania alebo jej neoprávnenosti. Preto, pokiaľ zákon ponúka túto možnosť bolo by na škodu respektíve v neprospech dedičov odmietnuť dedičstvo, v prípade, že sa jedná o sporné pohľadávky. Opačná situácia nastáva, pokiaľ sú pohľadávky prihlásené v dedičskom konaní nesporné a prevyšujú hodnotu majetku po poručiteľovi, v tom prípade je odmietnutie dedičstva pre dedičov istým riešením. O právach a povinnostiach sú dediči v rámci dedičského konania dostatočne poučený súdom či notárom, ktorý bol súdom poverený prejednaním dedičstva.

Čo ak mal zosnulý úver v banke?

V prvom rade je potrebné opäť komunikovať s bankou a informovať ju o tom, že došlo k úmrtiu. Neinformovanie banky môže mať za následok omeškania so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, nakoľko na nich prechádza povinnosť splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva. Banka po oznámení o úmrtí zosnulého môže znížiť úročenie úveru, zruší zasielanie výpisov, upomienok, pričom si neuplatňuje sankčné úroky a poplatky po pozostalých. Je nutné však ozrejmiť, že úver sa až do jeho úplného splatenia štandardne úročí, takže istinu a úroky je potrebné splatiť. Preto je nesmierne dôležité s bankou o tom komunikovať. Ak mal zosnulý úver poistený, oznámte jeho úmrtie aj poisťovni. V prípade vzniku opodstatneného nároku poisťovňa poskytne banke poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu smrti zosnulého, ale môže nastať aj situácia, kedy poisťovňa odmietne poskytnúť vyplatenie poistného plnenia. Vtedy sú dediči povinní splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva, rovnako akoby úver ani nebol poistený. Po smrti zosnulého môžu nastať v zásade dve situácie. A to ak bol zosnulý jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere, banky vo väčšine prípadov zastavia alebo znížia úročenie úveru. A druhá situácia nastane, ak boli ako spoludlžníci úveru vedení viacerí klienti, kedy po úmrtí jedného z nich sa na splácaní úveru nič nemení, pretože povinnosť splácať úver si musí aj naďalej plniť v zmysle zmluvných podmienok spoludlžníkZa splatenie pohľadávky z titulu úveru tak zodpovedá nielen spoludlžník, ale aj všetci právoplatní dediči, avšak tí len do výšky nadobudnutého dedičstvaBanky umožňujú dedičom, ak sa im splátky zdajú privysoké pristúpiť k úhrade splátok, napríklad predĺžením lehoty splatnosti úveru, novým úverom alebo prevzatím dlhuV prípade, že majú pozostalí záujem o úplné predčasné splatenie úveru, banky im to umožňujú a nie je potrebné čakať do právoplatného skončenia dedičského konania, ale môžu pristúpiť k záväzku ešte pred začatím dedičského konania, od ktorého okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úveru.

Aké sú podmienky pri dedení termínovaného účtu alebo pri vkladnej knižke?

Platí, že aj v prípade terminovaného vkladu povolí banka nakladať s peňažnými prostriedkami na ňom až právoplatnému dedičovi, a to až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia o skončení dedičského konania. Následne na to sa môže dedič rozhodnúť, či terminovaný vklad ponechá dobehnúť alebo ho zruší. Odporúčame, ak ste v postavení dediča nepristupovať k zrušeniu terminovaného vkladu pred ukončením doby viazanosti, nakoľko môžete takto prísť o značnú časť výnosu, pričom tento úkon môže byť zo strany banky v zmysle platného cenníka, spoplatnený. V prípade, že sa ako dedič rozhodnete zdedený produkt ponechať, banka s Vami spíše zmluvu a vyhotoví podpisový vzor, pričom pokiaľ to produkt v zmysle obchodných podmienok banky umožňuje, môžete si určiť ďalších disponentov. Pri vkladoch na vkladnej knižke ako aj pri sporiacich účtoch s viazanosťou postupujú banky obdobne ako pri termínovanom vklade.

Čo v prípade, ak má prístup k účtu aj ďalšia oprávnená osoba?

Je potrebné rozlišovať či ide o účet, na ktorom boli viacerí majitelia, alebo ide o účet kde bol zosnulý jediným majiteľom, ale mal zriadeného disponenta s týmto účtomV takom prípade zaniká právo disponovať s účtom a banka účet až do právoplatného skončenia dedičského konania blokuje. Opačná situácia nastane v prípade, že má účet viacerých majiteľov a dôjde k úmrtiu niektorého z nich, vtedy banka účet nezablokuje, pretože v zmysle Obchodného zákonníka má každá osoba, pre ktorú bol účet zriadený, postavenie majiteľa účtu, preto úmrtie jedného z majiteľov účtu neobmedzuje oprávnenia druhého majiteľa na dispozíciu s týmto účtom, avšak iba v časti, ktorá zodpovedá jeho podielu. V prípade, žeby došlo zo strany druhého majiteľa k výberom nad jeho podiel, neoprávnene použité peňažné prostriedky bude musieť vrátiť alebo sa o túto časť zníži hodnota jeho dedičského podielu, pokiaľ sa jedná o osobu dediča. Aby sa však predišlo ďalším sporom, čo platí najmä v prípade zdĺhavých súdnych sporov o dedičstvo, existuje zákonná možnosť požiadať súd o vymenovanie správcu dedičstva, ktorý môže za trvania dedičstva vykonávať všetky neodkladné úkony na uchovanie majetku, napríklad uhrádzať z tohto účtu nevyhnutné platby.

V akom režime sú bankové účty počas dedičského konania?

Vedenie účtu je odo dňa jeho blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania bez poplatku. V prípade, že bola k účtu vydaná platobná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zrušíPeniaze na účte sa počas blokácie účtu ďalej úročialen s nimi nie je možné až do právoplatného skončenia dedičského konania narábaťs výnimkou súhlasu súdu alebo notára povereného prejednaním dedičstva. Obdobne to platí napríklad aj v prípade viazaných vkladových produktov.

Čo ako prvé urobiť v prípade úmrtia príbuzného a kto nahlasuje banke túto udalosť?

Ak ste pozostalý, mali by ste čo najskôr banku informovať o úmrtí Vášho blízkeho, a to predložením úmrtného listu alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho. Následne na to banka vykoná blokáciu všetkých účtov zosnulého vrátane terminovaných vkladov, vkladných knižiek a ostatných produktov, a to až do právoplatného skončenia dedičského konaniaV prípade, že banke úmrtie zosnulého neoznámite, banka pristúpi k blokácii účtov a ostatných produktov až potom, ako sa o úmrtí dozvie iným hodnoverným spôsobom. Štandardne sa tak stáva na základe notárskeho dožiadania o poskytnutie údajov o účte zosnulého alebo žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že zákon takúto povinnosť blízkym zosnulého neprikazuje, len včasným oznámením úmrtia zosnulého v banke môžete predísť znižovaniu hodnoty majetku, ktorá je predmetom dedičstva. Napríklad, účet v režime blokácie je zabezpečený okrem iného voči účtovaniu debetných operácií, ako sú rôzne poplatky a úroky a v prípade vkladných knižiek budú peňažné prostriedky zabezpečené pred neoprávneným výberom, pretože k výberu peňažných prostriedkov môže najskôr dôjsť až po právoplatnom skončení dedičského konania.