Čo ak spotrebiteľ už požiadal o odklad splácania úveru pred účinnosťou Zákona č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby COVID- 19 (ďalej len „Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“) ?

Je nutné, aby spotrebiteľ podal žiadosť podľa Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Ak finančná inštitúcia povolí odklad splácania úveru podľa platnej legislatívy (Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti) zruší odklad splátok uplatnený na základe žiadosti podanej počas obdobia pandémie pred účinnosťou predmetného zákona. Obdobie odkladu splácania úveru začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti daného zákona.