Má banka právo neposkytnúť mi úver?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že na poskytnutie úveru, nie je právny nárok. To znamená, právna legislatíva neukladá povinnosť bankám, ani ostatným spoločnostiam poskytujúcim úvery žiadateľovi na základe jeho žiadosti úver v ním požadovanej výške a za ním požadovaných podmienok poskytnúť. Banky musia pri poskytovaní úverov dodržiavať prísnu legislatívnu úpravu a konať obozretne, t.j. dostatočne posúdiť návratnosť peňažných prostriedkov. Každá banka má vlastné interné hodnotiace kritériá, na základe ktorých sa rozhoduje, či žiadateľovi s prihliadnutím na jeho bonitu (napríklad informácie z úverového registra, výška príjmov a výdavkov, existencia iných úverov a pod.) úver poskytne.