Čo ak finančná inštitúcia neinformuje spotrebiteľa o posúdení žiadosti o odklad splácania úveru ?

V prípade, ak finančná inštitúcia v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru neinformuje spotrebiteľa o posúdení predmetnej žiadostipovažuje sa odklad splácania úveru za povolený. Lehota neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru spotrebiteľovi, ktorý podal žiadosť, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru, v tejto informácii finančná inštitúcia informuje spotrebiteľa, ktorý predmetnú žiadosť podal o tom, že lehota podľa ust. § 30b ods. (5) Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti neplynie.