Sprievodca podaním návrhu

Na Inštitút ARS SBA sa môžete obrátiť podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) za podmienky, že spĺňate kumulatívne nižšie uvedené podmienky:

  1. Ste spotrebiteľ fyzická osoba nepodnikateľ (s výnimkou ust. § 44d Zákona o platobných službách), nekonajúci v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania,  ktorý sa domnieva, že banka, poskytovateľ platobných služieb alebo člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej spolu ako „finančná inštitúcia“) porušili jeho práva,
  2. Podstúpili ste k predmetu sporu vo finančnej inštitúcii reklamačné konanie, ktoré dokladujete listinnými dôkazmi,
  3. Návrh smeruje voči finančnej inštitúcii.

Návrh môžete podať:

  1. Elektronicky na e-mailovej adrese: institutars@sbaonline.sk
  2. Písomne na adrese: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
  3. Ústne do zápisnice: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto (po predchádzajúcej telefonickej dohode).

K návrhu je potrebné priložiť:

  1. Fotokópiu reklamácie
  2. Vyjadrenie finančnej inštitúcie  k reklamácii
  3. Dôkaz o tom, že ste finančnú inštitúciu kontaktovali bezvýsledne, v prípade, že finančná inštitúcia neodpovedala na reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa jej obdržania
  4. Fotokópie všetkých dokladov, ktoré sa predmetného sporu týkajú, najmä aj keď nielen zmluvnú dokumentáciu, komunikáciu s finančnou inštitúcioulistinné dôkazy preukazujúce tvrdenia uvádzané v návrhu.

Stiahnúť návrh