Ako postupuje banka, keď som v omeškaní so splácaním a nereagujem na výzvy banky?

V prípade, že svoje záväzky voči banke neplníte v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, v riešení situácie ste pasívny, pričom na výzvy banky nijako nereagujete, môže banka po vyčerpaní všetkých možností riešenia vzniknutej situácie, pristúpiť aj k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru, čo znamená, že sa úver stáva splatným v celom rozsahu a banka bude po Vás požadovať jednorazové splatenie úveru vrátane jeho príslušenstva, ktoré je zväčša tvorené úrokmi z omeškania, riadnymi úrokmi alebo poplatkami. Ak ani po vyhlásení mimoriadnej splatnosti Váš záväzok voči banke v lehote na to bankou určenej nesplníte a zlyhajú všetky možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky, banka môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou, čo značne navýši pohľadávku o náklady súdneho konania, v podobe náhrady trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a náhrady trov právneho zastúpenia. V prípade, že je pohľadávka zabezpečená záložným právom na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, banka môže pristúpiť za účelom uspokojenia svojej pohľadávky k realizácii záložného práva. Avšak, ak výťažok z dražby nepostačuje na uspokojenie pohľadávky v celom jej rozsahu pristúpi banka k vymáhaniu zvyšného nároku súdnou cestou a následne exekúciou, či podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Je potrebné uvedomiť si, že ak už banka pristúpi k exekučnému vymáhaniu pohľadávky táto sa navyšuje nielen o náklady súdneho konania v podobe náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia, ale aj o náhrady exekučného konania v podobe náhrady trov exekučného konania (za zaplatený súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie), náhrady trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní a trov povereného súdneho exekútora. Zanedbateľnou už v tomto procese vymáhania nie je ani samotná výška nesplatenej pohľadávky, ktorá je denne navyšovaná o úroky z omeškania až do jej úplného splatenia.