Q&A

Na čo si mám dať pozor pri podpise zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou?

Ak sa už rozhodnete oddlžovaciu spoločnosť osloviť mali by ste vedieť, k čomu Vás a druhú zmluvnú stranu predmetná zmluva zaväzuje. Jej obsahom spravidla je iba analýza Vašich záväzkov a výpočet nových mesačných splátok. Podpisom zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou túto splnomocňujete na to, aby vyjednávala s Vašimi veriteľmi namiesto Vás, čo znamená, že na čas sa zbavíte nepríjemných otázok veriteľov, no dlh za Vás oddlžovacia spoločnosť nepreberá, pretože ten musíte veriteľom splatiť sami. Zmluvou sa zaväzujete splátku podľa nastavených podmienok splácať priamo oddlžovacej spoločnosti, ktorá túto poukáže veriteľovi. Mali by ste vedieť, že splátku, ktorú za Vás oddlžovacia spoločnosť posiela veriteľovi, veriteľ pripíše na účet, no nemusí s jej výškou súhlasiť, nakoľko táto je vo väčšine prípadov podstatne nižšia než bola pôvodne nastavená mesačná splátka predpísaná veriteľom. Taktiež by ste si mali byť vedomý toho, že pokiaľ budete so splácaním splátky meškať, oddlžovacie spoločnosti si z každej splátky účtujú províziu respektíve odmenu, ktorá sa môže niekedy vyšplhať až do výšky 30%, navyše poplatky a odmeny platíte oddlžovacej spoločnosti aj vtedy, ak sa jej nepodarí na nových splátkach s veriteľom dohodnúť. Preto majte na pamäti, že oddlžovacia spoločnosť Vašu finančnú situáciu nerieši, akurát sa Vám dlh navýši o príslušenstvo (úroky z omeškania) a Vy budete mať o jedného veriteľa naviac.

Má význam riešiť dlhy cez oddlžovaciu spoločnosť?

Ak sa dostanete do nepriaznivej finančnej situácie a stratíte schopnosť riadne a včas splácať Vaše záväzky bezodkladne o tom informujte veriteľa. Nezostávajte pasívny, v začiatkoch môžete vyjednať s veriteľom zníženie či odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Mali by ste si uvedomiť, že nikto nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky, než Vy sami. Uvedomte si, že oddlžovacej spoločnosti zo zmluvy nevyplývajú žiadne záväzky, k ničomu sa v nej nezaväzuje a už vôbec nie k dohode s veriteľmi. Je nutné podotknúť, že vo väčšine prípadov veritelia s návrhom riešení platobnej neschopnosti dlžníka prostredníctvom oddlžovacích spoločností nesúhlasia, nakoľko ich návrhy v ničom nekorešpondujú s podmienkami, za ktorých bola tá ktorá spotrebiteľská zmluva uzatvorená. Reklamám, ktoré Vám ponúkajú zbavenie dlhov, neverte. Ide o klamlivý marketingový nástroj, pretože tieto spoločnosti sľubujú niečo, čo nemôžu splniť. Nikto iný, než ste Vy sami Vás dlhov nemôže zbaviť. Preto túto možnosť riešenia platobnej neschopnosti dôkladne zvážte.