Kde možno nájsť informácie o odklade splácania úveru ?

Na webovom sídle a v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie s ktorou má spotrebiteľ uzavretú spotrebiteľskú zmluvu.