Kto môže požiadať o odklad splácania úveru ?

O odklad splácania úveru môže požiadať spotrebiteľ (ďalej aj ako „dlžník“) voči ktorému má veriteľ (ďalej aj ako „finančná inštitúcia“) pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.