Aká je lehota na vybavenie žiadosti o odklad splácania úveru ?

Finančná inštitúcia je povinná v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať spotrebiteľa o tom, či odklad splátok povolila, nepovolila alebo či je potrebné doplniť podanú žiadosť ak táto neobsahuje zákonom požadované náležitosti.