Čo ak zistím, nesprávnosť v údajoch evidovaných v registri bankových informácií?

V prípade, že zistíte, že niektorá informácia v úverovej správe je nesprávna, nepresná alebo voči Vám neoprávnené spracovaná, obráťte sa priamo na klientske centrum Bankového registra http://www.sbcb.sk/klientske-centrum/ a banku, identifikujte problém a požiadajte o nápravu. Ak sa nezrovnalosti preukážu, Bankový register v spolupráci s bankou vykoná nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií pričom Vás o výsledku písomne upovedomia.