Kedy finančná inštitúcia nemusí povoliť odklad splátok ?

Finančná inštitúcia nie je povinná povoliť odklad splátok v prípade, že:

a) je spotrebiteľ v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) bol spotrebiteľ k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100,– EUR pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,

c) bol spotrebiteľ ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená,

e) žiadosť o odklad neobsahuje náležitosti stanovené zákonom.