Q&A

Ako postupovať ak som už využil legislatívny odklad splátok a nedokážem sa vrátiť k predošlému splácaniu?

V prípade, ak ste už využili legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokážete vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame vám, aby ste kontaktovali svoju banku a požiadali o riešenie svojej finančnej situácie. Banky majú záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.

Menia sa pravidlá legislatívneho odkladu splátok od 01. júla 2021?

Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla 2021 bez zmeny.

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú od apríla minulého roka v platnosti ustanovenia Lex corona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát o odklad splátok úveru na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov.

Podľa usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), odklad splátok úverov realizovaný do 31. marca 2021, nemal negatívny príznak v úverovom registri. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť európskych pravidiel skončila 31. marca 2021, banky majú od 1. apríla povinnosť posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver. To znamená, že odklad splátok realizovaný v zmysle príslušných ustanovení Lex corona, bude mať negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta.

Kto vykonáva dohľad na dodržiavaním opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru ?

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení v oblasti odkladá splácania úveru vykonáva Národná banka Slovenka.

Môže dlžník začať splácať úver počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať. Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splácania úveru. Oznámenie musí okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splácania úveru obsahovať aj číslo spotrebiteľskej zmluvy ku ktorej sa tento odklad vzťahuje.

Môže dlžník predčasne splatiť úver v časti alebo celku aj počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru.

Do kedy platí odklad splácania úveru ?

Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia odkladu splátok t.j. lehoty na ktorú bol odklad splácania úveru povolený.

Zaniká povolením odkladu splácania úveru nárok na štátny príspevok ?

Nie, nárok štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov povolením odkladu splácania úveru nezaniká a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splácania úveru. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa spotrebiteľ dostal do omeškania s plnením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Je potrebná z dôvodu povoleného odkladu splácania úveru zmena spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť k nej dodatok.

Je povolený odklad splácania úveru považovaný za omeškanie ?

Niesplátka úveru odložená v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (úverového registra) nepovažuje za omeškanú.

Môže odklad splácania úveru ovplyvniť možnosť čerpania úveru v budúcnosti ?

Nie, povolený odklad nesmie brániť spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.

Sú povolením odkladu splácania úveru dotknuté práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie zo spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti z tejto zmluvy tým nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa nevyžaduje.

Nastávajú účinky omeškania povolením odkladu splácania úveru ?

Nie, povolením odkladu splácania úveru nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka.

Čo ak finančná inštitúcia neinformuje spotrebiteľa o posúdení žiadosti o odklad splácania úveru ?

V prípade, ak finančná inštitúcia v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru neinformuje spotrebiteľa o posúdení predmetnej žiadostipovažuje sa odklad splácania úveru za povolený. Lehota neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru spotrebiteľovi, ktorý podal žiadosť, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru, v tejto informácii finančná inštitúcia informuje spotrebiteľa, ktorý predmetnú žiadosť podal o tom, že lehota podľa ust. § 30b ods. (5) Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti neplynie.

Čo ak finančná inštitúcia odklad splácania úveru nepovolí ?

Finančná inštitúcia je v tomto prípade povinná svoje rozhodnutie odôvodniť.

Čo znamená stav zlyhania ?

Skutočnosť, že došlo k zlyhaniu sa konštatuje vždy, keď nastane aspoň jedna z týchto okolností:

a) finančná inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky ktoré má voči finančnej inštitúcii, jej materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností v plnej výške bez realizácie zabezpečenia,

b) ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči finančnej inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po lehote splatnosti. Príslušné orgány môžu lehotu 90 dní nahradiť lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie.

Kedy finančná inštitúcia nemusí povoliť odklad splátok ?

Finančná inštitúcia nie je povinná povoliť odklad splátok v prípade, že:

a) je spotrebiteľ v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) bol spotrebiteľ k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100,– EUR pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,

c) bol spotrebiteľ ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená,

e) žiadosť o odklad neobsahuje náležitosti stanovené zákonom.

Aká je lehota na vybavenie žiadosti o odklad splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať spotrebiteľa o tom, či odklad splátok povolila, nepovolila alebo či je potrebné doplniť podanú žiadosť ak táto neobsahuje zákonom požadované náležitosti.

Je odklad splácania úveru bezpoplatkový ?

Áno, finančná inštitúcia nesmie v súvislosti s odkladom splátok úveru a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, požadovať úhradu akýchkoľvek poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok úveru ani tento podmieňovať ďalšími podmienkami.

Čo ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac ?

Finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru, ak bola žiadosť o odklad splácania úveru podaná ktorýmkoľvek z nich.

Môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru opakovane ?

Nie, spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Na ako dlho môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

O odloženie splácania úveru možno požiadať až o 9 mesiacov, pričom v prípade lízingového predaja môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadania o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na dobu 6 mesiacov.

Ktorých úverov sa odklad netýka?

Odklad splácania úverov sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní na účte.

Ktorých úverov sa odklad týka?

Odklad sa týka úverov, ktoré sú splácané pravidelnými vopred určenými splátkami, ide teda o úver na bývaniehypotékuamerickú hypotékumedziúverstavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja.

Má finančná inštitúcia informačnú povinnosť pri uplatnení žiadosti formou diaľkovej komunikácie ?

V prípade uplatnenia žiadosti o odklad splácania úveru formou prostriedku diaľkovej komunikácie je finančná inštitúcia povinná zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ pred jej podaním upozornený na to, že:

 • odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru,
 • povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr,
  • odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov nie dlhšie ako na
   • 9 mesiacovak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky,
   • 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiaceak je veriteľom iná osoba,
 • úver sa po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí,
 • ak je súčasťou úveru poistenie, bude veriteľ informovať o ďalšom postupe pri jej platbe,
 • veriteľ nemôže za odklad splácania úveru požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty,
 • aj v prípade, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné tento úver či jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených spotrebiteľskou zmluvou, pričom dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

Akým spôsobom možno podať žiadosť o odklad splácania úveru ?

Žiadosť o odklad splácania úveru možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta).

Kde nájde spotrebiteľ žiadosť o odklad splácania úveru ?

Na webovom sídle alebo v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie.

Aké informácie je finančná inštitúcia povinná zverejniť v súvislosti s odkladom splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná informovať spotrebiteľa počas obdobia pandémie o možnostiachpodmienkach a následkoch odkladu splácania úveru, zverejniť vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 2 Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a usmernenie ohľadom odporúčania k podaniu žiadosti o odklad splácania úveru prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie (elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg).

Kde možno nájsť informácie o odklade splácania úveru ?

Na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie s ktorou má spotrebiteľ uzavretú spotrebiteľskú zmluvu.

Je odklad splácania úveru automatický ?

Nie, v prípade, že má spotrebiteľ záujem o odklad splácania úveru musí oň požiadať finančnú inštitúciu s ktorou má uzatvorenú úverovú zmluvu.

Čo ak spotrebiteľ už požiadal o odklad splácania úveru pred účinnosťou Zákona č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby COVID- 19 (ďalej len „Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“) ?

Je nutné, aby spotrebiteľ podal žiadosť podľa Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Ak finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru podľa platnej legislatívy (Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti) zruší odklad splátok uplatnený na základe žiadosti podanej počas obdobia pandémie pred účinnosťou predmetného zákona. Obdobie odkladu splácania úveru začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti daného zákona.

Kedy môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania úveru počnúc dňom 9. apríla 2020 kedykoľvek počas obdobia pandémie.

Kto môže požiadať o odklad splácania úveru ?

O odklad splácania úveru môže požiadať spotrebiteľ (ďalej aj ako „dlžník“) voči ktorému má veriteľ (ďalej aj ako „finančná inštitúcia“) pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.