Na čo si dať pozor a čo dobre zvážiť pred rozhodnutím, čo s účtami po zosnulom?

Je nesmierne dôležité informovať banku a v prípade, že mal zosnulý úver poistený aj poisťovňu o úmrtí blízkeho. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že dôjde k výberu peňažných prostriedkov z účtu zosnulého alebo z vkladnej knižky niektorým z možných dedičov bezprostredne po smrti zosnulého. Zdôrazňujeme, že k tomuto dochádza výlučne vtedy, ak si pozostalí nesplnenia svoju informačnú povinnosť a banka nemá v rozhodnom čase vedomosť o úmrtí klienta. Poškodeným dedičom potom neostáva iná možnosť len domáhať sa od osoby, ktorá takýto výber realizovala (či už nad rámec svojho dedičského podielu alebo vôbec nie je v postavení dediča) vrátenia bezdôvodného obohatenia súdnou cestou. Pre dedičov v postavení žalobcov to okrem nákladov na súdne konanie v podobe súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia znamená aj zdĺhavé súdne konanie. Tomu sa dá predísť tým, že pozostalí bezprostredne potom, ako disponujú napríklad úmrtným listom, navštívia ktorúkoľvek pobočku banky zomrelého a vykonajú vo vzťahu k jeho úmrtiu za súčinnosti pracovníkov banky všetky potrebné úkony.