Podať návrh2019-01-09T17:33:25+00:00

Sprievodca podaním návrhu

Na Inštitút ARS SBA sa môžete obrátiť podaním návrhu za podmienky, že spĺňate kumulatívne nižšie uvedené podmienky:

  1. Ste spotrebiteľ fyzická osoba nepodnikateľ, nekonajúci v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania, ktorý sa domnieva, že banka porušila jeho práva,
  2. Podstúpili ste k predmetu sporu v banke reklamačné konanie, ktoré dokladuje listinnými dôkazmi,
  3. Banka, ako druhá strana sporu, je členskou bankou Slovenskej bankovej asociácie.

Návrh môžete podať:

  1. Elektronicky na e-mailovej adrese: institutars@sbaonline.sk
  2. Písomne na adrese: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
  3. Ústne do zápisnice: BLUMENTAL OFFICE I.,Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto (po predchádzajúcej telefonickej dohode).

K návrhu je potrebné priložiť:

  1. Fotokópiu reklamácie
  2. Vyjadrenie členskej banky k reklamácii
  3. Dôkaz o tom, že ste členskú banku kontaktovali bezvýsledne, v prípade, že členská banka neodpovedala na reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa jej obdržania
  4. Fotokópie všetkých dokladov, ktoré sa predmetného sporu týkajú, najmä aj keď nielen zmluvnú dokumentáciu, komunikáciu s členskou bankou apod.

Stiahnúť návrh