Aké sú podmienky pri dedení termínovaného účtu alebo pri vkladnej knižke?

Platí, že aj v prípade terminovaného vkladu povolí banka nakladať s peňažnými prostriedkami na ňom až právoplatnému dedičovi, a to až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia o skončení dedičského konania. Následne na to sa môže dedič rozhodnúť, či terminovaný vklad ponechá dobehnúť alebo ho zruší. Odporúčame, ak ste v postavení dediča nepristupovať k zrušeniu terminovaného vkladu pred ukončením doby viazanosti, nakoľko môžete takto prísť o značnú časť výnosu, pričom tento úkon môže byť zo strany banky v zmysle platného cenníka, spoplatnený. V prípade, že sa ako dedič rozhodnete zdedený produkt ponechať, banka s Vami spíše zmluvu a vyhotoví podpisový vzor, pričom pokiaľ to produkt v zmysle obchodných podmienok banky umožňuje, môžete si určiť ďalších disponentov. Pri vkladoch na vkladnej knižke ako aj pri sporiacich účtoch s viazanosťou postupujú banky obdobne ako pri termínovanom vklade.