Q&A

Pristúpi banka na odklad splátok zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu ku ktorej už prebieha dražobné konanie?

Nie, pokiaľ je už vymáhanie pohľadávky v tomto štádiu konania, ubehol už dlhý čas počas ktorého bola pohľadávka bankou vymáhaná bezvýsledne, a to či už v rámci mimosúdneho alebo súdneho vymáhania. Je potrebné si uvedomiť, že banka predtým dlžníkov v rôznych etapách niekoľkokrát rôznymi spôsobmi vyzýva na plnenie. Pokiaľ je vymáhanie bezúspešné pristupuje banka k vymáhaniu zabezpečenej pohľadávky realizáciou záložného práva, predajom v dražbe. V tomto štádiu konania už sú možnosti riešenia vzniknutej situácie veľmi obmedzené, tzn. napríklad nemožnosť plnenia dlhu v splátkach. Banka môže v ojedinelých prípadoch prejaviť ústretový krok, napríklad vo forme odloženia dražby po určitý čas, kedy banka dlžníkom umožňuje získať peňažné prostriedky na vyplatenie vymáhanej pohľadávky, alebo umožní dlžníkom odpredať zabezpečenú nehnuteľnosť v ich vlastnej réžii, čím sa dlžníci vyhnú vysokým poplatkom, ktoré sú spojené s dražobným konaním, a ktoré bude nutné uhradiť dražobnej spoločnosti z dražobného výťažku, čím dôjde k zníženiu tohto výťažku, ktorý v konečnom dôsledku ani nemusí postačovať na celkové splatenie pohľadávky. Je potrebné si uvedomiť, že všetky náklady dražobného konania medzi, ktoré patrí odmena dražobnej spoločnosti a náklady na realizáciu samotnej dražby, znáša v celom rozsahu dlžník.

Pre koho je vhodné refinancovanie úveru?

Pre dlžníkov, ktorí majú viacero úverových produktov, kedy formou ich refinancovania dochádza k spojeniu týchto úverov do jedného. Výhodou pre dlžníka je najmä úspora na poplatkoch za vedenie jednotlivých úverových produktov, ich refinancovaním totižto môže dlžník dosiahnuť pre neho výhodnejší úrok alebo nižšiu mesačnú splátku.

Ako mám postupovať, keď nedokážem splácať úver?

V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať veriteľa a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátkyodklad splátkyodpustenie časti nesplateného príslušenstva úveru alebo jeho refinancovanie. Otázku platobnej neschopnosti by ste mali riešiť ešte v jej začiatkoch, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší. Veriteľ v týchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu dlžníka, ale aj jeho aktívny prístup v riešení situácie. Za aktívny prístup však nemožno v žiadnom prípade považovať ignorovanie upomienok či výziev veriteľa na úhradu dlhu zo strany dlžníka. V tejto súvislosti je nutné tiež zdôrazniť, že na zníženie splátok a ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok, pokiaľ veriteľ takejto žiadosti dlžníka vyhovie, vždy sa jedná z jeho strany o ústretový krok.

Ako postupuje banka, keď som v omeškaní so splácaním a nereagujem na výzvy banky?

V prípade, že svoje záväzky voči banke neplníte v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, v riešení situácie ste pasívny, pričom na výzvy banky nijako nereagujete, môže banka po vyčerpaní všetkých možností riešenia vzniknutej situácie, pristúpiť aj k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru, čo znamená, že sa úver stáva splatným v celom rozsahu a banka bude po Vás požadovať jednorazové splatenie úveru vrátane jeho príslušenstva, ktoré je zväčša tvorené úrokmi z omeškania, riadnymi úrokmi alebo poplatkami. Ak ani po vyhlásení mimoriadnej splatnosti Váš záväzok voči banke v lehote na to bankou určenej nesplníte a zlyhajú všetky možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky, banka môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou, čo značne navýši pohľadávku o náklady súdneho konania, v podobe náhrady trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a náhrady trov právneho zastúpenia. V prípade, že je pohľadávka zabezpečená záložným právom na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, banka môže pristúpiť za účelom uspokojenia svojej pohľadávky k realizácii záložného práva. Avšak, ak výťažok z dražby nepostačuje na uspokojenie pohľadávky v celom jej rozsahu pristúpi banka k vymáhaniu zvyšného nároku súdnou cestou a následne exekúciou, či podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Je potrebné uvedomiť si, že ak už banka pristúpi k exekučnému vymáhaniu pohľadávky táto sa navyšuje nielen o náklady súdneho konania v podobe náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia, ale aj o náhrady exekučného konania v podobe náhrady trov exekučného konania (za zaplatený súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie), náhrady trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní a trov povereného súdneho exekútora. Zanedbateľnou už v tomto procese vymáhania nie je ani samotná výška nesplatenej pohľadávky, ktorá je denne navyšovaná o úroky z omeškania až do jej úplného splatenia.

Čo ak meškám so splácaním úveru, upozorní ma banka?

Áno, vo všeobecnosti platí, že banka upozorní každého klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním úveru banke, a to písomnou formou zasielaním upomienok a výziev na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve alebo ktorú ako poslednú aktuálnu oznámil banke (táto forma upozornenia je spoplatnená v zmysle platného cenníka banky), telefonickyzaslaním SMS správ alebo upozornením prostredníctvom správ v internetbankingu.

Kedy sa využíva inštitút odkladu splátok úveru?

Odklad splátok sa zaraďuje medzi najčastejšie využívané riešenie pri neschopnosti splácať záväzky najmä v prípadoch straty zamestnania, zníženia príjmov, dlhodobej práceneschopnosti atď. Vždy je potrebné banke predložiť doklad o ťaživej životnej situácii. Na čas môže byť pre Vás možným riešením odklad splátok istiny, kedy platíte banke len úroky alebo celkový odklad splátok najčastejšie po dobu troch až šiestich mesiacov. Počas odkladového obdobia by ste sa mali snažiť vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu, nakoľko po období odkladu nastupuje obdobie splácania. Po odklade splátok je možné predĺžiť lehotu splácania o dobu odkladu splátok, prípadne zvýšiť mesačnú splátku, tak aby neuhradené splátky odkladu boli uhradené dodatočne. Preto by ste mali vedieť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie.

Aká môže byť maximálna doba splatnosti úveru pri neschopnosti splácať?

Je potrebné si uvedomiť, že znížením splátky či už spotrebného alebo hypotekárneho úveru dochádza zároveň aj k predĺženiu lehoty splatnosti úveru, ktorá nesmie prekročiť maximálne zákonom stanovenú lehotu, ktorá je pri spotrebiteľských úveroch maximálne 8 rokov a pri hypotekárnych úveroch v dĺžke maximálne 30 rokov. Ak máte spotrebiteľský či hypotekárny úver s maximálnou lehotou splatnosti, neprichádza zníženie pôvodnej nastavenej splátky, nakoľko zákonom predpísanú maximálnu lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť. Pred žiadosťou o zníženie splátok dbajte na to, aby ste si nenastavovali príliš dlhú lehotu splatnosti, ak ste schopný splácať viac, nakoľko úver zbytočne preplatíte. Tento model je výhodný v prípade, že potrebujete dlhodobo znížiť výšku mesačnej splátky.