Čo v prípade, ak má prístup k účtu aj ďalšia oprávnená osoba?

Je potrebné rozlišovať či ide o účet, na ktorom boli viacerí majitelia, alebo ide o účet kde bol zosnulý jediným majiteľom, ale mal zriadeného disponenta s týmto účtomV takom prípade zaniká právo disponovať s účtom a banka účet až do právoplatného skončenia dedičského konania blokuje. Opačná situácia nastane v prípade, že má účet viacerých majiteľov a dôjde k úmrtiu niektorého z nich, vtedy banka účet nezablokuje, pretože v zmysle Obchodného zákonníka má každá osoba, pre ktorú bol účet zriadený, postavenie majiteľa účtu, preto úmrtie jedného z majiteľov účtu neobmedzuje oprávnenia druhého majiteľa na dispozíciu s týmto účtom, avšak iba v časti, ktorá zodpovedá jeho podielu. V prípade, žeby došlo zo strany druhého majiteľa k výberom nad jeho podiel, neoprávnene použité peňažné prostriedky bude musieť vrátiť alebo sa o túto časť zníži hodnota jeho dedičského podielu, pokiaľ sa jedná o osobu dediča. Aby sa však predišlo ďalším sporom, čo platí najmä v prípade zdĺhavých súdnych sporov o dedičstvo, existuje zákonná možnosť požiadať súd o vymenovanie správcu dedičstva, ktorý môže za trvania dedičstva vykonávať všetky neodkladné úkony na uchovanie majetku, napríklad uhrádzať z tohto účtu nevyhnutné platby.