Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

Výročné správy

Zákony

 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

 • Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,

 • Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,

 • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách,

 • Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách,

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

 • Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,

 • Zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie,

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.