Má význam riešiť dlhy cez oddlžovaciu spoločnosť?

Ak sa dostanete do nepriaznivej finančnej situácie a stratíte schopnosť riadne a včas splácať Vaše záväzky bezodkladne o tom informujte veriteľa. Nezostávajte pasívny, v začiatkoch môžete vyjednať s veriteľom zníženie či odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Mali by ste si uvedomiť, že nikto nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky, než Vy sami. Uvedomte si, že oddlžovacej spoločnosti zo zmluvy nevyplývajú žiadne záväzky, k ničomu sa v nej nezaväzuje a už vôbec nie k dohode s veriteľmi. Je nutné podotknúť, že vo väčšine prípadov veritelia s návrhom riešení platobnej neschopnosti dlžníka prostredníctvom oddlžovacích spoločností nesúhlasia, nakoľko ich návrhy v ničom nekorešpondujú s podmienkami, za ktorých bola tá ktorá spotrebiteľská zmluva uzatvorená. Reklamám, ktoré Vám ponúkajú zbavenie dlhov, neverte. Ide o klamlivý marketingový nástroj, pretože tieto spoločnosti sľubujú niečo, čo nemôžu splniť. Nikto iný, než ste Vy sami Vás dlhov nemôže zbaviť. Preto túto možnosť riešenia platobnej neschopnosti dôkladne zvážte.