Namietam výšku vyplateného poistného plnenia z titulu poistnej udalosti, na koho sa mám obrátiť?

V prípade, že nie ste spokojný s výškou vyplateného poistného plnenia, máte možnosť sa s námietkami obrátiť priamo na dotknutú poisťovňu a požiadať o objasnenie výpočtu poistného plnenia. Námietky môžete podať na ktorejkoľvek z pobočiek dotknutej poisťovne, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. V prípade, že nie ste spokojný s riešením poistnej udalosti, poisťovne odporúčajú v prvom kroku podať odvolanie, a až v prípade, že nebudete súhlasiť s vyjadrením k podanému odvolaniu, máte nárok podať sťažnosť. S podnetom sa môžete obrátiť aj na Národnú banku Slovenska, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami, prípadne na Poisťovacieho ombudsmana http://www.poistovaciombudsman.sk/, pričom podmienkou začatia alternatívneho riešenia sporu pred Poisťovacím ombudsmanom je podanie sťažnosti v dotknutej poisťovni, ktorá Vaše nároky neuznala.