Môže dlžník predčasne splatiť úver v časti alebo celku aj počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru.