Môžem splatiť úver pred lehotou splatnosti?

Áno, spotrebiteľ má v súlade s ust. § 16 ods. (1) Zákona číslo 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách“) právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úveru úplne alebo čiastočne splatiť úver pred dohodnutou lehotou splatnosti, avšak v takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Podľa ust. § 16 ods. (2) a (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a  pôžičkách má veriteľ nárok, ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Podľa ust. § 16 ods. (5) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorú by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.