Aj poskytovanie vreckového má svoje pravidlá.

26/08/2020

Blížiaci sa začiatok školského roka je pre rodičov nepochybne úzko spätý nielen s finančnými výdavkami spojenými s nástupom detí do škôl, či škôlok, ale riešia aj poskytovanie vreckového, ktoré by malo mať taktiež svoje pravidlá.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v tomto smere uvádza, „Vreckové je veľmi účinným praktickým nástrojom ako viesť deti k finančnej gramotnosti. S budovaním vzťahu dieťaťa k peniazom je potrebné začať už odmalička. Vhodným je rozhovor rodiča s dieťaťom o hodnote peňazí a ako s nimi narábať. Pri poskytovaní vreckového je ale potrebné dodržiavať základné pravidlá, aby sa jeho výchovný charakter neminul účinkom. To znamená, dodržiavať nielen pravidelnosť v jeho poskytovaní, ale aj v jeho výške, ktorá je samozrejme závislá od veku dieťaťa a majetkových pomerov rodiny. Vreckové musí byť zvolené triezvo a uvážlivo. Podstatné je si vopred vymedziť základné pravidlá poskytovania vreckového a spôsobu jeho míňania, teda na čo môže a nemôže dieťa vreckové minúť. Taktiež je potrebné si určiť prípadný „postih“ za porušenie dohodnutých pravidiel napríklad vo forme zníženia vreckového o 10% z celkovej sumy obvykle poskytovaného vreckového na vopred stanovený čas. Dôležité je, aby rodič nepoľavil z dohodnutých pravidiel, aby sa dieťa naučilo nielen správne hospodáriť, ale aj dodržiavať určené pravidlá a prijať postih za ich porušenie.“

Výška, interval či spôsob v poskytovaní vreckového sú odlišné pri tej ktorej vekovej kategórii dieťaťa.

„Deťom vo veku od 6 rokov do 10 rokov odporúčam poskytovať vreckové v pravidelnom týždennom intervale v hodnote 3 až 5 EUR. Pre deti v tomto veku je oveľa jednoduchšie naučiť sa správne hospodáriť s peniazmi, ak im je vreckové poskytované na týždennej báze. Tu je zároveň podstatná aj úloha rodiča, ktorý by mal pri tejto vekovej kategórii dôsledne monitorovať načo dieťa vreckové využíva a usmerňovať ho, či už vo vzťahu k plánovaniu výdavkov ako aj k úspore peňažných prostriedkov. Podstatné je, aby si dieťa navyklo na režim poskytovania vreckového ako aj jeho pravidlá a osvojilo si základy správneho hospodárenia“. dodáva S. Ďatelinková

Pre vekovú hranicu 11 až 15 rokov sa odporúča poskytovať vreckové na úrovni 10 EUR až 15 EUR v týždennom intervale. Vhodným riešením je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu. Veľkou výhodou je, že rodič poukazuje peniaze priamo na účet dieťaťa, ktoré sa učí zaobchádzať s platobnou kartou, pričom tu odpadá riziko zo straty, či krádeže hotovosti. Rodič má navyše nepretržitý prehľad o tom, na čo dieťa vreckové využíva a ako hospodári. Deťom v tejto vekovej kategórii je nevyhnutné začať vštepovať zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi a najmä dôležitosť tvorby finančnej rezervy v odporúčanej výške 10% z týždenného vreckového.“ dopĺňa S. Ďatelinková.       

Režim poskytovania vreckového je odlišný pri deťoch v stredoškolskom veku kedy sa odporúča poskytovať vreckové na mesačnej báze poukázaním peňazí na bankový účet v sume od 30 do 50 EUR. Bankový účet je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou, môže mu slúžiť napríklad pre účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti, či ako bezpečný platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo na školskom výlete. Platobná karta sa pre dieťa stáva aktívnym platobným prostriedkom a preto je nevyhnutné, aby rodič poučil dieťa o základných zásadách bezpečného používania platobnej karty a následkoch ich porušenia. Najmä je potrebné dieťaťu ozrejmiť, že PIN kód sa nemá nikomu oznamovať, nikam zapisovať, ani ukladať, že platobná karta sa neposkytuje do dispozície tretím osobám a že pri výbere hotovosti z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby nebola odpozorovateľná zadaná číselná kombinácia.“ uzatvára S. Ďatelinková.