Q&A

Môže dôjsť k uspokojeniu pohľadávky jedného z manželov výkonom rozhodnutia i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

V zmysle ust. § 147 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianskeho zákonníka“), pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa ust. § 147 ods. (2) Občianskeho zákonníka to neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ktoré pohľadávky nepodliehajú exekúcii?

Podľa ust. § 104 ods. (1) Exekučného poriadku v platnom znení exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eura prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou, vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur len na jednom z nich. V súlade s ust. § 104 ods. (2) Exekučného poriadku ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená.  Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

Je banka povinná poskytnúť súčinnosť exekútorovi?

Podľa ust. § 42 ods. (1) Zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“) sú tretie osoby počas exekúcie povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie. Banky sú v súlade s ust. § 42 ods. (6) Exekučného poriadku v platnom znení povinné exekútorovi na jeho žiadosť oznámiť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.

Čo znamená náhodný výber exekútora?

Odo dňa 1. apríla 2017 sa prideľujú elektronickými prostriedkami exekučné spisy exekútorovi v kraji, kde má dlžník trvalé bydlisko alebo sídlo náhodným výberom.

Ktorý súd zodpovedá za exekučnú agendu?

Na vybavovanie exekučnej agendy pre celé územie Slovenskej republiky je s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica.