Má finančná inštitúcia informačnú povinnosť pri uplatnení žiadosti formou diaľkovej komunikácie ?

V prípade uplatnenia žiadosti o odklad splácania úveru formou prostriedku diaľkovej komunikácie je finančná inštitúcia povinná zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ pred jej podaním upozornený na to, že:

 • odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru,
 • povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr,
  • odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov nie dlhšie ako na
   • 9 mesiacovak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky,
   • 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiaceak je veriteľom iná osoba,
 • úver sa po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí,
 • ak je súčasťou úveru poistenie, bude veriteľ informovať o ďalšom postupe pri jej platbe,
 • veriteľ nemôže za odklad splácania úveru požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty,
 • aj v prípade, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné tento úver či jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených spotrebiteľskou zmluvou, pričom dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.