Čo znamená stav zlyhania ?

Skutočnosť, že došlo k zlyhaniu sa konštatuje vždy, keď nastane aspoň jedna z týchto okolností:

a) finančná inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky ktoré má voči finančnej inštitúcii, jej materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností v plnej výške bez realizácie zabezpečenia,

b) ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči finančnej inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po lehote splatnosti. Príslušné orgány môžu lehotu 90 dní nahradiť lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie.