Je výhodnejšie dedičstvo prijať, odmietnuť či vyplatiť?

V zmysle platnej právnej úpravy dedičstvo nemožno odmietnuť sčasti, ale ako celok. Preto nie je možné, aby ste zdedili dom, či úspory a dlhy ste banke odmietli vyplatiť. Je potrebné zvážiť, čo je pre Vás ako dediča výhodnejšie, je to však individuálne, prípad od prípadu, a nie je možné jednoznačne zaujať k tomu stanovisko. V zásade však platí, že dedičov sa nedotknú dlhy po zosnulom v prípade, že dedičstvo odmietnu. Dochádza k tomu vo väčšine prípadov potom, čo sa v rámci dedičského prejednania zistí, že dlhy poručiteľa značne prevyšujú hodnotu zdedeného majetku. Upozorňujeme, že je potrebné tento krok veľmi dôkladne zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Ako dedič máte možnosť napríklad dohodnúť s veriteľmi, že im zdedený majetok prenecháte v celku alebo v potrebnej časti na úhradu dlhov po poručiteľovi, pričom táto dohoda podlieha schváleniu súdom a musia s ňou súhlasiť všetci dediči. Zároveň majú dediči právo v rámci dedičského konania neuznať do dedičského konania prihlásenú pohľadávku, napríklad z dôvodu jej premlčania alebo jej neoprávnenosti. Preto, pokiaľ zákon ponúka túto možnosť bolo by na škodu respektíve v neprospech dedičov odmietnuť dedičstvo, v prípade, že sa jedná o sporné pohľadávky. Opačná situácia nastáva, pokiaľ sú pohľadávky prihlásené v dedičskom konaní nesporné a prevyšujú hodnotu majetku po poručiteľovi, v tom prípade je odmietnutie dedičstva pre dedičov istým riešením. O právach a povinnostiach sú dediči v rámci dedičského konania dostatočne poučený súdom či notárom, ktorý bol súdom poverený prejednaním dedičstva.