Pristúpi banka na odklad splátok zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu ku ktorej už prebieha dražobné konanie?

Nie, pokiaľ je už vymáhanie pohľadávky v tomto štádiu konania, ubehol už dlhý čas počas ktorého bola pohľadávka bankou vymáhaná bezvýsledne, a to či už v rámci mimosúdneho alebo súdneho vymáhania. Je potrebné si uvedomiť, že banka predtým dlžníkov v rôznych etapách niekoľkokrát rôznymi spôsobmi vyzýva na plnenie. Pokiaľ je vymáhanie bezúspešné pristupuje banka k vymáhaniu zabezpečenej pohľadávky realizáciou záložného práva, predajom v dražbe. V tomto štádiu konania už sú možnosti riešenia vzniknutej situácie veľmi obmedzené, tzn. napríklad nemožnosť plnenia dlhu v splátkach. Banka môže v ojedinelých prípadoch prejaviť ústretový krok, napríklad vo forme odloženia dražby po určitý čas, kedy banka dlžníkom umožňuje získať peňažné prostriedky na vyplatenie vymáhanej pohľadávky, alebo umožní dlžníkom odpredať zabezpečenú nehnuteľnosť v ich vlastnej réžii, čím sa dlžníci vyhnú vysokým poplatkom, ktoré sú spojené s dražobným konaním, a ktoré bude nutné uhradiť dražobnej spoločnosti z dražobného výťažku, čím dôjde k zníženiu tohto výťažku, ktorý v konečnom dôsledku ani nemusí postačovať na celkové splatenie pohľadávky. Je potrebné si uvedomiť, že všetky náklady dražobného konania medzi, ktoré patrí odmena dražobnej spoločnosti a náklady na realizáciu samotnej dražby, znáša v celom rozsahu dlžník.