Čo ak meškám so splácaním úveru, upozorní ma banka?

Áno, vo všeobecnosti platí, že banka upozorní každého klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním úveru banke, a to písomnou formou zasielaním upomienok a výziev na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve alebo ktorú ako poslednú aktuálnu oznámil banke (táto forma upozornenia je spoplatnená v zmysle platného cenníka banky), telefonickyzaslaním SMS správ alebo upozornením prostredníctvom správ v internetbankingu.