Môže dôjsť k uspokojeniu pohľadávky jedného z manželov výkonom rozhodnutia i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

V zmysle ust. § 147 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianskeho zákonníka“), pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa ust. § 147 ods. (2) Občianskeho zákonníka to neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.