Stále platí pravidlo prečítať si zmluvu pred podpisom až do konca?

Pred uzatváraním akejkoľvek zmluvy, a to nielen s bankou platí základné pravidlo pozorne si zmluvu pred jej podpisom prečítať. Ak Vám obsah zmluvy nie je zrozumiteľný nebojte sa požiadať o vysvetlenie. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že neoddeliteľnou súčasťou mnohých zmlúv sú všeobecné obchodné podmienky, s ktorými by ste mali byť ešte pred podpisom zmluvy dostatočne oboznámení. Ak Vám všeobecné obchodné podmienky neboli pred podpisom zmluvy predložené, požiadajte o ne. Až potom čo Vám budú dostatočne určito známe všetky zmluvné dojednania vrátane obsahového znenia príloh zmluvy, pristúpte k jej podpisu.