Čo ak mal zosnulý úver v banke?

V prvom rade je potrebné opäť komunikovať s bankou a informovať ju o tom, že došlo k úmrtiu. Neinformovanie banky môže mať za následok omeškania so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, nakoľko na nich prechádza povinnosť splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva. Banka po oznámení o úmrtí zosnulého môže znížiť úročenie úveru, zruší zasielanie výpisov, upomienok, pričom si neuplatňuje sankčné úroky a poplatky po pozostalých. Je nutné však ozrejmiť, že úver sa až do jeho úplného splatenia štandardne úročí, takže istinu a úroky je potrebné splatiť. Preto je nesmierne dôležité s bankou o tom komunikovať. Ak mal zosnulý úver poistený, oznámte jeho úmrtie aj poisťovni. V prípade vzniku opodstatneného nároku poisťovňa poskytne banke poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu smrti zosnulého, ale môže nastať aj situácia, kedy poisťovňa odmietne poskytnúť vyplatenie poistného plnenia. Vtedy sú dediči povinní splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva, rovnako akoby úver ani nebol poistený. Po smrti zosnulého môžu nastať v zásade dve situácie. A to ak bol zosnulý jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere, banky vo väčšine prípadov zastavia alebo znížia úročenie úveru. A druhá situácia nastane, ak boli ako spoludlžníci úveru vedení viacerí klienti, kedy po úmrtí jedného z nich sa na splácaní úveru nič nemení, pretože povinnosť splácať úver si musí aj naďalej plniť v zmysle zmluvných podmienok spoludlžníkZa splatenie pohľadávky z titulu úveru tak zodpovedá nielen spoludlžník, ale aj všetci právoplatní dediči, avšak tí len do výšky nadobudnutého dedičstvaBanky umožňujú dedičom, ak sa im splátky zdajú privysoké pristúpiť k úhrade splátok, napríklad predĺžením lehoty splatnosti úveru, novým úverom alebo prevzatím dlhuV prípade, že majú pozostalí záujem o úplné predčasné splatenie úveru, banky im to umožňujú a nie je potrebné čakať do právoplatného skončenia dedičského konania, ale môžu pristúpiť k záväzku ešte pred začatím dedičského konania, od ktorého okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úveru.