Čo musím spĺňať, aby som mohol využívať tzv. Legislatívny účet?

V súlade s ustanovením § 27 písm. c) Zákona číslo 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, banky ponúkajú svojim klientom základný bankový produkt tzv. Legislatívny účet, zdarma. Predmetný produkt je určený klientom (spotrebiteľom), ktorí ku dňu podania žiadosti o tento produkt: (i) dovŕšili vek 18 rokov, (ii) nemajú v banke zriadený platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov a (iii) ktorých čistý mesačný čistý mesačný príjem max. 1,1-násobok minimálnej mzdy. Všetky tieto skutočnosti klient potvrdzuje banke na podklade čestného vyhlásenia. V rámci Legislatívneho účtu sú klientom bánk poskytované nasledovné bankové produkty: (a) zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu, (b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť alebo výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty alebo medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky, (c) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo trvalého príkazu na inkaso v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, (d) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty a vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti. V rámci Legislatívneho účtu nesmú banky poskytovať svojim klientom úver formou povoleného prečerpania. Rovnako tak nesmú zriadenie tohto účtu banky podmieňovať poskytnutím iného bankového produktu či služby.