Zaniká povolením odkladu splácania úveru nárok na štátny príspevok ?

Nie, nárok štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov povolením odkladu splácania úveru nezaniká a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splácania úveru. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa spotrebiteľ dostal do omeškania s plnením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.