Čo ako prvé urobiť v prípade úmrtia príbuzného a kto nahlasuje banke túto udalosť?

Ak ste pozostalý, mali by ste čo najskôr banku informovať o úmrtí Vášho blízkeho, a to predložením úmrtného listu alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho. Následne na to banka vykoná blokáciu všetkých účtov zosnulého vrátane terminovaných vkladov, vkladných knižiek a ostatných produktov, a to až do právoplatného skončenia dedičského konaniaV prípade, že banke úmrtie zosnulého neoznámite, banka pristúpi k blokácii účtov a ostatných produktov až potom, ako sa o úmrtí dozvie iným hodnoverným spôsobom. Štandardne sa tak stáva na základe notárskeho dožiadania o poskytnutie údajov o účte zosnulého alebo žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že zákon takúto povinnosť blízkym zosnulého neprikazuje, len včasným oznámením úmrtia zosnulého v banke môžete predísť znižovaniu hodnoty majetku, ktorá je predmetom dedičstva. Napríklad, účet v režime blokácie je zabezpečený okrem iného voči účtovaniu debetných operácií, ako sú rôzne poplatky a úroky a v prípade vkladných knižiek budú peňažné prostriedky zabezpečené pred neoprávneným výberom, pretože k výberu peňažných prostriedkov môže najskôr dôjsť až po právoplatnom skončení dedičského konania.